Visual perception of tenements’ façade colors and possibilities for use it in spatial order building

Ewa Trzaskowska

Instytut Architektury Krajobrazu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0002-7698-9471

Sebastian Janiszek

Instytut Architektury Krajobrazu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Abstract

Habitants more and more often attend in landscaping of their cities by participating in spatial economy or civil budget. Many cities advantage to that implementing Gehl’s ideas „towns for the people”. Interest in aesthetisc of the towns, spatial chaos, mistakes in administration are very valuable, but they do not deal to appropriate activity in each case. It happens that they are used to move responsibility for a town to habitants by authorities. This work matter of concern is a valuation of tenements’ colouring in Lublin and their reception by habitants. It was tried on a base of conducting survey reserch to respond if it can be a base to build new colouring order.


Keywords:

colouring order, city reception, participation, center of Lublin

Arnhaim, R. (2013). Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. (Art and visual perception) Wyd. Officyna, Łódź.

Bąkowska, M. (2007). Piękna sztuka malowania-murale, w: Wizje i rewizje. Wielka księga estetyki w Polsce. (Beautiful art of painting-murals in: Visions and revisions. A great book of aesthetics in Poland) Red. (Ed.) K. Wilkoszewska. Wyd. Universitas, Kraków, ss. 423-436.

Bell, P.A., Greene, Th.C., Fisher, J.D., Baum, A. (2004). Psychologia środowiskowa. (Environmental Psychology) Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.

Borowik, I. (2015). Władze miejskie a poszukiwania dobrej przestrzeni publicznej. (The Local Authority in Search of the good public space) Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 54, 95-108.

Borsa, M. (2015). Estetyka, funkcja i tożsamość przestrzeni miejskich (Aesthetics, function and identity of urban spaces). https://www.forumprzestrzeniemiejskie.pl/.../Borsa%20M.,%20Estetyka%20funkcja%20i%20tozsa, dostęp: 11.11.2017.

Bӧhm, A. (2016). O czynniku kompozycji w planowaniu przestrzeni. (About the factor of composition in planning space) Wyd. Politechnika Krakowska, Kraków.

Eco, U. (1998). Semiologia życia codziennego. (Semiologia quotidiana) Wyd. Czytelnik, Warszawa.

Gehl, J. (2013). Miasta dla ludzi (Cities for People). Wyd. RAM, Kraków.

Ghirardo, D. (1999). Architektura po modernizmie. (Architecture after modernism) Wydawnictwo VIA, Toruń-Wrocław.

Gregory, R.L. (1971). Oko i mózg: psychologia widzenia. (Eye and brain) Wyd. PWN, Warszawa.

Gzell, S. (2002). Nowe Planowanie-integracja kwestii projektowych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych w nowej filozofii planowania rozwoju miast w: System zarządzania przestrzenią miast. (The New Planning-integration of project, economic, environmental and social issues in the new philosophy of urban development planning in: City space management system) Red. (Ed.) P. Lorens. Wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk, ss. 24-41.

Herman, K. (2011). Ogrody tymczasowe w przestrzeniach kolektywnych. (Temporary gardens in collective spaces) Wyd. Sztuka ogrodu sztuka krajobrazu, Warszawa.

Jałowiecki, B., Sekuła, E. A., Smętkowski, M., Tucholska, A. (2009). Warszawa. Czyje jest miasto? (Warsaw. Whose city is it?) Wyd. Scholar, Warszawa.
Jest duże i kolorowe. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. 2014, http://www.bryla.pl/bryla/1,85300,17765592. dostęp: 28.04.2016.

Kajdanek, K. (2014). Diagnoza aktywności obywatelskiej mieszkańców Wrocławia, raport tematyczny Wrocławskiej Diagnozy Społecznej (Diagnosis of civic activity of the inhabitants of Wrocław, thematic report). Wrocław. https://www.wroclaw.pl/wroclawska-diagnoza-spoleczna-2014-wroclawianie-nieaktywni...dostęp: 28.04.2016.

Lorens, P. (2007). Tematyzacja przestrzeni publicznej jako wyraz dywersyfikacji struktury urbanistycznej miasta doby globalizacji, w: Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej. (Thematization of public space as an expression of the diversification of the urban structure of the city of the day of globalization, in: Perception of contemporary urban space) Red. (Ed.) M. Madurowicz. Wyd. WGiSR UW, Warszawa, ss. 83-92.

Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim. Diagnoza z założeniami programu jego kształtowani (Spatial order in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. Diagnosis with the assumptions of its shaped program). (2016). Praca zbiorowa. Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Toruń. http://www.kujawsko-pomorskie.pl/, dostęp: 28.03.2015 .

Miessen, M. (2013). Koszmar partycypacji. (The Nightmare of Participation) Wyd. bęc zmiana, Warszawa.

Montgomery, Ch. (2015). Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta. (Happy city. Transforming our lives through urban design) Wyd. Wysoki Zamek, Kraków.

Piłat-Borcuch, M. (2017). Design designer i metamorfozy miejskie. Studium socjologiczne. (Design designer and urban metamorphosis. Sociological study) Oficyna Naukowa Ewa Pajestka-Kojder, Warszawa.

Pobłocki, K. (2013). Prawo do odpowiedzialności. Przedmowa, w: M. Miessen. Koszmar partycypacji (M. Miessen in: The Nightmare of Participation.). Wyd. bęc zmiana, Warszawa, ss. 7-35.

Marx-Kozakiewicz, M. (2008). Ulica jako forma przestrzeni życia miasta. (The street as a form of space of city life) Czasopismo Techniczne 3-A (105), 225-230.

Polska, A. (2011). Oceny estetyczne krajobrazu. Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych. (The aesthetic landscape assessments) Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. PTG 15, 185-192.

Polski, J. (2009). Problemy kształtowania ładu przestrzennego w świetle idei zrównoważonego rozwoju. (The problems of shaping spatial order in the light of the idea of sustainable development) W: Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa I region. Red. (Eds.) B. Poskrobko. T. 1, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok, ss. 83-93.

Popek, S. (1999). Barwy i psychika. Percepcja, ekspresja, projekcja. (Colors and psyche. Perception, expression, projection) Wyd. UMCS, Lublin.

Porębska, M. (2010). O potrzebie piękna w przestrzeni publicznej miasta. (About the need of beauty in the public spaces of a city) Czasopismo Techniczne 3-A (6), 155-163.

Renda, J., Trzaskowska, E. (2014). Estetyka roślin ozdobnych stosowanych w nasadzeniach na terenach zieleni w okresie zimowym. (Aesthetics of ornamental plants used in planting green areas in winter) Nauka Przyroda Technologie 8(3)# 35.

Rochman-Drohomirecka, K. (2010). Kolor w przestrzeni publicznej, w: Problemy kształtowania przestrzeni publicznych. (Color in public space, in: Problems of shaping public spaces) Red. (Eds.) P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek. Wyd. Urbanista, Gdańsk, ss. 184-188.

Sadik-Khan, J., Solomonow, S. (2017). Walka o ulice. Jak odzyskać miasto dla ludzi (Streetfight: Handbook for an Urban Revolution). Wyd. Wysoki Zamek, Kraków.

Sagan, I. (2000). Miasto scena konfliktów i współpracy: rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego. (City scene of conflicts and cooperation: urban development in the light of the concept of the urban regime). Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Skiba, M. (2012). Percepcja i rozpoznawalność przestrzeni publicznych. Studium przypadku czterech placów w Zielonej Górze. (Perception and recognisability of public areas. Study of the case of four squares in Zielona Góra) Czasopismo Techniczne 3-A: 548-554.

Springer, F. (2013). Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni. (Bath with colonnade. Reportages on Polish space) Wyd. Czarne, Wołowiec.

Stangel, M. (2013). Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju. (Shaping contemporary urban areas in context of sustainable development). Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Szolginia, W. (1981). Estetyka miasta (The aesthetics of the city). Wyd. Arkady, Warszawa.

Tarajko-Kowalska, J. (2010). Kolor w miejskiej przestrzeni publicznej. (Color in the urban public space) Czasopismo Techniczne 3-A 6, 243-251.

Tarajko-Kowalska, J., Kowalski, P. (2007). Kształtowanie harmonii wizualnej między krajobrazem a architekturą w oparciu o kolor. (Shaping visual harmony between landscape and architecture on the basis of colour) Wyd. Politechnika Krakowska, Kraków.

Trzaskowska, E. (2013). Wykorzystanie roślin i zbiorowisk synantropijnych na terenach zieleni Lublina (The use of plants and synanthropic communities in the green areas of Lublin) Wyd. KUL, Lublin.

Tyliszczak, J.J. (2016). Barwy miejskie. w: Wizerunek miasta - co, jak, dlaczego? (Urban colors. in: Image of the city - what, how, why?) Red. J.J. Tyliszczak, A-L. Włoszczyński, Wyd. E-bookowo.pl: https://www.e-bookowo.pl/poradniki/wizerunek-miasta.html.

Wiszniowski, J. (2015). Przemiany miejskiej przestrzeni publicznej spowodowane dominacją ruchu samochodowego w aspekcie zagrożeń społecznych, w: Zmiany w przestrzeni współczesnych miast. (Transformation of urban public space resulting from the dominance of car traffic in the context of social risks) Red. (Eds.) M. Malikowski, M. Palak, J. Halik. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, ss. 57-70.

Włodarczyk, M. (2015). Czy „kolorowe” oznacza „lepsze”? (Does „colourful” mean „better”), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach 7, 63-70.

Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. (Challenges of sustainable development in Poland). (2010). Red. (Eds.) J. Kronenberg, T. Bergier. Fundacja Sendzimira, Kraków.

Zeuger, G. (1965). Barwa i człowiek. (Color and man) Arkady, Warszawa.

Zieliński, M. (2011). Wpływ społeczności lokalnych na krajobraz miejski na przykładzie małopolskich doświadczeń. (Impact of local communities on urban landscape experienceas an example of malopolska) Przestrzeń i Forma 16, 535-546.

Published
2019-03-28

Cited by

Trzaskowska, E., & Janiszek, S. (2019). Visual perception of tenements’ façade colors and possibilities for use it in spatial order building. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 18(2), 217–227. https://doi.org/10.31648/aspal.3666

Ewa Trzaskowska 
Instytut Architektury Krajobrazu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0002-7698-9471
Sebastian Janiszek 
Instytut Architektury Krajobrazu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


-->