Citizens' budget as a tool to learn about social preferences in the field of landscape design


Abstract

The article concerns the citizens’ budget (BO), understood as one of the forms of social participation, thanks to which the residents can directly (by voting) influence the expenditure from the budget of their city/commune/voivodeship. The aim of the work is to demonstrate that the citizens’ budget (BO) is a valuable tool to learn about social preferences in the field of landscape design. In the course of the research proceedings a general BO analysis was carried out in Poland and then, on the example of projects selected in subsequent editions of BO Lublin, the inhabitants’ needs were identified in relation to shaping the landscape of their city. In particular, attention was paid to their attitude to improving the city’s aesthetics and the role of green areas in the city. Analyzes have shown that projects related to aesthetics and greenery are becoming more and more popular, while among the BO projects winning the greatest support, infrastructure tasks (roads, sports) dominate.


Keywords

landscape; public space; urban greenery; social participation; Lublin landscape; public space; urban greenery; social participation; Lublin

Adamiczka H. (2017). Civic Budget as an Instrument for Meeting the Needs of the Citizens on the Example of Wrocław. Architektura Krajobrazu 2/2017, 100-115.
Bernaciak A., Rzeńca A., Sobol A. (2017). Participatory Budgeting as a Tool of Environmental Improvements in Polish Cities. Economic and Environmental Studies, 17, 44, 893-906.
Bernat S., Flaga M., Kałamucka W. (2017). The shaping of sustainable landscape in the context of the European Landscape Convention and the Encyclical Laudato Si’. Problems of Sustainable Development 2/2017, 123-131.
Bogdanowski J. (1994). Droga od percepcji do ochrony i kształtowania krajobrazu [w:] O percepcji środowiska (red.) J. Bogdanowski, PAN, Komitet Naukowy Przy Prezydium PAN „Człowiek i Środowisko”, Zeszyty Naukowe, 9, 149-172.
Burchard-Dziubińska M. (2016). Budżet Obywatelski jako narzędzie realizacji rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym – przykład Łodzi. Studia i Prace WNEIZ US, 46/1, 235-246.
Chruściński J., Palińska I., Kazak J. (2014). Participatory Budgeting in the Management of Public Space. Architektura Krajobrazu 3/2014, 56-67.
Duda-Jastrzębska A. i in., Fundacja Teren Otwarty 2017 https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/partycypacja/konsultacje_spoleczne/konsultacje_bo/ewaluacja_budzetu_obywatelskiego.pdf (dostęp 12.12.2018).
EUROPEJSKA KONWENCJA KRAJOBRAZOWA, 2000 (Dz.U. z dnia 29 stycznia 2006 r., nr 14, poz. 98), http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/versionsconvention/Polish.pdf (dostęp 12.12.2018).
Kębłowski W. (2013). Budżet partycypacyjny: krótka instrukcja obsługi. Instytut Obywatelski, Warszawa.
Koch A., Potkański T. (2015). Gra o budżet. Narzędzie zwiększające partycypacje w zarządzaniu miastem. Centrum Rozwiązań Systemowych Wrocław.
Leszkowicz-Baczyński J. (2017). Budżet obywatelski jako impuls miejskich procesów rewitalizacyjnych. W: Bazduń D., Kwiatkowski M. (red.), Rewitalizacja. Podejście partycypacyjne. Oficyna Naukowa, Warszawa, 33-54.
Nowak M. (2017). Budżet partycypacyjny terenów zieleni na przykładzie miasta Olsztyna. Acta Sci.Pol., Administratio Locorum 16(1), 29-33.
Pawłowska K., Staniewska A., Konopacki (2012). Udział społeczeństwa w ochronie, zarządzaniu i planowaniu krajobrazu. Podręcznik dobrych praktyk. GDOŚ Kraków.
Piotrowski M., Dzieżyc H., Adamczyk-Mucha K., Walter E., Ziemiańska M. (2014). Analysis of the Voting Results from the Wrocław Participatory Budgeting in 2013. Architektura Krajobrazu 3/2014, 68-77.
Pytlik B. (2017). Budżet partycypacyjny w Polsce. Ewolucja i dylematy, Studia z Polityki Publicznej SGH. nr 1(13) 2017, 103-122
Richling A., Andrejczuk W., Rudenko L., Czechnij W. (2015). Słownik polsko-ukraiński oraz ukraińsko-polski podstawowych terminów i pojęć z zakresu nauki o krajobrazie. Wyd. PSW JPII Biała Podlaska-Kijów.
Rodzoś J. (2010). Wartości i funkcje środowiska przyrodniczego w przestrzeni miejskiej Lublina w opinii mieszkańców miasta. W: Madurowicz M.(red.),Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wyd. WGiSR UW i Urząd m. st. Warszawy, Warszawa, 457-466.
Sintomer Y., Herzberg C., Röcke A., Allegretti G. (2012). Transnational Models of Citizen Participation: The Case of Participatory Budgeting. Journal of Public Deliberation 8, 2.
Skrzypczyński R. (2017). Wrocław Civic Budget as a Tool for Introducing Changes into the Landscapes of Wrocław’s Neighbourhoods. Architektura Krajobrazu 1/2017, 16-29.
Solecka I., Dworniczak Ł. (2016). Obywatele kształtują krajobraz miasta. Aspekty przestrzenne i funkcjonalne inicjatyw zgłaszanych w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2013-2014, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 443, 220-231.
Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa 2014 https://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2014/06/broszura-budzety-partycypacyjne.pdf (dostęp 12.12.2018).
Tatarowska E., Furmankiewicz M. (2018). “Wrocławski Budżet Obywatelski 2014” jako przestrzenna forma identyfikacji potrzeb inwestycyjnych w mieście. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 504, 120-133.

Published
2019-09-29

Cited by

Bernat, S. (2019). Citizens’ budget as a tool to learn about social preferences in the field of landscape design. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 18(3), 237–250. https://doi.org/10.31648/aspal.2613

Sebastian Bernat 
http://orcid.org/0000-0001-7224-6534License

Copyright (c) 2019 Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

-->
-->