Znęcanie się fizyczne lub psychiczne w świetle art. 207 Kodeksu karnego

Katarzyna Majchrzak

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Abstrakt

Niniejsze opracowanie ma na celu przede wszystkim omówić znamiona określające  czynność sprawczą przestępstwa znęcania się, o którym mowa w art. 207 kodeksu karnego. Znęcanie się może przybrać formę znęcania fizycznego lub psychicznego. Znęcanie fizyczne polega na zadawaniu cierpień fizycznych np. bicie, kopanie, duszenie, głodzenie ofiary. Z kolei znęcanie psychiczne polega na dręczeniu psychicznym i wzbudzaniu u ofiary poczucia zagrożenia np. upokarzanie, straszenie. Bardzo często zdarzają się sytuacje, gdy obie te formy występują jednocześnie.

Pojęcie znęcania się oznacza działanie albo zaniechanie, które polega na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub cierpień psychicznych. Z reguły są to zachowania powtarzające się, ale nie jest wykluczone, aby przyjąć za znęcanie jednorazowe zachowanie sprawcy. Wówczas zachowanie jednorazowe powinno być intensywne, a dolegliwości rozciągnięte w czasie.

 


Słowa kluczowe:

prawo karne, znęcanie się, rodzina, ból fizyczny, cierpienia psychiczne


Bryk J., Przemoc w rodzinie w aspekcie przestępstwa znęcania się (art. 207 KK), „Przegląd Policyjny” 1998, nr 3–4.   Google Scholar

Gadecki B., Komentarz do art. 207, [w:] M. Banaś-Grabek, B. Gadecki, J. Karnat, Kodeks karny. Część szczególna. Art. 148–251. Komentarz, 2020, Legalis.   Google Scholar

Gliszczyński A., Przestępstwo znęcania się a przemoc w rodzinie, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2011, nr 1.   Google Scholar

Hypś S., Komentarz do art. 207, [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, 2021, Legalis.   Google Scholar

Hypś S., Ochrona rodziny w polskim prawie karnym, Wyd. KUL, Lublin 2012.   Google Scholar

Jachimowicz M., Przestępstwo znęcania się, „Jurysta” 2011, nr 2.   Google Scholar

Jodłowski J., Szewczyk M., Komentarz do art. 207, [w:] W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 2: Część I. Komentarz do art. 117–211a, 2017, Lex.   Google Scholar

Konarska-Wrzosek V., Ochrona dziecka w prawie karnym, TNOiK, Toruń 1999.   Google Scholar

Kosonoga J., Komentarz do art. 207, [w:] R. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, 2021, Legalis.   Google Scholar

Kozłowska-Miś I., Mozgawa M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 1990 r., V KRN 96/90, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1993, nr 1–2.   Google Scholar

Krajewski R., Targnięcie się na życie jako skutek przestępstwa znęcania, „Prokuratura i Prawo” 2017, nr 4.   Google Scholar

Lachowski J., Komentarz do art. 207, [w:] V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, 2020, Lex.   Google Scholar

Mozgawa M., Komentarz do art. 207, [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, 2021, Lex.   Google Scholar

Ratajczak A., Przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży w systemie polskiego prawa karnego, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1980.   Google Scholar

Siwek K., W sprawie skutkowego charakteru przestępstwa znęcania się, „Prokuratura i Prawo” 2018, nr 11.   Google Scholar

Siwik Z., Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, [w:] M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.   Google Scholar

Sosnowska D. J., Przestępstwo znęcania się, „Państwo i Prawo” 2008, nr 3.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-29

Cited By /
Share

Majchrzak, K. (2021). Znęcanie się fizyczne lub psychiczne w świetle art. 207 Kodeksu karnego. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7036

Katarzyna Majchrzak 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie