PROCES RECENZJI

Do oceny materiału przeznaczonego do opublikowania w kwartalniku Studia Prawnoustrojowe powoływany jest w pierwszej kolejności jeden (lub więcej) redaktor tematyczny, dokonujący wstępnej selekcji nadesłanych tekstów – min. pod kątem wagi i sposobu prezentacji zagadnień. Następnie ocena redaktora tematycznego jest zatwierdzana przez radę naukową czasopisma w drodze indywidualnego głosowania nad każdym z tekstów nierekomendowanych do druku przez redaktora tematycznego. W razie równej liczby głosów decyduje głos redaktora naczelnego SP. W następnym etapie powoływanych jest dwóch niezależnych recenzentów, w pierwszej kolejności spoza WPiA UWM w Olsztynie, dopiero w braku takiej możliwości recenzent wybierany jest spośród członków rady naukowej czasopisma lub osób z tytułem profesora lub stopniem dr hab. zatrudnionych na Wydziale Prawa i Administracji UWM. Autorzy oraz recenzenci nie znają wzajemnie swojej tożsamości (tzw. ślepe recenzje, double blind). Termin do sporządzenia recenzji wynosi trzy miesiące. Recenzje sporządzane są na piśmie, zgodnie ze standaryzowanym drukiem oceny (formularzem), zawierają przy tym jednoznaczną rekomendację o dopuszczeniu bądź nie dopuszczeniu recenzowanego materiału do druku. Lista recenzentów współpracujących z kwartalnikiem publikowana jest jeden raz w roku. Zasady kwalifikowania materiałów do druku (wskazówki dla autorów) oraz formularz recenzji są dostępne na stronie internetowej Wydawnictwa UWM w Olsztynie oraz stronie internetowej czasopisma.