Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.


Podstawowe zasady publikowania

Każdy numer kwartalnika podzielony jest wg struktury: artykuły naukowe, które docelowo powinny stanowić nie mniej niż 2/3 całego numeru oraz glosy, recenzje i sprawozdania z wydarzeń naukowych (zasadniczo konferencji). Te ostatnie nie podlegają wymogom recenzowania. Zgłoszone teksty są poddawane ocenie wstępnej pod względem merytorycznym i spełnieniu wymagań redakcyjnych przez redaktora, który wydaje rekomendację o przekazaniu materiału do dalszych prac wydawniczych, wg punktów wystandaryzowanego formularza recenzji. Na tym etapie tekst artykułu może zostać odesłany do Autora w celu uzupełnienia braków w terminie 1 miesiąca. Teksty artykułów poddawane są recenzjom przez dwóch anonimowych recenzentów. Po wydaniu obu opinii jest ona przesyłana w postaci e - mail do autora z prośbą o ustosunkowanie się i ewentualne naniesienie poprawek zgodnych z zaleceniami recenzenta. Jedna negatywna opinia recenzenta powoduje odrzucenie zgłoszonego materiału. Zdyskwalifikowany materiał może być jednak wniesiony ponownie w kolejnym cyklu wydawniczym i podlega na nowo ocenie, w pierwszej kolejności pod kątem usunięcia przez autora usterek wskazanych w negatywnej opinii materiału wydanej uprzednio przez jednego z niezależnych recenzentów. Po przesłaniu, w terminie jednego miesiąca od przekazania opinii recenzentów, poprawionego materiału zgodnie z zaleceniami recenzentów (kontroli w tym zakresie dokonują: redaktorzy naczelny lub zastępca) wraz z oświadczeniem autora/autorów, następuje jego skierowanie do druku przez Wydawnictwo UWM w Olsztynie. Po ukazaniu się numeru danego kwartalnika autorzy otrzymują pliki pdf z przekazanymi przez siebie materiałami jako wydruk autorski.

Przewodnik dla autorów (do pobrania)

Wymogi redakcyjne

 1.  Wymagania ogólne

            W kwartalniku Studia Prawnoustrojowe zamieszczane są artykuły naukowe, glosy, recenzje i sprawozdania z zakresu różnych gałęzi prawa (prawo i postępowanie cywilne, prawo handlowe i gospodarcze, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo i postępowanie administracyjne, prawo konstytucyjne, prawo pracy, nauki penalne, prawo europejskie, prawo międzynarodowe, prawo ochrony środowiska) oraz zagadnienia historyczno-prawne, filozofii i teorii prawa.

Złożenie artykułu do publikacji w Studiach Prawnoustrojowych jest jednoznaczne z oświadczeniem dotyczącym poniżej zawartych danych:

- artykuł  nie został wcześniej opublikowany,

- artykuł nie został złożony do publikacji w innym czasopiśmie,

- publikacja została zatwierdzona przez wszystkich współautorów, 

- publikacja została zatwierdzona przez właściwe organy - w sposób milczący lub jawny - w instytucie, w którym praca została wykonana.

Wydawca nie będzie prawnie odpowiedzialny w przypadku jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.

Warunkiem publikacji tekstu w czasopiśmie jest także złożenie oświadczenia do pobrania w zakładce Formularze, zawierającego informacje o:

- oryginalności tekstu

- zachowaniu zasad „ghostwriting” i „guest authorship”

- zachowaniu standardów  etycznych i braku konfliktu interesów

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (patrz zakładka: Procedura ghostwriting, standardy etyczne i konflikt interesów, przetwarzanie danych osobowych)

 Oświadczenie autora

2. Przesyłanie tekstów

Redakcja przyjmuje teksty za pośrednictwem Platformy Czasopism UWM w Olsztynie. Patrz Przewodnik dla Autorów. W celu przesłania artykułu do publikacji należy dołączyć następujące plik: 1. Strona tytułowa z danymi autora, 2. Artykuł bez danych autora oraz 3. Oświadczenie Autora. Ewentualne pytania prosimy kierować na e-mail Redakcji: redakcja.wpia@uwm.edu.pl

 3. Wymogi redakcyjne tekstu

Tekst artykułu powinien być przygotowany w sposób standardowy: czcionka 12 Times New Roman z 1.5 linii odstępu między wierszami a przypisy czcionka 10 Times New Roman z 1.0 linii odstępu między wierszami. Tekst powinien być wyczyszczony z podwójnych spacji, spacji twardych, podwójnych akapitów. Objętość artykułu naukowego nie powinna przekraczać 40.000 znaków, glosy 20.000, sprawozdania oraz recenzji 7.500 znaków.

Układ artykułu:

 1. Imię i nazwisko autora, stopień naukowy, afiliacja, dane adresowe, nr ORCID
 2. Tytuł artykułu
 3. Tekst główny artykułu
 4. Bibliografia - w przypadku bibliografii zawierającej symbole Cyrylicy należy dokonać ich transliteracji według normy ISO 9 oraz przetłumaczenie tytułu na język angielski [w nawiasach kwadratowych]. Istnieje możliwość podania wyłącznie tłumaczenia tytułu na język angielski pod warunkiem, że Autor poda język oryginalny cytowanej publikacji w nawiasach kwadratowych np. [in Russian].
 5. Tytuł artykułu w języku polskim
 6. Tytuł artykułu w jezyku angielskim
 7. Słowa kluczowe w języku polskim (4-6)
 8. Słowa kłuczowe w jezyku angielskim (4-6)
 9. Streszczenie strukturalne (elementy: Wprowadzenie - Cel artykułu - Wnioski) w języku polskim (do 200 słów)
 10. Streszczenie strukturalne (elementy: Wprowadzenie - Cel artykułu - Wnioski) w języku angielskim (Summary)

Przypisy w tekście prosimy numerować kolejno w całym artykule i zamieszczać u dołu strony. W opisie cytowanej pozycji należy podać: autora, tytuł (red. przy pracy zbiorowej, tytuł, rok i nr czasopisma), wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania, strony. W przypadku bibliografii zawierającej symbole Cyrylicy należy dokonać ich transliteracji według normy ISO 9 oraz przetłumaczenie tytułu na język angielski [w nawiasach kwadratowych]. Istnieje możliwość podania wyłącznie tłumaczenia tytułu na język angielski pod warunkiem, że Autor poda język oryginalny cytowanej publikacji w nawiasach kwadratowych np. [in Russian].

Przykłady cytowań:

Monografie:

J. Dobkowski, Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Wolters Kluwer Polska, Warszawa–Kraków 2007, s. 308

Artykuły w czasopismach:

M. Olszewska M., Anonim jako ślad kryminalistyczny, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 11–12, s. 143.

Rozdział w monografii:

S. Pikulski, Prawo do bezpieczeństwa osobistego – stan i potrzeba doskonalenia jego ochrony w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Nauki prawne wobec przemian, R. Sztychmiler (red.), Olsztyn 2000, s. 23.

Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji tekstu zgodnie z normami obowiązującymi w czasopiśmie.

Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.

 

Zasady recenzowania

Wstępna ocena materiału przeznaczonego do opublikowania w kwartalniku Studia Prawnoustrojowe jest dokonywana przez redaktora, dokonującego wstępnej selekcji nadesłanych tekstów – min. pod kątem wagi i sposobu prezentacji zagadnień oraz spełnienia wymogów redakcyjnych czasopisma.

W następnym etapie powoływanych jest dwóch niezależnych recenzentów, w pierwszej kolejności spoza WPiA UWM w Olsztynie, dopiero w braku takiej możliwości recenzent wybierany jest spośród członków rady naukowej czasopisma lub osób z tytułem profesora lub stopniem dr hab. zatrudnionych na Wydziale Prawa i Administracji UWM. Autorzy oraz recenzenci nie znają wzajemnie swojej tożsamości (tzw. ślepe recenzje, double blind). Termin do sporządzenia recenzji wynosi 1 miesiąc. Recenzje sporządzane są na formularzu i odsyłane na adres mailowy redakcji: redakcja.wpia@uwm.edu.pl, zawierają przy tym jednoznaczną rekomendację o dopuszczeniu bądź nie dopuszczeniu recenzowanego materiału do druku.

Lista recenzentów współpracujących z kwartalnikiem publikowana jest jeden raz w roku.