ETYKA PUBLIKACJI

Procedura „ghostwriting” i „guest authorship” (opracowana na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

  1. Autor/autorzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia (poprzez złożenie oświadczenia):

    - wkładu poszczególnych osób w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji i kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. Wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji);

    - informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów;

    - przy opracowaniach współautorskich – szacunkowego (w %) wkładu pracy poszczególnych autorów.

  2. Redakcja zastrzega sobie prawo do zbierania i przechowywania wszelkich informacji o wykrytych przypadkach „ghostwriting” („guest authorship”) oraz ich przekazywania odpowiednim podmiotom (instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, redakcjom publikacji naukowych).