Legal and tax aspects of reprivatization


Abstract

This publication is devoted to reprivatization and processes related to its implementation. Based on legal and tax issues, and also on the political situation in Poland, the author wants to show the effects of reprivatization in Poland. But not only in the individual dimension, how does it affect individual citizens, but also what effect it will have on the whole economy country. Warsaw real estate plays a major role in the article, however, it should be noted that the problem affects not only the capital, but is of a national character, and basing itself on the example of Warsaw tenement houses only has a better illustrate of the problem. Understanding reprivatization, its nature, goals and effects is a fundamental issue in building a new economy. This dependence seems to be understood by both publicists and politicians who have recently taken actions aimed at creating new legal regulations.


Keywords

nationalization; reprivatization of real estate; tax law; , tax on natural persons; value-added tax; national legislation nationalization; reprivatization of real estate; tax law; , tax on natural persons; value-added tax; national legislation

Wykaz piśmiennictwa:
1. Akt oskarżenia w sprawie tzw. dzikiej reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/akt-oskarzenia-w-sprawie-tzw-dzikiej-reprywatyzacji-nieruchomosci-w-warszawie/ dostęp online 9.11.2018 r.
2. Bielarczyk, P. (2010), Departament mienia skarbu państwa, Fundusz reprywatyzacyjny http://bip.msp.gov.pl/bip/postepowania-zabuzanski/fundusz-reprywatyzacji/9487,Fundusz-Reprywatyzacji.html online: 28 października 2018.
3. Chrupek, Z (1958) Nacjonalizacja kapitalistyczna, w: Encyklopedia współczesna
(Capitalist nationalization, in: Contemporary Encyclopedia) Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
4. Dudek, W. (1995) Od nacjonalizacji do prywatyzacji. Aspekty polityczne i ekonomiczno – prawne (From nationalization to privatization. Political and economic - legal aspects) Katowice, s. 21.
5. Interpretacja US z 27 marca 2015 r., IPPB4/415-1036/14- 5/MS.
6. Interpretacja US z 17 kwietnia 2015 r., IPPB2/4511-142/15-6/PW.
7. Krzyżanowska, „Reprywatyzacja cały kraj czeka na ustawę” Dostęp online 20.10.2018 r.: https://www.rp.pl/Nieruchomosci/303069978-Reprywatyzacja-caly-kraj-czeka-na-ustawe.html
8. Kwaśniewski, J. (1992) (red.) Merkel P. Vademecum prywatyzacji (Vademecum of privatization), Poltext, Warszawa, s. 11.
9. Leszczyńska – Mikulska, A. (2016) Opodatkowanie odsetek od odszkodowania zasądzonego od Skarbu Państwa (Taxation of interest on damages awarded against the Treasury) w: Podatkowe aspekty dziedziczenie a reprywatyzacji, Warszawa, s. 10.
10. Luterek, T. (2016) Reprywatyzacja źródła problemu, (Reprivatization, the source of the problem) Warszawa, s. 59-101, 171-179, 306-316.
11. Łabdo A. Doliwa A. Wyrozumska A. (2018r.), Opinia o projekcie ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. RL-033-3/18,(Opinion on the draft law on compensation for some of the harm caused to natural persons as a result of the takeover of immovable property or monuments by communist authorities after 1944. RL-033-3 / 18) dostęp online 5.11.2018 r. https://radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-12-stycznia-2018-r-o-projekcie-ustawy-o-zrekompensowaniu-niektorych-krzywd.
12. Michałowski, B. Poniński, T. Pytel, G. Schirmer, M. (2016) Źródło finansowania reprywatyzacji. Jak sfinansować skok cywilizacyjny Polski rozwiązując równocześnie problem roszczeń obywateli z tytułu znacjonalizowanego mienia (The source of financing for reprivatization. How to finance Poland's civilization leap by solving the problem of citizen claims for nationalized property) Warszawa, s. 213.
13. Najwyższa Izba Kontroli (2018), departament budżetu i finansów: Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r. w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe oraz wykonania planu finansowego Funduszu Reprywatyzacji (Department of budget and finances: Information on the results of the control of the state budget implementation in 2017 in part 19 - Budget, public finances and financial institutions and implementation of the financial plan of the Reprivatisation Fund) nr ewid. 84/2018/P/18/001/KBF, Warszawa.
14. Piejak, T, (2016) Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości nie jest odszkodowaniem (Remuneration for non-contractual use of real estate is not compensation) w: Podatkowe aspekty dziedziczenia i reprywatyzacji, Warszawa, s. 3.
15. Rudnicki, S. (2012) Własność nieruchomości (ownership of real estate) Warszawa s. 10.
16. The International Law Association, Raport of the Forty- Eight Conference Hel dat New York September 1 st to September 7 th 1958, Printed in Great Britain 1959, Annex3, s. 214.
Akty prawne:
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.Dz.U.2018.1025).
4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.).
5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (poprzedni tytuł: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji) (tj.Dz.U.2017.0.1055).
6. Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy, Dziennik Ustaw 1945, nr 50, poz. 279.

Orzecznictwo:
7. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 listopada 2015 r. sygn. akt II FSK 2124/13.
8. wyrok NSA z 2 kwietnia 2014 r., I FSK 689/13, wyrok NSA z 15 stycznia 2015 r., I FSK 1980/13 i wyrok WSA w Warszawie z 24 lipca 2015 r., III SA/Wa 231/15.
9. wyrok NSA z 22 stycznia 2010 r., II FSK 1327/08 i wyrok WSA w Warszawie z 23 października 2014 r., III SA/Wa 1666/14.
10. wyrok Sądu Najwyższego z 7 maja 2002 r. III RN 18/02 Opublikowano: OSNP 2003/6/137.
11. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2015 r. sygn. akt. III SA/WA 4022/2014 LEX nr 1841974.
12. wyrok WSA w Szczecinie z 13 maja 2015 r., I SA/Sz 1216/14 i wyrok WSA w Łodzi z 24 września 2015 r., I SA/Łd 1151/14.

Published
2019-09-29

Cited by

Jóźwiak, E. (2019). Legal and tax aspects of reprivatization. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 18(3), 275–284. https://doi.org/10.31648/aspal.2679

Edyta Jóźwiak License

Copyright (c) 2019 Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

-->
-->