Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Zgłoszony tekst jest w formacie edytowalnym,
 • Lista referencyjna/bibliografia przygotowana została w oparciu o styl APA 7
 • Tekst na potrzeby recenzji został zanonimizowany i nie zawiera żadnych danych wskazujących na to, kto jest jego autorem
 • Tekst nie był wcześniej publikowany (w części lub całości) oraz nie stanowi przedmiotu oceny w innym czasopiśmie/wydawnictwie,
 • Tekst nie narusza praw osób trzecich, a wykorzystanie cudzych prac następuje zgodnie z zasadami prawa autorskiego
 • Autor wyraża zgodę, a w przypadku prac wieloautorskich każdy z wymienionych autorów tekstu wyraża zgodę na jego publikację w Forum Nauk Społecznych
 • Opracowane na potrzeby oddanego tekstu badania (w przypadku prac empirycznych / artykułów oryginalnych) prowadzone były z poszanowaniem zasad etyki prowadzenia badań


Wytyczne dla autorów

Wszystkie manuskrypty zgłaszane do publikacji w czasopiśmie "Forum Nauk Społecznych" są sprawdzane pod kątem zgodności z zasadami etycznymi według powyższych standardów oraz pod względem ich rzetelności, zawartości merytorycznej, spójności z profilem czasopisma i przydatności dla nauki.

PRZYGOTOWANIE STRONY TYTUŁOWEJ:

Na stronę tytułową składają się następujące dane:

Tytuł artykułu – w języku polskim oraz w języku angielskim, imię i nazwisko Autora/Autorów, wraz ze wskazaniem na Autora korespondującego z redakcją, ORCID, afiliacja (nazwa uczelni), adres e-mail, a także oświadczenie o braku konfliktu interesów wyrażonego za pomocą następującej formuły: Autor/autorzy deklarują brak konfliktu interesów. Strona tytułowa powinna być załączona jako oddzielny plik pomocniczy.

PRZYGOTOWANIE TEKSTU:

Zgłaszany tekst w języku polskim powinien składać się z następujących elementów: tytuł w języku polskim, abstrakt w języku polskim, słowa kluczowe w języku polskim, tytuł w języku angielskim, abstrakt w języku angielskim, słowa kluczowe w języku angielskim, tekst.
Zgłaszany tekst w języku angielskim powinien składać się z następujących elementów: tytuł w języku angielskim, abstrakt w języku angielskim, słowa kluczowe w języku angielskim, tytuł w języku polskim, abstrakt w języku polskim, słowa kluczowe w języku polskim, tekst.

ABSTRAKT
Abstrakt w języku polskim oraz w języku angielskim należy opracować zgodnie z następującymi wytycznymi:

 • Abstrakt artykułu oryginalnego powinien zawierać wprowadzenie, cel badań, metodę badań, wyniki i wnioski (ang. introduction, research aim, method, results/findings, conclusion).
 • Abstrakt artykułu przeglądowego powinien zawierać wprowadzenie, cel badań, stan wiedzy i podsumowanie (ang. introduction, research aim, evidence-based facts, summary).
 • Abstrakt powinien zawierać od 150 do 250 słów (łącznie z nagłówkami). W abstrakcie niezalecane jest stosowanie skrótów (jeśli to konieczne, należy je zdefiniować przy pierwszej wzmiance) i odniesień bibliograficznych.\
 • Bezpośrednio po abstrakcie należy podać słowa kluczowe (od 3 do 6).

TEKST
Formatowanie tekstu i limity słów Maksymalna objętość tekstu powinna wynosić 40 000 znaków ze spacjami, włączając bibliografię. Tekst artykułu powinien być znormalizowany w formacie A4 (30 wierszy na stronie, 60 znaków w wierszu), marginesy: 2,5 cm, interlinia: 1,5 wiersza, czcionka Times New Roman 12.

Struktura
Zgłaszany artykuł oryginalny powinien mieć następującą strukturę: Wprowadzenie (z analizą obecnego stanu wiedzy), Problem i cel badań, Metodologia badań i opis grupy badanej, Wyniki, Dyskusja wyników (w tym: implikacje, ograniczenia badań), Konkluzja, Bibliografia.
Zgłaszany artykuł przeglądowy powinien mieć następującą strukturę: Wprowadzenie, Problem i cel badań, Stan wiedzy, Podsumowanie, Wnioski, Bibliografia.
Redagowanie tekstu w stylu APA, 7 edycja.

Tabele i wykresy

Tabele i wykresy w tekście powinny być czytelne i służyć wyłącznie do prezentacji niezbędnych danych. Wszystkie tabele i rysunki w artykule należy numerować cyframi arabskimi zgodnie z kolejnością ich występowania. Tytuł tabeli należy umieścić nad tabelą i zapisać w kolejnym wierszu pod słowem tabela i jej numerem. Linie tworzące tabelę należy ograniczyć do linii poziomych oddzielających nagłówki kolumn tabeli od prezentowanych wyników oraz linii umieszczonej na dole tabeli.