ETYKA PUBLIKACJI

Procedura ghostwriting, standardy etyczne i konflikt interesów, przetwarzanie danych osobowych

 1.      Procedura ghostwriting – standardy etyczne

Procedura „ghostwriting” i „guest authorship” (opracowana na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia, gdy osoba wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jej roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział osoby w powstaniu publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo tego jest ona autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać wyżej wymienionym zjawiskom Redakcja Studiów Prawnoustrojowych wprowadza następujące rozwiązania:

1. Autor/autorzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia (poprzez złożenie oświadczenia):

- wkładu poszczególnych osób w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji i kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. Wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji);

- informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów;

- przy opracowaniach współautorskich – szacunkowego (w %) wkładu pracy poszczególnych autorów.

2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zbierania i przechowywania wszelkich informacji o wykrytych przypadkach „ghostwriting” („guest authorship”) oraz ich przekazywania odpowiednim podmiotom (instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, redakcjom publikacji naukowych).

 

2. Konflikt interesów

Ponadto aby zapewnić obiektywność i przejrzystość badań oraz przestrzeganie przyjętych zasad etycznego i profesjonalnego postępowania, autorzy oprócz podania danych dotyczących źródeł finansowania powinni uwzględnić także informacje o potencjalnych konfliktach  interesów (finansowych lub niefinansowych).

 3. Przetwarzanie danych osobowych

Autor/Autorzy wyrażają również zgodę na przetwarzania danych osobowych, których administratorem będzie Redakcja czasopisma zgodnie z poniższymi zasadami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Redakcja Studiów Prawnoustrojowych działająca przy Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10-719 Olsztyn

Dane kontaktowe:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10-719 Olsztyn.

W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych Autora/Autorów prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: e-mail: bkw@uwm.edu.pl.

Dane osobowe Autora/Autorów będą przetwarzane tylko do celów publikacji artykułów w kwartalniku Studia Prawnoustrojowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a w zakresie przetwarzania stanowiącego realizację ciążących na administratorach obowiązków prawnych na postawie art. 6 ust. 1 lit c.

Dane osobowe Autora/Autorów nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe Autora/Autorów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat, zaś w zakresie danych, których okres przechowywania określony jest przepisami prawa – przez ten okres.

Dane osobowe Autora/Autorów nie będą przetwarzane w celu publikacji artykułu w czasopiśmie Studia Prawnoustrojowe po wycofaniu wyrażonej zgody. Jednakże dane wykazujące wywiązanie się z obowiązku informacyjnego oraz wyrażenie zgody będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania legalności operacji przetwarzania danych osobowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Autor/Autorzy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Autor/Autorzy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna/ją, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.