REGULAMIN

§ 1 [Podstawy prawne]

Czasopismo „Studia Prawnoustrojowe” jest czasopismem naukowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do którego mają zastosowanie:
    a) przepisy uchwały Nr 254 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania redakcji czasopism naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
    b) w Olsztynie, wraz ze stanowiącymi załącznik do tej uchwały zasadami funkcjonowania redakcji czasopism naukowych, niniejszy Regulamin.

§ 2. [Redakcja]

1. Redakcja czasopisma naukowego „Studia Prawnoustrojowe” jest jednostką organizującą proces przygotowywania (zbierania, oceniania i opracowywania merytorycznego) materiałów do publikacji.
2. Redakcja czasopisma ma siedzibę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
3. Redakcją czasopisma kieruje Redaktor Naczelny.
4. Przy Redakcji czasopisma działa Kolegium Redakcyjne jako aparat pomocniczy Redaktora Naczelnego. 
5. Przy Redakcji czasopisma działa Rada Naukowa i Rada Programowa jako organy opiniodawczo-doradcze Redaktora Naczelnego.

§ 3. [Kolegium Redakcyjne, Redaktor Naczelny]

1. Kolegium Redakcyjne składa się z:
    a) Redaktora Naczelnego jako przewodniczącego,
    b) Zastępcy Redaktora Naczelnego, 
    c) Sekretarza Redakcji,
    d) Redaktorów Tematycznych,
    e) Członków.
2. Redaktor Naczelny powoływany jest zgodnie z obowiązującymi zasadami przez Rektora UWM.
3. Redaktor Naczelny składa wnioski do Prorektora UWM, właściwego w sprawach czasopism, o powołanie i odwołanie Zastępcy Redaktora Naczelnego i Sekretarza Redakcji.
4. Redaktor Naczelny powołuje pozostałych członków Kolegium Redakcyjnego, w tym Redaktorów Tematycznych i Członków.
5. Zadaniem Kolegium Redakcyjnego jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania czasopisma, w tym procesu przygotowywania (zbierania, oceniania i opracowywania merytorycznego) materiałów do publikacji.

§ 4. [Rada Naukowa]

1. Rada Naukowa składa się z wybitnych przedstawicieli nauk prawych i nauk pokrewnych.
2. Skład Rady Naukowej zapewnia jej umiędzynarodowienie w taki sposób, że procentowy udział członków rady naukowej czasopisma naukowego zatrudnionych w jednostkach naukowych lub dydaktycznych w krajach innych niż kraj wydawania czasopisma wynosi więcej niż 60 % w stosunku do całkowitej liczby członków rady naukowej.
3. Redaktor Naczelny ustala skład Rady Naukowej.
4. Zadaniem Rady Naukowej jest czuwanie nad poziomem merytorycznym czasopisma.

§ 5. [Rada Programowa]

1. Rada Programowa składa się z osób zaangażowanych w rozwój czasopisma.
2. Redaktor Naczelny ustala skład Rady Programowej.
3. Zadaniem Rady Programowej jest opiniowanie i inicjowanie ogólnych kierunków rozwoju czasopisma oraz promocja czasopisma w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

§ 6. [Profil czasopisma]

1. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje przede wszystkim nauki prawne oraz graniczące z nimi problemy nauk o bezpieczeństwie.
2. Redaktor Naczelny ma prawo do zwrotu zgłoszonego utworu lub przedłożonego materiału, jeśli uzna je za niezgodne z profilem tematycznym czasopisma.

§ 7. [Cele i charakter czasopisma. Polityka wydawnicza]

1. Celem działalności czasopisma jest publikacja oryginalnych opracowań naukowych i ogłaszanie wyników badań, a nadto umożliwienie dyskursu naukowego na forum krajowym i międzynarodowym oraz stworzenie szerokiej płaszczyzny wymiany myśli, poglądów, koncepcji także w wymiarze interdyscyplinarnym i multispecjalnościowym.
2. Czasopismo ma charakter otwarty i mogą publikować nauczyciele akademiccy lub pracownicy naukowi z ośrodków krajowych i zagranicznych.
3. Czasopismo wydawane jest w języku polskim. Dopuszcza się publikowanie materiałów w języku angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim i jeśli możliwości organizacyjne i finansowe Wydawnictwa UWM na to pozwalają – w innych językach.
4. Polityka wydawnicza powinna prowadzić do indeksowania czasopisma w przynajmniej dwóch referencyjnych bazach danych.

§ 8. [Publikacje]

1. W czasopiśmie zamieszczane są w szczególności artykuły i komunikaty naukowe, doniesienia z badań, glosy, komentarze, recenzje, noty bibliograficzne, sprawozdania, polemiki, wspomnienia autorstwa nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych.
2. Zgłaszane utwory lub zebrane materiały powinny być oryginalne, tj. niepublikowane w żadnym innym czasopiśmie naukowym lub wydawnictwie naukowym. Ponadto nie mogą być, wcześniej jak i w tym samym czasie, zgłaszane do redakcji innych czasopism naukowych i wydawnictw naukowych.
3. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w artykułach, w szczególności eliminowania powtórzeń, nadawania tytułów i śródtytułów, rezygnacji z zamieszczenia rysunków i fotografii, stosowania skrótów.
4. Każdemu opublikowanemu artykułowi nadawany jest nr DOI.

§ 9. [Numery czasopisma]

1. Czasopismo jest kwartalnikiem.
2. Poszczególne numery czasopisma mogą być periodyczne, a w tym tematyczne albo specjalne (dodatkowe).
3. Numery tematyczne obejmują w szczególności jednorodny kompleks zagadnień naukowych, spiętych wspólnym tytułem.
4. Numery specjalne mają charakter jubileuszowy lub pamiątkowy i poświęcone są zasłużonym dla Wydziału Prawa i Administracji UWM osobom lub są związane ze szczególnymi wydarzeniami w funkcjonowaniu Wydziału Prawa i Administracji UWM.
5. Tematyczne i specjalne numery czasopisma mogą być wydawane jedynie za zgodą Redaktora Naczelnego.
6. Za proces zbierania i opracowywania redakcyjnego materiałów do numeru tematycznego lub specjalnego odpowiada wyznaczony przez Redaktora Naczelnego Redaktor Tematyczny lub Redaktorzy Tematyczni danego numeru.

§ 10. [Wersja referencyjna. Zgłaszanie utworów do publikacji]

1. Czasopismo funkcjonuje w ramach Platformy czasopism UWM w Olsztynie.
2. Wersją referencyjną czasopisma jest wersja elektroniczna.
3. Zgłoszenie utworów do druku przez autora lub autorów, korespondencja i obieg dokumentacji odbywa się elektronicznie.

§ 11. [Zasady redagowania]

1. Praca nad edycją numeru czasopisma obejmuje następujące czynności:
    a) zgłoszenie utworów do druku przez autora lub autorów albo zbieranie materiałów przez wyznaczonego redaktora naukowego lub redaktorów naukowych do numeru tematycznego lub specjalnego,
    b) kompletowanie niezbędnej dokumentacji, w szczególności wymaganych oświadczeń autorów,
    c) wstępną ocenę merytoryczną utworów lub materiałów dokonywaną przez wyznaczonych przez Redaktora Naczelnego, członków Kolegium Redakcyjnego
    d) podjęcie decyzji o odrzuceniu tekstu albo skierowaniu go do recenzji,
    e) podjęcie decyzji o odrzuceniu tekstu w wyniku negatywnych recenzji,
    f) korespondencję z autorem lub autorami w celu odniesienia się do treści recenzji,
    g) przyjęcie poszczególnych utworów lub materiałów do druku albo odmowę przyjęcia poszczególnych utworów lub materiałów do druku wobec nieodniesienia się autora lub autorów do treści recenzji w wyznaczonym terminie,
    h) przekazanie kompletu materiałów do Wydawnictwa UWM, które jest odpowiedzialne za dalsze prace.
2. O odrzuceniu tekstu albo skierowaniu go do recenzji, a także o odrzuceniu tekstu w wyniku negatywnych recenzji albo przyjęciu poszczególnych utworów lub materiałów do druku, bądź odmowie przyjęcia utworów lub materiałów do druku wobec nieodniesienia się autora lub autorów do treści recenzji w wyznaczonym terminie decyduje Redaktor Naczelny.
3. W wypadkach budzących wątpliwości, powstałych po uzyskaniu recenzji lub odniesieniu się do niej autora lub autorów, decyzje co do sposobu dalszego procedowania podejmuje Redaktor Naczelny.
4. O umieszczeniu poszczególnych utworów lub materiałów w konkretnym numerze decyduje Redaktor Naczelny lub Zastępca Redaktora Naczelnego, mając w szczególności na względzie aktualność i wagę merytoryczną danego opracowania oraz możliwości organizacyjne i finansowe Wydawnictwa UWM,a także zapewnienie spełnienia wymagań związanych z proporcją publikacji autorów z afiliacją UWM do publikacji autorów z innymi afiliacjami oraz umiędzynarodowieniem czasopisma.
5. Redaktor Naczelny może na każdym etapie uchylić swoją decyzję o przyjęciu poszczególnych utworów lub materiałów do druku bez podawania uzasadnienia, informując o tym autora lub autorów oraz Wydawnictwo UWM.

§ 12. [Warunki publikowania]

1. Teksty zgłaszane do publikacji powinny zawierać następujące dane i spełniać następujące wymagania:
    a) imię i nazwisko autora/autorów,
    b) numery ORCID, adresy e-mail autora/autorów,
    c) tytuł i streszczenie strukturalne (wprowadzenie, cel artykułu i najważniejsze wnioski) w języku polskim i angielskim,
    d) słowa kluczowe (przynajmniej 3) w języku polskim i angielskim,
    e) wykaz cytowanej literatury, a w przypadku cyrylicy należy dokonać transliteracji według normy ISO 9 oraz przetłumaczyć tytuł na język angielski w nawiasach kwadratowych,
    f) przypisy i wykaz literatury dostosowane do wymogów edytorskich czasopisma zawartych na platformie czasopisma w zakładce – Wytyczne dla Autorów,
    g) źródło finansowania badań – w przypadku korzystania z zewnętrznego źródła finansowania badań wykorzystanych w publikacji.
2. Autorzy są zobowiązani do złożenia oświadczenia Autora w formie elektronicznej, zawierającego informacje o:
    a) oryginalności tekstu,
    b) zachowaniu zasad ghostwriting i guest authorship,
    c) zachowaniu standardów etycznych i braku konfliktu interesów,
    d) zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
3. Objętość tekstów nie powinna przekraczać 0,5 arkusza wydawniczego.

§ 13. [Procedura recenzowania]

Procedura recenzowania uwzględnia następujące zasady:
    1) do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora lub autorów publikacji,
    2) autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process),
    3) recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,
    4) recenzja sporządzana jest w formie elektronicznej na formularzu recenzji,
    5) termin sporządzenia recenzji wynosi 1 miesiąc,
    6) co najmniej 50% recenzentów oceniających publikacje naukowe stanowią recenzenci zewnętrzni, czyli osoby niebędące członkami Rady Naukowej, niezatrudnione w Redakcji lub w podmiocie, w którym afiliowany jest Redaktor Naczelny,
     7) lista recenzentów publikowana jest przynajmniej raz w roku  na platformie czasopisma lub w numerze wydrukowanym czasopisma.

§ 14. [Archiwizacja, materiały niezamówione]

1. Redakcja nie archiwizuje utworów i materiałów oraz nie odsyła ich autorom.
2. Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca oraz nie potwierdza
ich otrzymania.

§ 15. [Sprawy nieuregulowane]

Decyzje we wszystkich sprawach związanych z działalnością Czasopisma, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, podejmuje Redaktor Naczelny.

§ 16. [Obowiązywanie]

Niniejszy Regulamin obowiązuje z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.