ETYKA PUBLIKACJI

ZASADY ETYCZNE
Polityka etyczna czasopisma Studia Prawnoustrojowe jest zbieżna z zaleceniami Komitetu ds. Etyki Publikacji (COPE) (http://publicationethics.org/). Zasady etyczne dla Autorów, redaktorów i recenzentów Studiów Prawnoustrojowych są zatem zgodne z zaleceniami COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji), Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych) oraz COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers (Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych).

Autorzy

Procedura ghostwriting, standardy etyczne i konflikt interesów, przetwarzanie danych osobowych

 1.      Procedura ghostwriting

Procedura „ghostwriting” i „guest authorship” (opracowana na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia, gdy osoba wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jej roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział osoby w powstaniu publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo tego jest ona autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać wyżej wymienionym zjawiskom Redakcja Studiów Prawnoustrojowych wprowadza następujące rozwiązania:

1. Autor/autorzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia (poprzez złożenie oświadczenia):

- wkładu poszczególnych osób w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji i kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. Wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji);

- informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów;

- przy opracowaniach współautorskich – szacunkowego (w %) wkładu pracy poszczególnych autorów.

2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zbierania i przechowywania wszelkich informacji o wykrytych przypadkach „ghostwriting” („guest authorship”) oraz ich przekazywania odpowiednim podmiotom (instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, redakcjom publikacji naukowych).

 2. Konflikt interesów

Ponadto aby zapewnić obiektywność i przejrzystość badań oraz przestrzeganie przyjętych zasad etycznego i profesjonalnego postępowania, autorzy oprócz podania danych dotyczących źródeł finansowania powinni uwzględnić także informacje o potencjalnych konfliktach  interesów (finansowych lub niefinansowych).

3. Plagiat i autoplagiat

Plagiat to czynność polegająca na wykorzystaniu cudzej pracy jako własnej bez podania źródła tej pracy.

Autoplagiat to czynność polegająca na wykorzystaniu jako oryginalnej własnej, wcześniej opublikowanej pracy bez podania źródła tej pracy.

W celu zachowania standardów etycznych Autorzy w oświadczeniu są także zobowiązani do potwierdzenia o oryginalności przesłanych tekstów do publikacji oraz zacytowaniu wszystkich źródeł. W przypadku dostarczenia przez Autorów w celu opublikowania obcego materiału ilustracyjnego (ilustracje, tabele, wykresy itp.) to są zobowiązani do uzyskania  zezwolenia niezbędnego do ich reprodukowania oraz przekazać je wydawcy.

Zespół redakcyjny w celu zachowania standardów etycznych nie może tolerować plagiatu i innego nieetycznego zachowania. Aby zapobiec przypadkom nierzetelności naukowej, Redakcja posiada procedury dotyczące „ghostwriting” i „guest authorship”, „plagiatu” i „autoplagiatu”. W razie wykrycia takich nieetycznych zachowań Redakcja może usunąć taki artykuł oraz podjąć decyzję o przedstawieniu wykrytego nieetycznego postępowania Komisji etycznej, instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym. Redakcja może także zastosować niewykluczające się wzajemnie sankcje jako konsekwencje postępowania przed Komisją etyczną, takie jak zakaz publikacji artykułu będącego plagiatem na łamach czasopisma,  zawiadomienie redakcji innych czasopism o plagiacie, roczny zakaz publikowania w czasopismach z zakresu nauk prawnych czy bezterminowy zakaz publikowania w takich czasopismach w przypadku, gdy autor dopuści się także innych naruszeń.

4. Przetwarzanie danych osobowych

Autor/Autorzy wyrażają również zgodę na przetwarzania danych osobowych, których administratorem będzie Redakcja czasopisma zgodnie z poniższymi zasadami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Redakcja Studiów Prawnoustrojowych działająca przy Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn

W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych Autora/Autorów prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: e-mail: bkw@uwm.edu.pl.

Dane osobowe Autora/Autorów będą przetwarzane tylko do celów publikacji artykułów w kwartalniku Studia Prawnoustrojowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a w zakresie przetwarzania stanowiącego realizację ciążących na administratorach obowiązków prawnych na postawie art. 6 ust. 1 lit c.

Dane osobowe Autora/Autorów nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe Autora/Autorów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat, zaś w zakresie danych, których okres przechowywania określony jest przepisami prawa – przez ten okres.

Dane osobowe Autora/Autorów nie będą przetwarzane w celu publikacji artykułu w czasopiśmie Studia Prawnoustrojowe po wycofaniu wyrażonej zgody. Jednakże dane wykazujące wywiązanie się z obowiązku informacyjnego oraz wyrażenie zgody będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania legalności operacji przetwarzania danych osobowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Autor/Autorzy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Autor/Autorzy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna/ją, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Dane kontaktowe:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn.

Redaktor Naczelny  i Kolegium Redakcyjne

Decyzję o przyjęciu artykułu do publikacji podejmuje Redaktor Naczelny czasopisma.

Decyzja o publikacji artykułu oparta jest na 2 niezależnych recenzjach (tzw. ślepe recenzje, double blind) oraz opinii redaktorów tematycznych i Rady Naukowej

Ważnym kryterium przy podjęciu decyzji  o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu do publikacji jest spójność z profilem naukowym czasopisma (dyscypliny naukowe: nauki prawne oraz nauki o bezpieczeństwie), nie zaś pochodzenie autora artykułu, afiliacja, narodowość, przynależność etniczna, poglądy polityczne, płeć, rasa czy wyznanie.

Redakcja nie ujawnia danych o autorach artykułów recenzentom ani danych o recenzentach autorom. Ponadto informacje pozyskane w procesie oceny wstępnej i recenzji artykułu (w tym dane dotyczące odrzuconych artykułów) nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji bądź recenzentów bez pisemnej zgody autora.

Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych (konflikt interesów).

Redaktor naczelny ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. W związku z powyższym po otrzymaniu przez redakcję informacji o naruszeniach standardów etycznych przez autora tekstu lub o podejrzeniu plagiatu, redaktor naczelny jest zobowiązany do podjęcia działań, mających na celu sprawdzenie zasadności przedstawionych zarzutów. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad etycznych przez autora tekstu (np. zduplikowanej publikacji, plagiatu, sfabrykowania danych, nieprawdziwej listy autorów, autorstwa widmo), redaktor naczelny ma obowiązek: odrzucić tekst, zgromadzić pełną dokumentację z materiałem dowodowym, poinformować Autora o wyniku postępowania i działaniach redakcji, skontaktować się z instytucją Autora i poinformować jego przełożonych i/lub inne osoby odpowiedzialne za nadzór nad badaniami, poinformować recenzenta o podjętych działaniach.

Recenzenci

Recenzent, który nie może zrecenzować tekstu przesłanego do publikacji w Studiach Prawnoustrojowych w ogóle lub w wyznaczonym terminie powinien niezwłocznie poinformować o redaktora przypisanego do danego artykułu. Recenzenci nie powinni recenzować artykułów, w stosunku do których istnieje podejrzenie występowania konfliktu interesów, wynikającego z relacji z autorem, firmą lub instytucją.

Recenzje powinny być wykonane w oparciu o argumenty naukowe, obiektywnie i zgodnie ze standardami etycznymi. Niewłaściwa jest krytyka personalna autora.

Wszystkie recenzowane teksty są dokumentami poufnymi, nie należy ich okazywać innym osobom, dyskutować na ich temat poza Kolegium Redakcyjnym, nie mogą być  wykorzystywane dla uzyskania korzyści osobistych przez recenzenta.

Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo. Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.

Recenzent powinien poinformować kolegium redakcyjne o naruszeniach standardów etycznych przez autora tekstu, w tym o znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą, lub o podejrzeniu plagiatu, lub autorstwie widmie, lub nieprawdziwej liście autorów.