Rewitalizacja przestrzeni publicznych miejscowości z ruchem tranzytowym w centrum na przykładzie Grybowa

Jarosław Szczepanek

Instytut Architektury Krajobrazu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ewa Trzaskowska

Instytut Architektury Krajobrazu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0002-7698-9471


Abstract

Market is the most important place in the city, especially in a small town, where it performs representative, commercial and social role. Due to the fact that it is often the only public space in this places, that it’s important to care aesthetic, historical and cultural values. Many markets of small Polish cities, also the market in Grybów does not fully exploit their values, performing mainly the transport and parking function. The problem stems from the route of a high traffic which runs through the center. Historically, the course of roads through town centers was a desirable phenomenon, as it contributed to the city's economic development. Currently, these roads are a barrier divisiving urban centers and lowering the rank and quality of public spaces. The market square in Grybów is crossed by the national road No. 28. There is a proposal to build a beltway, but it was not accepted by the residents. The work presents proposals of actions aimed at "recovering" the space for residents and encouraging them to stay in it, which in the future could contribute to the elimination of vehicular traffic from the center and completion of the revitalization process. Attention was paid to the problem of the destruction of public spaces by vehicular traffic, low interest of residents in the use of common spaces, which has been consolidated over the years when they were missing. The issues raised at work indicate that it is worth referring to Gehl's idea of "cities for people" also in small towns and it should constitute guidelines for local government authorities.


Keywords:

revitalization, public spaces, vehicural traffic, small towns, Grybów

Adamiec, P., Trzaskowska, E. (2015). Rewitalizacja osiedlowych terenów zieleni - metody pracy na przykładzie lubelskiej spółdzielni mieszkaniowej (Revitalization of green areas at housing estates-working metods at Lublin cooperative housing as an example). Red. (Eds.) E. Trzaskowska, P. Adamiec. Wyd. KUL, Lublin, Lublin: 133-150.

Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny (Local Data Bank, Statistics Poland). stat.gov.pl, [dostęp 16.06.2017 r].

Bojarowicz, A. (2015). Rola zieleni w kształtowaniu przestrzeni rewitalizowanych rynków miast regionu świętokrzyskiego w: Współczesne miasto jako środowisko życia człowieka zintegrowanego z przyrodą (Role of Greenery in Sharping the Space of Revitalized Main Town Squares in Świętokrzyskie Regin). Red. (Ed.) S. Wehle-Strzelecka. Politechnika Świętokrzyska, Kielce: 63-69.

Chądzyńska, E. (2012). Przestrzeń publiczna małego miasta jako element struktury systemu miejskiego, w: Przestrzeń publiczna małych miast. (Public space of small town as an element of city system structure; in: Public space of small towns). Red. (Eds.) K. Heffner, K. Marszał. Wyd. KPZK PAN, Warszawa: 68

Chmielewski, J.M. (2010). Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast (Theory of urban design and planning of towns). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa: 270-271

Cycoń, A. (2016). Wizja nowego Rynku w Muszynie! (Vision of the new market in Muszyna!).

Czarnecki, B. (2003). Plac rynkowy współczesnego małego miasta w Polsce na przykładzie Białostocczyzny (Market square of a modern small town in Poland on the example of Białystok region). 20-21.

Duda, J. (2016). Co dalej z obwodnicą Grybowa? Potrzebne inne warianty (What next with the Grybów beltway? Other options are needed). Regionalny Portal Informacyjny Grybów24.pl, grybow24.pl/2016/09/co-dalej-z-obwodnica-potrzebne-inne-warianty-tv/, [dostęp 25.11.2016 r].

Fałek, A. (2016). Muszyna. Rynek zamiast parkingu (Muszyna. Market instead of parking). www.gazetakrakowska.pl, [dostęp 25.11.2016 r].

Gawryluk, D. (2012). Budowa obwodnic szansą na odzyskanie rynków przez małe miasta (Ostrów Mazowiecka, Zambrów, Grajewo) (There is a chance, that the building of ring roads could help small towns to recover of market squares (Ostow Mazowiecka, Zambrow, Grajewo)). Czasopismo Techniczne 3-A: 205-209.

Gehl, J. (2002). Życie między budynkami (Life between buidings) Wyd. RAM, Kraków.

Gehl, J. (2013). Miasta dla ludzi (Cities for People). Wyd. RAM, Kraków.

Generalny pomiar ruchu w 2015 roku. Średni dobowy ruch roczny (SDRR) w punktach pomiarowych w 2015 roku na drogach krajowych (Average daily annual traffic (SDRR) at measurement points in 2015 on national roads). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, www.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015, dostęp 22.12.2016 r.

Kobylarczyk, J. (2012). Współczesna funkcja rynku-historycznej przestrzeni publicznej w wybranych miastach (Contemporary function of the marketplace – historical public space of the selected cities). Czasopismo Techniczne 7-A: 68

Kosiński, W. (2000). Aktywizacja turystyczna małych miast. Aspekt architektoniczno-krajobrazowy (Tourism activation of small towns. In the field of landscape architecture). Politechnika Krakowska, Kraków.

Krupiński, A.B. (1995). Przegląd dawnej architektury i dzieł plastyki Grybowa oraz okolicznych wsi, w: Grybów studia z dziejów miasta i regionu, tom III (Review of the ancient architecture and artistic works of Grybów and surrounding villages, in: Grybów study of the history of the city and the region, volume III). Red. (Ed.) D. Quirini-Popławska. Universitas, Kraków: 175.

Litwińska, E. (2012). Czy można mówić o specyfice przestrzeni publicznych małego miasta? w: Przestrzeń publiczna małych miast (Is it possible to talk about the specificity of public spaces in a small town? in: Public space of small towns). Red. (Eds.) K. Heffner, K. Marszał. Wyd. KPZK PAN, Warszawa: 26-27.

Czarneck, B. (2003) Plac rynkowy współczesnego małego miasta w Polsce na przykładzie Białostocczyzny (Market square of a modern small town in Poland on the example of Białystok region). Wyd. WSFiZ w Białymstoku, Białystok: 155-157.

Młyńczak, M., Zalewski, A., Lewandowski, K., Adamska, D., Matusiewicz, M., Olbińska, K. (2015). Transport zrównoważony. Jako czynnik tworzący przestrzeń miejską (Sustainable transport. As a factor creating urban space). Wyd. Texter, Warszawa: 33-34.

Paszkowski, Z. (2014). Przyszłość małych miast w Polsce z perspektywy Pomorza Zachodniego. W: Rewitalizacja średniowiecznych małych miast Pomorza Zachodniego (The future of small towns in Poland from the perspective of Western Pomeraniai n: Revitalization of medieval small towns of Western Pomerania)Red. Z. Paszkowski. Wyd. Hogben, Szczecin: 9-20.

Poradnik Organizacja przestrzeni ulic w obszarach śródmiejskich. (Guide Organizing street space in downtown areas). Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2013), Warszawa: 8-9.

Sadik-Khan J., Solimonow S. (2017). Walka o ulice. Jak odzyskać miasto dla ludzi (Fight for the streets. How to get the city back for people) Wyd. Wysoki Zamek, Kraków.

Sagan, I. (2000). Miasto scena konfliktów i współpracy: rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego (City scene of conflicts and cooperation: urban development in the light of the concept of the urban regime). Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Stangel. M. (2013). Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju (Shaping contemporary urban areas in context of sustainable development). Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice

Staszewska, S., Graczyk, R. (2012). Przestrzenie publiczne małych miast miejscem życia społecznego (spojrzenie urbanisty i architekta)-przykład Pobiedzisk, w: Przestrzeń publiczna małych miast (Public space of small towns). Red. (Eds.) K. Heffner, T. Marszał. Wyd. KPZK PAN, Warszawa: 136.

Trzaskowska E., Januszczyk, W. (2016). Zatracanie tożsamości przestrzeni publicznych małych miast Lubelszczyzny, w: Tożsamość krajobrazu. O różnorodności współczesnego krajobrazu. T. 4 (Diminishing the identity of public spaces in small towns in the Lublin region, in: Landscape identity. About the diversity of contemporary landscape). Red. (Eds.) M. Kłopotowski, D. Gawryluk. Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok: 7-19.

Uchwała Nr XXII/111/99 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybów.

Uchwała Nr XXXI/134/2005 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 1 października 2015 roku w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Grybów parkingów miejskich oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek opłat za korzystanie z tych parkingów.

Wejchert, K., Adamczewska-Wejchert, H. (1986). Małe miasta (Small towns). Wyd. Arkady, Warszawa: 22.

www.muszyna.pl/pl/13641/151647/Wizja_nowego_Rynku_w_Muszynie.html, [dostęp 16.12.2016 r].

Ziemia grybowska (The Grybów area). Wyd. Zespół P.U.W. „Roksana”, P.U.W „Roksana”, Krosno 2010, s. 10-12

Published
2019-03-28

Cited by

Szczepanek, J., & Trzaskowska, E. (2019). Rewitalizacja przestrzeni publicznych miejscowości z ruchem tranzytowym w centrum na przykładzie Grybowa. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 18(2), 203–215. https://doi.org/10.31648/aspal.3665

Jarosław Szczepanek 
Instytut Architektury Krajobrazu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ewa Trzaskowska 
Instytut Architektury Krajobrazu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0002-7698-9471


-->