PRAWA AUTORSKIE

  1. Czasopismo Studia Prawnoustrojowe zapewnia BEZPŁATNY DOSTĘP do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.
  2. Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma udostępniane są w ramach sublicencji Creative Commons. Licencja (CC-BY-NC-ND): Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0  (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).
  3. Czasopismo nie pobiera od autorów ŻADNYCH OPŁAT związanych z procedurą przesyłania oraz redagowania tekstów. Opłaty także nie są pobierane za przetwarzanie artykułów po akceptacji.
  4. Informacja o licencji znajduje się na stronie czasopisma - i jest zatwierdzana przed publikacją w trakcie przesyłania tekstu przez Autora.
  5. Autor podpisuje OŚWIADCZENIE  zgodnie z którym przenosi prawa do utworu na Wydawcę. Autor rozumie i akceptuje fakt, że Wydawca będzie udostępniał dzieło na podstawie wolnych licencji Creative Commons (CC-BY-NC-ND): Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 w brzmieniu  dostępnym na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl lub innej  wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek z późniejszej wersji tej  licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons.
  6. Redakcja zachęca autorów do udostępniania ARTYKUŁÓW W OSTATECZNEJ WERSJI opublikowanych na stronie czasopisma w otwartych repozytoriach oraz profilach naukowych poprawnym oznaczeniem autorstwa, źródła,  licencji. Redakcja zaleca także podanie identyfikatora doi  przynależącego do publikacji.