Prześlij tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.


W kwartalniku Studia Prawnoustrojowe zamieszczane są artykuły naukowe, glosy, recenzje i sprawozdania z zakresu różnych gałęzi prawa.
Redakcja przyjmuje teksty opracowane komputerowo, zapisane na nośniku elektronicznym, ale łącznie z wydrukiem trzech egzemplarzy, w tym dwie pozbawione danych pozwalających na identyfikacją autora. Redakcja traktuje jako wiążącą wydrukowaną wersję tekstu.
Strona znormalizowanego wydruku, zarówno tekstu autorskiego, jak i przypisów oraz streszczenia, powinna zawierać 30 wierszy, z których każdy powinien mieć około 60 znaków pisarskich, wliczając odstępy międzywyrazowe. Wydruk powinien być jednostronny, z podwójną interlinią na białym papierze maszynowym formatu A-4. Z lewej strony pozostawia się 35-40 mm marginesu. Tekst powinien być wyczyszczony z podwójnych spacji, spacji twardych, podwójnych akapitów. Objętość artykułu naukowego nie powinna przekraczać 40.000 znaków, glosy 20.000, sprawozdania oraz recenzji 7.500 znaków.

Do artykułów należy dołączyć krótkie (do 1/2 strony maszynopisu) streszczenie w języku angielskim, (streszczenie po polsku tylko w przypadku artykułów obcojęzycznych), słowa kluczowe – po angielsku (4-6), a ponadto angielskie tłumaczenie tytułu pracy.

Przypisy w tekście prosimy numerować kolejno w całym artykule i zamieszczać u dołu strony. W opisie cytowanej pozycji należy podać: autora, tytuł (red. przy pracy zbiorowej, tytuł, rok i nr czasopisma), wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania, strony.

Należy wskazać dokładny adres, numer telefonu, tytuł/stopień naukowy oraz placówkę, którą Autor reprezentuje.

Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji tekstu zgodnie z normami obowiązującymi w czasopiśmie.

Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.

Teksty wraz z nośnikiem elektronicznym należy przesyłać na adres Redakcji Wydział Prawa i Administracji 10-702 Olsztyn, ul. Warszawska 98 z dopiskiem „Studia Prawnoustrojowe”.

Należy także uzupełnić oraz podpisać oświadczenie i odesłać na adres Wydawnictwa (ul. Heweliusza 14, 10–724 Olsztyn). Prace odesłane bez dołączonego oświadczenia nie zostaną opublikowane. Oświadczenie do pobrania na stronie: http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sp/wymogi-redakcyjne/formularze