Współczesne trendy przestępczości zorganizowanej w Europie ( analiza wybranych zjawisk przestępczych z uwzględnieniem zadań Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania – Europol)

Wiesław Pływaczewski

UWM w Olsztynie


Abstrakt

Artykuł ma na celu ukazanie głównych cech i trendów przestępczości w Europie. Autor powołując się na źródła policyjne, w szczególności opierając się na danych Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania – Europol, prezentuje wybrane zjawiska przestępczości, które organizacja ta uznała za szczególnie niebezpieczne, zwracając przy tym szczególną uwagę na ich zorganizowany charakter. W opracowaniu zostały omówione m.in. takie zjawiska przestępcze jak: terroryzm, handel narkotykami, handel ludźmi, cyberprzestępczość, przestępczość gospodarcza w różnych jej przejawach, przestępczość stadionowa i motocyklowa, przestępczość samochodowa, przestępczość nieletnich i przestępczość środowiskowa. W końcowej części opracowania autor przedstawił propozycje dotyczące usprawnienia policyjnej współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej.


Słowa kluczowe:

Trendy przestępczości, Europol, przestępczość zorganizowana, zwalczanie przestępczości


Adamski A.(red.), Przestępczość komputerowa, Toruń 1994.
Barker T., Biker Gangs and Transnational Organized Crime, Anderson Publishing, Waltham 2014.
Bulsiewicz A., Marek A., Kwiatkowska-Darul V. (red.), Doctrina multiplex veritas una, Toruń 2004.
Chlebowicz P., Filipkowski W., Analiza kryminalna. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Warszawa, 2012.
Chlebowicz P., Kamińska J., Operacyjna analiza kryminalna w służbach policyjnych, Warszawa 2015.
Chlebowicz P., Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne, Warszawa 2009.
Chorbot P., Nielegalny obrót odpadami. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Warszawa 2019.
Dobkowski J., Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Warszawa 2007.
Duda M., Przestępstwa z nienawiści. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Olsztyn 2016.
Duży J., Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie przestępnego nadużycia mechanizmów podatków VAT i akcyzowego, Warszawa 2013.
Fitzgerald D.G., Informants and Undercover Investigations. A Practical Guide to Law, Policy, and Procedure, CRC Press, Boca Raton-London-New York 2007.
R. Górecki R. (red.), Człowiek a środowisko, Olsztyn 2020.
Górniok O, Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa 1994.
Hołyst B., Narkomania. Problemy prawa i kryminologii, Warszawa 1996.
Hołyst B., Kube E., Schulte R. (red.) Przestępczość zorganizowana w Niemczech i w Polsce, Warszawa - Münster- Łódź 1996.
Nowak A., Współpraca organów ścigania w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości międzynarodowej, cz.2, „Przegląd Policyjny” 2006, nr 4(84).
Hirsch H.J., Hofmański P., Pływaczewski E.W., Roxin C. (red.): Neue Erscheinungsformen der Kriminalität in ihrer Auswirkung auf das Straf- und Strafprozeßrecht, Białystok 1995.
Jaroch W., Przestępczość gospodarcza. Aspekty prawnokarne, kryminologiczne i kryminalistyczne, Olsztyn 2014.
Jasiński J., Siemaszko A. (red.), Crime control In Poland, Warszawa 1995.
Jasiński W., Mądrzejowski W., Wiciak K. (red.), Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne, Szczytno 2013.
Jasiński W., Pranie brudnych pieniędzy, Warszawa 1998.
Jasiński W., Potakowski D., Uregulowania prawne dotyczące amerykańskich operacji „pod przykryciem”, „Prokuratura i Prawo” 1996, nr 11.
Kotowska M., Kariery kryminalne członków zorganizowanych grup przestępczych, Warszawa 2019.
Krajewski K., Sens i bezsens prohibicji. Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii, Kraków 2001.
Królikowska-Olczak M., Pachuca –Smulska B. (red.), Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
Kury H., Redo S. (eds.), Crime Prevention and Justice in 2030. The UN and the Universal Declaration of Human Rights, Springer, Cham 2021.
Lelental S., Zajder M. (red.), Kryminalistyczne i prawne problemy współczesnej przestępczości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 1995.
Laskowska K., Rosyjskojęzyczna przestępczość zorganizowana. Studium kryminologiczne, Białystok 2006.
Łyżwa A., Handel ludźmi. Studium prawno – kryminologiczne, Olsztyn 2019. Mądrzejowski W., Śnieżko S., Majewski P., Zwalczanie przestępczości. Wybrane metody i narzędzia, Warszawa 2017.
Nowak C. (red.), Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości a ochrona interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2008.
Nowicka I., Rozbój jako przejaw zorganizowanej działalności przestępczej, Kraków 2004.
Ostant W., Europejski Urząd Policji (Europol). Instytucja europejskiego systemu bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości, Poznań 2007.
Perkowska M., Przestępczość graniczna cudzoziemców, Warszawa 2013.
Pieprzny S., Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.
Pływaczewski E., Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie w Europie Zachodniej (ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Federalnej Niemiec), Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1992. Pływaczewski E., Pranie brudnych pieniędzy, Toruń 1993.
Pływaczewski E.W., Redo S., Guzik- Makaruk E.M., Laskowska K., Filipkowski W., Glińska E., Jurgielewicz – Delegacz E., Perkowska M., Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju. Z uwzględnieniem założeń Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, Warszawa 2019.
Pływaczewski E.W. (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.
Pływaczewski E.W. (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.
Pływaczewski W., Ilnicki M. (red.), Uchodźcy. Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka, Olsztyn 2015.
Pływaczewski W., Zębek E., Narodowska J., Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy prawa, kryminologii i nauk przyrodniczych, Warszawa 2020.
Pływaczewski W., Gangi motocyklowe. Od wydarzeń w Hollister po współczesne przejawy przestępczości zorganizowanej, Warszawa 2018.
Pływaczewski W., Motorcycle Gangs in Europe. Countering this Phenomenon from the Vantage Point of International Police Cooperation, Warszawa 2020, s. 43.
Pływaczewski W., Kudrelek J. (red.), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno 2010.
Pływaczewski W., Lubiewski P. (red.), Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie, Olsztyn 2014.
Pływaczewski W., Kradzieże samochodów. Studium kryminologiczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 1996.
Pływaczewski W., Duda M. (red.), Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. Taktyczno – techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku, Szczytno 2014. Pływaczewski W., Nielegalny rynek chronionych gatunków dzikiej fauny i flory. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie, Szczytno 2016.
Pływaczewski W., Nowak A., Porwisz M. (red.), Przeciwdziałanie międzynarodowej przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu z perspektywy organów ścigania, Szczytno 2016.
Redo S., Blue Criminology. The power of United Nations ideas to counter crime globally. A monographic study, European Institute for Crime Prevention and Control, Affiliated with the United Nations (HEUNI), Helsinki 2012.
Redo S., Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Azji Centralnej, Warszawa 2007.
Robertson I.A. (red.), Understanding International Art Market and Management, New York 2005.
Satchell S., Collectible Investments for the High Net Worth Investor, Burlington 2009.
Siegel D., van de Bunt H., Zaitch D., Global Organized Crime. Trends and Developments, Kluver Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London 2003.
Rau Z., Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002. Steinke W., Das organisierte Verbrechen. Eine kriminalistisch - kriminologische Analyse, „ Kryminalistik” 1982 (2).
Unger B. (ed.), Scale and Impacts of Money Laundering, Cheltenham 2007.
Wójcik J.W., Pranie pieniędzy. Studium prawnokryminologiczne i kryminalistyczne, Toruń 1997.
Wójcik W., Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, Warszawa 2011.
Pobierz


Opublikowane
2021-05-22

Cited By /
Share

Pływaczewski, W. (2021). Współczesne trendy przestępczości zorganizowanej w Europie ( analiza wybranych zjawisk przestępczych z uwzględnieniem zadań Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania – Europol). Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.6678

Wiesław Pływaczewski 
UWM w Olsztynie