Scale and determinants of the designation of forest land for non-forest purposes in Poland

Małgorzata Polna

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0002-1487-1742


Abstract

In Poland a part of forest land is annually excluded from production and designated for non-forest purposes. The article shows the scale, directions and spatial differences of this phenomenon. It also discusses the legal conditions of forestland exclusion from production. The study period covers the years 2002-2016. The analysis was conducted by voivodeships and poviats. The research proved that in the analysed years the area designated for non-forest purposes increased 3 times. Treasury land prevails in the ownership structure of woodland excluded from production. The prevailing purpose of its exclusion is for mined land (57.6%). The least important is the designation for the construction of water reservoirs (2.2%) and their share in the years 2002-2016 shows a declining trend.


Keywords:

woodland, forests, exclusion from forest production, directions of exclusion, Poland

Cymerman, J. (2012). Analiza wyłączania gruntów leśnych z produkcji na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w latach 1998-2011. (Analysis of the exclusion of forest lands from production, using the example of the Regional Management of State Forests in Szczecin in the years 2000-2010) Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20/4: 157-167.

Cymerman, R., Kowalczyk, C., Kurowska, K. (2012). Ekonomiczne i prawne aspekty odrolniania i odlesiania gruntów. (Economic and legal aspects of farmland conversion and land deforestation) Educaterra, Olsztyn.

Czyżyk, K. (2016). Aspekty prawne wyłączania gruntów z produkcji leśnej. (Legal aspects of land exclusion from forest production) Studia i Materiały CPEL w Rogowie, 18/49B: 127-135.

Kurowska, K. (2017). Ochrona gruntów rolnych i leśnych w procesie planowania rozwoju przestrzeni wiejskiej (Protection of agricultural and forest land in the process of rural development planning). [W:] Kształtowanie przestrzeni wiejskiej Red. R. Cymerman, A. Nowak. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Kwartnik-Pruc, A., Parzych, P., Bydłosz J. (2011a). Problemy przeznaczenia, na terenach wsi, gruntów rolnych i leśnych na cele inwestycyjne. (Problems of destination of agricultural and Forest land for investment purposes In the country areas) Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 4: 97-108.

Kwartnik-Pruc, A., Bydłosz, J., Parzych P. (2011b). Analiza procesu przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele inwestycyjne. (The analysis of the process of destining agricultural and forest land for investment purposes) Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19/4: 169-179.

Maćkiewicz, B., Motek, P. (2014). Wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej a dochody gmin z podatku od nieruchomości. (Designation of farmland for non-agricultural purposes and the income of communes from the property tax) Biuletyn Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 28: 69–77.

Prus, B. (2012). Kierunki zmian przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych w Polsce. (Trends of agricultural and forest land use changes in Poland) Acta Scientarum Polonorum. Geodesia et Descripto Terrarum 11/2:27-40.

Radecki, W. (2012). Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz. (Act on the protection of agricultural and forest land.) LexisNexis. Warszawa.

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych z późn. zm. (tj. Dz. U. z 2015 r. nr 0, poz. 1695).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z późn. zm. (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 647).

Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 roku z późn. zm. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788).

Published
2019-03-28

Cited by

Polna, M. (2019). Scale and determinants of the designation of forest land for non-forest purposes in Poland. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 18(2), 181–191. https://doi.org/10.31648/aspal.3663

Małgorzata Polna 
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0002-1487-1742


-->