Data początkowa naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania i zadośćuczynienia

Bartłomiej Ostrzechowski

Uniwersytet Warszawski
https://orcid.org/0000-0003-4725-7455Abstrakt

Determining starting date of charging interest for delay in payment of damages and compensation for moral harm is one of the controversial issues
in the jurisprudence of the Polish courts and legal doctrine. According to one view, interest can be awarded only from the date of the verdict. According to the opposite position, it can be granted before the judgement, i.e. from the day on which a claim becomes due and payable as a result of a request of payment or special regulations. The former has a better justification due to the nature of compensation obligations. The debtor in these obligations is not obliged to
return determinate amount of money, but to compensate for damages in specific goods. For this reason, before the final court’s verdict the sum of money to
pay changes all the time. Moreover, the effect of awarding interest before the verdict is a double valorization of damages, which is unfair to the debtor.


Słowa kluczowe:

interest for delay, damages, compensation, moral damage, monetary obligation.


Białkowski J., Gzella I., Glosa do uchwały z dnia 31 stycznia 1994, III CZP 184/93, „Przegląd Sądowy” 1996, nr 4.

Borysiak W., [w:] K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. IIIa, Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2017.

Cisek A., Dubis W., [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2016.

Dybowski T., Pyrzyńska A., [w:] E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2013.

Dyka I., Glosa do uchwały SN z dnia 31 stycznia 1994 r., III CZP 184/93, „Przegląd Sądowy” 1997, nr 9.

Jaroń E., Dubis W., Odsetki za opóźnienie co do nienależnego świadczenia, „Rejent” 2000, nr 1.

Jastrzębski J., Glosa do wyroku SN z dnia 7 czerwca 2002 r., IV CKN 1141/00, „Przegląd Prawa Handlowego” 2004, nr 12.

Kaliński M., Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2011.

Koniewicz A., Jastrzębski J., Wymagalność roszczeń, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 5.

Kowalski S., Charakter prawny odsetek za opóźnienie, „Prawo Spółek” 2003, nr 2.

Krajewski M., Umowa ubezpieczenia. Art. 805–834 KC. Komentarz, Warszawa 2016.

Lemkowski M., Odsetki cywilnoprawne, Kraków 2007.

Łętowska E., Zasada nominalizmu w kodeksie cywilnym (Ocena regulacji i perspektywy), „Nowe Prawo” 1986, nr 1.

Mroczek P., Glosa do wyroku SN z dnia 10 lutego 2000 r., II CKN 725/98, „Palestra” 2001, nr 9–10.

Muszalski E., Odsetki, „Palestra” 1966, nr 2.

Niezbecka E., Roszczenie o odsetki a sądowa waloryzacja świadczeń pieniężnych, „Rejent” 1993, nr 7.

Osuchowski W., Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 1986.

Pałdyna T., Odsetki za opóźnienie w zapłacie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, [w:] K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), Oblicza prawa cywilnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, Warszawa 2013.

Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2014.

Stecki L., Opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych, Poznań 1970.

Stelmachowski A., Nominalizm a wykonanie w pieniądzu niepieniężnych zobowiązań, „Nowe Prawo” 1959, nr 11.

Stelmachowski A., Nominalizm pieniężny a waloryzacja, „Studia Cywilistyczne” 1965, t. VI.

Szczechowicz J., Kryteria ustalania wysokości zadośćuczynienia pieniężnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia czynem niedozwolonym – w orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Studia Prawnoustrojowe” 2009, nr 9.

Szpunar A., Glosa do uchwały (7) SN z 22 września 1970 r. (III PZP 18/70), „Państwo i Prawo” 1971, z. 7.

Szpunar A., Glosa do uchwały SN z dnia 8 lipca 1993 r., III CZP 80/93, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1994, nr 3, poz. 50.

Szpunar A., Glosa do uchwały SN z dnia 6 września 1994 r., III CZP 105/94, „Przegląd Prawa Handlowego” 1995, nr 6.

Szpunar A., Odszkodowanie za szkodę majątkową. Szkoda na mieniu i osobie, Bydgoszcz 1998.

Szpunar A., Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Bydgoszcz 1999.

Zelek M., Wymagalność pieniężnych roszczeń odszkodowawczych a możliwość żądania odsetek za opóźnienie, „Studia Prawa Prywatnego” 2017, nr 2.
Pobierz


Opublikowane
2019-12-31

Cited By /
Share

Ostrzechowski, B. (2019). Data początkowa naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania i zadośćuczynienia. Studia Prawnoustrojowe, (46), 341–354. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/5349

Bartłomiej Ostrzechowski 
Uniwersytet Warszawski
https://orcid.org/0000-0003-4725-7455