PROCES RECENZJI

Zasady recenzowania

Wstępna ocena materiału przeznaczonego do opublikowania w kwartalniku Studia Prawnoustrojowe jest dokonywana przez redaktora, dokonującego wstępnej selekcji nadesłanych tekstów – min. pod kątem wagi i sposobu prezentacji zagadnień oraz spełnienia wymogów redakcyjnych czasopisma.

W następnym etapie powoływanych jest dwóch niezależnych recenzentów, w pierwszej kolejności spoza WPiA UWM w Olsztynie, dopiero w braku takiej możliwości recenzent wybierany jest spośród członków rady naukowej czasopisma lub osób z tytułem profesora lub stopniem dr hab. zatrudnionych na Wydziale Prawa i Administracji UWM. Autorzy oraz recenzenci nie znają wzajemnie swojej tożsamości (tzw. ślepe recenzje, double blind). Termin do sporządzenia recenzji wynosi 1 miesiąc. Recenzje sporządzane są na formularzu i odsyłane na adres mailowy redakcji: redakcja.wpia@uwm.edu.pl, zawierają przy tym jednoznaczną rekomendację o dopuszczeniu bądź nie dopuszczeniu recenzowanego materiału do druku.

Lista recenzentów współpracujących z kwartalnikiem publikowana jest jeden raz w roku.

Przewodnik dla  recenzentów