Level of and spatial differences of support for rural renewal with EU funds in Poland


Abstract

This article concerns a spatial analysis and the evaluation of the EU funds use supporting rural renewal in Poland under the activity “Rural Renewal and Development”. The level of beneficiaries’ interest is discussed as well as the scale of investments undertaken. The study presents the structure of beneficiaries and the material effects achieved. Moreover, emphasis was put on the conditions determining the acquisition of funds under the analysed activity. The analysis was conducted from the perspective of voivodeships and poviats on the basis of the data included in the Local Data Bank. In the study use was made of the “Report on the implementation of the 2007–2013 Rural Development Programme (RDP)”. This work covers the years 2007–2015 taking into account the rule n+ 2, which extends the financial settlement of the EU assistance by two years.


Keywords

Rural renewal; EU funds; Poland Rural renewal; EU funds; Poland

Biczkowski, M. (2010). Proces przemian i kształtowania przestrzeni wiejskiej w świetle wdrażania programu odnowi wsi (Changing and forming proces of rural areas in sight of implementation of revival of the countryside program). [W:] Przemiany ilościowe i jakościowe w przestrzeni geograficznej. Red. P. Szmielińska-Pietraszek, W. Szymańska. Wyd. Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, 250-261.
Błąd, M. (2007). Kilka refleksji na temat odnowy wsi (A few reflections on the village renewal). [W:] Odnowa wsi w integrującej się Europie. Red. M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński. Instytut Rozwoju wsi i rolnictwa PAN, Warszawa, 105-112.
Czapiewska, G. (2011). Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza (Village renewal as an opportunity for the development of peripheral rural areas of Pomerania). Barometr Regionalny 3(25), 85-94.
Dej, M., Micek, G., Działek, J. (2010). Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w gminach wiejskich województwa małopolskiego (Use of EU fundsin rural communes of the małopolska region). Studia Obszarów Wiejskich 14, 157-173.
Idziak, W., Wilczyński, R. (2013). Odnowa wsi. Przestrzeń, ludzie, działania (Rural reneval. Space, people, activities). Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
Jeziorska-Biel, P., Wójcik, M. (2017). Społeczne i przestrzenne aspekty procesu odnowy wsi. Przypadek województwa łódzkiego (Social and Spatial Aspects of the Rural Renewal Processes. Case of the Łódzkie Voivodeship. Biuletyn KPZK PAN 267, 121-132.
Kłodziński, M. (2007). Program odnowy wsi a jej kapitał ludzki, społeczny i kulturowy (Village renewal program and its human, social and cultural capital). [W:] Odnowa wsi w integrującej się Europie. Red. M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński. Instytut Rozwoju wsi i rolnictwa PAN, Warszawa, 87–104.
Kozak, M. (2001). Wsparcie Unii Europejskiej na rzecz rozwoju regionalnego w Polsce w latach 1989-1999 (EU support for regional development in Poland in 1989-1999). Studia Regionalne i Lokalne, 1(5), Warszawa.
Kożuch, A., Zaręba, W. (2008). Zarządzanie finansami lokalnymi a rozwój obszarów wiejskich (Local finance management and rural development). Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania, Kraków.
Rydz, E. (2009). Wpływ programów odnowy wsi na aktywizację społeczności lokalnych w województwie pomorskim (The impact of village renewal programs on the activation of local communities in the Pomeranian Voivodship). [W:] Gospodarka i przestrzeń. Prace dedykowane profesor Danucie Ptaszyckiej-Jackowskiej. Red. B. Domański, W. Kurek. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 263–281.
Świgost, A., Mucha, A., Sykała, Ł. (2017). Odnowa wsi w woj. małopolskim. Aktorzy i kierunki działań (Village renewal in Małopolska region. Actors and directions of activities). Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 39, 201-216.
Wilczyński, R. (2003). Odnowa wsi perspektywa rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (Village renewal the prospect of rural development in Poland). Fundacja Fundusz Współpracy – Program Agro-Info. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Poznaniu, Poznań.
Wilczyński, R. (2007). 10 lat odnowy wsi w Polsce – droga do celu (10 years of village renewal in Poland - the way to the destination). [W:] Odnowa wsi w integrującej się Europie. Red. M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński. Instytut Rozwoju wsi i rolnictwa PAN, Warszawa, 67-76.
Wilczyński, R. (2008). Programy odnowy wsi w Polsce (Village renewal programs in Poland). [W:] Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi. Red. J. Wilkin, I Nurzyńska. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa, 99-116.
Wilczyński, R. (2012). Odnowa wsi z wykorzystaniem środków europejskich – niewykorzystana szansa na rewitalizację (The village renewal with the use of the european funds – untapped opportunity for Revitalization). Architektura Krajobrazu 2, 4-22.
Wolski, O., Sykała, Ł. 2016. Zasoby lokalne, odnowa wsi i koncepcje rozwoju obszarów wiejskich. Próba teoretycznego ujęcia zależności (Local resources, village renewal and rural development concepts. An attempt to theoretical view on relations). Studia Obszarów Wiejskich 44, 21-38.
Wójcik, M. (2010). Struktura i działanie – społeczno-geograficzna interpretacja oddziaływania funduszy Unii Europejskiej na przykładzie programu „Odnowa Wsi” (Strukture and agency – socio-geographical interpretation of effects of European Union founds. Case of program „Village Renewal”). Studia Obszarów Wiejskich 24, 186-201.

Published
2019-09-29

Cited by

Polna, M. (2019). Level of and spatial differences of support for rural renewal with EU funds in Poland. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 18(3), 297–310. https://doi.org/10.31648/aspal.4187

Małgorzata Polna 
https://orcid.org/0000-0002-1487-1742


-->
-->