Social infrastructure of burial nature in Poland by voivodships – conditions and directions of changes

Anna Długozima

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


Abstract

Eurostat and the Central Statistical Office (GUS) forecasts predict that the demographic aging rate will have doubled by 2050. The consequence of this situation will be an increasing death rate and a dynamic increase in the demand for space for depositing corpses and remains. Nowadays, no research has been conducted on the social infrastructure of burial nature. That is why the aim of the research, which results presents this article, was to determine the resource in the aspect of mentioned above infrastructure by voivodeships (number and distribution of cemeteries, crematoria, number of deaths, new cemetery investments). This research has been based on the data provided by the Local Data Bank, Polish Funeral Association, the District Sanitary and Epidemiological Stations, National Heritage Board of Poland and the Cremation Society of Great Britain. The results indicate regional differences in the development of burial facilities. In addition, the research allowed to determine the conditions and changes in the aspect of functioning of cemeteries and crematoria in Poland.


Keywords:

cemetery, crematorium, burial, cremation, Voivodship, burial facilities

Basmaijan, C., Coutts, Ch. (2010). Planning for the disposal of the dead. FSU Digital Library, Department of Urban and Regional Planning.   Google Scholar

Borcz, Z. (2000). Infrastruktura terenów wiejskich (Infrastructure of rural areas), Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław.   Google Scholar

Capels, V., Senville, W. (2006). Planning for cemeteries, Planning Commissioners Journal, No. 64, 1-8.   Google Scholar

CBOS, (2001). „O umieraniu i śmierci” („About dying and death”), raport online: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2001/K_146_01.PDF (dostęp dn. 07-07-2019).   Google Scholar

Chudak, M. (2012). Cmentarze jako specyficzne nieruchomości w przestrzeni miasta (przykład Leszna) (Cemeteries as a specific type of real estate in a city (on the basis of Leszno), Świat Nieruchomości, 3 (81), 56-61.   Google Scholar

Długozima, A. (2011). Cmentarze jako ogrody żywych i umarłych (Cemeteries as gardens of the living and the dead), Wyd. Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, Warszawa.   Google Scholar

Długozima, A. (2017). Popiół i kamień. Raport (Ash and stone. Report), Świat Kamienia, Nr 106, 23-31.   Google Scholar

Francaviglia, R. (1971). The cemetery as an evolving cultural landscape, Annals of the Association of American Geographers, No. 61(3), 501-509.   Google Scholar

Francis, D. (2003). Cemeteries as cultural landscapes, Mortality. T. 8, 222-227.   Google Scholar

Gajewski, M., (1979). Urządzenia komunalne Warszawy. Zarys historyczny (Communal facilities of Warsaw. Historical overview), PIW, Warszawa.   Google Scholar

GUS (1970). Informacja o cmentarzach i grobownictwie wojennym 1969 r. (Information about cemeteries and war graves 1969), Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Warszawa.   Google Scholar

Kjøller, Ch. P. (2012). Managing green spaces of the deceased: : characteristics and dynamics of Danish cemetery administrations. Urban Forestry & Urban Greening, 339-348.   Google Scholar

Kjøller, P. (2013). Cemeteries - organisation, management and innovation: diffusion of maintenance specifications in Danish national church cemetery administrations. Department of Geosciences and Natural Resource Management, Faculty of Science, University of Copenhagen.   Google Scholar

Knercer, W. (2004). Cmentarze w krajobrazie (Cemeteries in landscape), Olsztyn (maszynopis).   Google Scholar

Kolbuszewski, J. (1996). Cmentarze (Cemeteries), Wyd. Dolnośląskie, Wrocław.   Google Scholar

Larkin, M. T. (2011). An Analysis Of Land Use Planning Policies For Cemeteries In Ontario, Theses and dissertations, Paper 1550.   Google Scholar

Lehrer, J.D. (1974). Cemetery Land Use and the Urban Planner. Urban Law Annual; Journal of Urban and Contemporary Law. Vol. 7, 181 – 197.   Google Scholar

Management of State Treasury Property), Dz. U. 1991, Nr 107, poz. 464.   Google Scholar

Mirowski, W. (1996). Studia nad infrastrukturą wsi polskiej. Wyposażenie obszarów w infrastrukturę społeczną, (Studies about infrastructure of Polish villages. Development of areas in social infrastructure), T. III. PAN Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.   Google Scholar

NIK (2016). Zarządzanie cmentarzami komunalnymi. Informacja o wynikach kontroli (Management of municipal cemeteries. Information about the results of the inspection), Nr ewid. 155/2016/P/16/087/LPO.   Google Scholar

Osiekowicz, M., Podciborski, T. (2013). Metoda oceny stanu ładu przestrzennego terenów cmentarzy komunalnych (Elaboration method of the state of the special harmony of grounds of municipal cemeteries), Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 12/2, 67-75.   Google Scholar

Pogodziński, Z. (1975). Planowanie przestrzenne terenów wiejskich (Spacial planning of rural areas), PWN, Warszawa.   Google Scholar

Rochmińska, A., Pędziwiatr, K. (2017). Infrastruktura społeczna a zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy Stryków (Social Infrastructure And Needs Fullfilment Of Stryków Commune Residents), Space – Society – Economy, Nr 21, 31-49.   Google Scholar

Rosegnal, M. (2016). Planistyczne problemy lokalizacji cmentarzy (Planning problems of the location of cemeteries), Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, Oficyna Prawnicza, Wrocław, 691-711.   Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 25 sierpnia 1959 roku w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze, Dz. U. z 1959 roku, Nr 52, poz. 315.   Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków, Dz. U. 2008, Nr 48, poz. 284.   Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Polish Classification of Building Facilities), Dz.U. Nr 112, poz. 1316.   Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573.   Google Scholar

Rutkowska, G. (2007). Analiza porównawcza infrastruktury technicznej i społecznej w wybranej gminie z wymogami UE (The comparing analysis technical and social infrastructure of selected commune in comparison EU requirements), Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Nr 2 (36), 64-72.   Google Scholar

Suchecki, Z., (2009). Kremacja w kulturach świata (Cremation in world cultures), Wydawnictwo Salwator, Kraków.   Google Scholar

Szukalski P., (2016). Liczba zgonów w Polsce w przyszłości (The numer of deaths in Poland in the future), Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny, Nr 3, 1-4.   Google Scholar

Tudor, C.A., Iojă, I.C., Hersperger, A., Pǎtru-Stupariu, I. (2013). Is the residential land use incompatible with cemeteries location? Assessing the attitudes of urban residents. Carpathian Journal Of Earth And Environmental Sciences, Vol. 8, No. 2, 153-162.   Google Scholar

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (The Nature Conservation Act), Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 880.   Google Scholar

Ustawa Prawo budowlane z dnia 16 maja 2003 roku (The Construction Law), Dz. U. 2003, Nr 207, poz. 2016.   Google Scholar

Ustawa z 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Act on cemeteries and burial of the dead), Dz. U. 1959, Nr 11, poz. 62.   Google Scholar

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Act on the   Google Scholar

Van Steen, P.J.M., Pellenbarg, P.H. (2006). Death and space in the Netherlands. Journal of Economic and Social Geography, Vol. 97, 623-635.   Google Scholar

Download


Published
2020-02-16

Cited by

Długozima, A. (2020). Social infrastructure of burial nature in Poland by voivodships – conditions and directions of changes. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 19(1), 19–31. https://doi.org/10.31648/aspal.4382

Anna Długozima 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieLicense

Copyright (c) 2020 Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

-->