Land law principles in the post-soviet states


Abstract

The purpose of the article is to conduct a comparative analysis of the legal technique of enshrining the principle of land law in a number of post-Soviet states. The study sources are the Constitutions and Land Codes of the post-Soviet states enshrining the land law principles. The methodological basis of the study consists of the formal-legal analysis (interpretation method) of normative legal acts and the comparative-legal method. The authors consider the land law principles as the initial, basic normatively fixed ideas underlying the legal regulation of land relations. In Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Uzbekistan, and Ukraine, the primary land law principles are enshrined in Constitutions and Land Codes. The minimum number of land law principles enshrined in the Land Codes of post-Soviet states ranges from five to twelve. Simultaneously, in the legislation of any state, there is no exhaustive list of land law principles.


Keywords

land law; principles of law; classification of principles of law; post-Soviet space; positivism

Alekseev, S.S. (1972). Problemy teorii prava: Osnovnye voprosy obshchei teorii sotsialisticheskogo prava [Problems of the Theory of Law: Basic Issues of the General Theory of Socialist Law]. Sverdlovsk, Sverdlovsk Law Institute, vol. 1, p. 396.   Google Scholar

Alexandrov, N.G. (1957). Sotsialisticheskie printsipy sovetskogo prava [Socialist principles of soviet law]. Sovetskoe gosudarstvo i pravo, 6, pp. 16–29.   Google Scholar

Baranov, A.V. (2016). Normy-printsipy v mekhanizme pravovogo regulirovaniya [Norms and principles in the mechanism of legal regulation]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo, 4(22), pp. 5–14. doi:10.17223/22253513/22/1.   Google Scholar

Burov, V.А. (2011). Realizaciya principa deleniya zemel’ na kategorii po celevomu naznacheniyu [Implementation of the land division principle into categories according to the intended purpose]. Dissertation of Cand. Sc. Law, Moscow.   Google Scholar

David, R. (1964). Les Grands Systèmes de Droit Contemporains (Droit Comparé). Paris, Librairie Dalloz, p. 630.   Google Scholar

Davydova, M.L. (2016). Printsipy pozitivnogo prava v teoretiko-pravovom diskurse [Principles of positive law in theoretical and legal discourse]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 7: Filosofiya. Sotsiologiya i sotsialnye tekhnologii, 3, pp. 36–45. doi:10.15688/jvolsu7.2016.3.5.   Google Scholar

Demichev, A., Iliukhina, V. (2019a). Positivist classification of the principles of administrative proceedings in Russia and Armenia – a comparative legal analysis. Kazan University Law Review, 4(1), pp. 37–50. doi:10.30729/2541-8823-2019-4-1-37-50.   Google Scholar

Demichev, A.A., Ilyukhina, V.A. (2019b). K voprosu o meste zakrepleniya printsipov prava v normativnykh pravovykh aktakh (sravnitelnyi analiz rossiiskogo i armyanskogo opyta) [On the place of legal principles in normative legal acts (comparative analysis of Russian and Armenian experience)]. Yuridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoi akademii MVD Rossii, 2(46), pp. 23–27. doi:10.24411/2078-5356-2019-10203.   Google Scholar

Hart, H.L.A. (1961). The Concept of Law. New York, Oxford University Press, p. 258.   Google Scholar

Khotko, A.V. (2014). Princip platnosti zemlepolzovaniya – realizaciya v zemelnom zakonodatelstve i pravoprimenitelnoy praktike [The principle of paid land use – implementation in land legislation and law enforcement practice]. Dissertation of Cand. Sc. Law, Moscow.   Google Scholar

Kodeks Respubliki Belarus “O Zemle” 425-Z [Code of the Republic of Belarus “On Land” 425-Z]. (2008, July 23). https://kodeksy-by.com/kodeks_rb_o_zemle.htm, date: 25.01.2021.   Google Scholar

Kodeks Turkmenistana “O zemle” [Code of Turkmenistan “On Land”]. (2004, October 25). https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31342678, date: 25.01.2021.   Google Scholar

Konstitutsiya Azerbaidzhanskoi respubliki [Constitution of the Republic of Azerbaijan]. (1995, November 12). https://ru.president.az/azerbaijan/constitution, date: 25.01.2021.   Google Scholar

Konstitutsiya Respubliki Armeniya [Constitution of the Republic of Armenia]. (1995, July 5). As amended on December 6, 2015. http://www.parliament.am/parliament.php?id=constitution&lang=rus, date: 25.01.2021.   Google Scholar

Konstitutsiya Respubliki Belarus No. 2875-XII [Constitution of the Republic of Belarus No. 2875-XII]. (1994, March 15). With amendments and additions as of October 17, 2004. https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30404260, date: 25.01.2021.   Google Scholar

Konstitutsiya Respubliki Kazakhstan [Constitution of the Republic of Kazakhstan]. (1995, August 30). Adopted at the republican referendum on August 30, 1995. With changes and additions as of March 23, 2019). https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029, date: 25.01.2021.   Google Scholar

Konstitutsiya Respubliki Kyrgyzstan [Constitution of the Republic of Kyrgyzstan]. (2010, June 27). Adopted by referendum (popular vote). As amended on December 28, 2016. https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30778565, date: 25.01.2021.   Google Scholar

Konstitutsiya Respubliki Moldova [Constitution of the Republic of Moldova]. (1994, July 29). With amendments and additions as of November 22, 2018. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30390931, date: 25.01.2021.   Google Scholar

Konstitutsiya Respubliki Tadzhikistan [Constitution of the Republic of Tajikistan]. (1994, November 6). With amendments and additions as of May 22, 2016. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30391383, date: 25.01.2021.   Google Scholar

Konstitutsiya Respubliki Uzbekistan [Constitution of the Republic of Uzbekistan]. (1992, December 8). Adopted at the eleventh session of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan of the twelfth convocation. http://constitution.uz/ru, date: 25.01.2021.   Google Scholar

Konstitutsiya Rossiiskoi Federatsii [Constitution of the Russian Federation]. (1993, December 12). Adopted by popular vote on December 12, 1993, with amendments approved during the all-Russian vote on July 1, 2020. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399, date: 25.01.2021.   Google Scholar

Konstitutsiya Turkmenistana (novaya redaktsiya) [Constitution of Turkmenistan (new edition)]. (2020, September 25). With changes and additions as of September 25, 2020. https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31337929, date: 25.01.2021.   Google Scholar

Konstitutsiya Ukrainy No. 254k/96-VR [Constitution of Ukraine No. 254k/96-VR]. (1996, June 28). Adopted at the fifth session of the Verkhovna Rada of Ukraine. With changes and additions as of September 3, 2019. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30391155, date: 25.01.2021.   Google Scholar

Lukasheva, E.A. (1970). Printsipy sotsialisticheskogo prava [Principles of socialist law]. Sovetskoe gosudarstvo i pravo, 6, pp. 16–29.   Google Scholar

Marchenko, M.N. (ed.). (1998). Obshchaya teoriya gosudarstva i prava [General Theory of State and Law]. Moscow, Zertsalo, vol. 2, p. 656.   Google Scholar

Raz, J. (1972). Legal principles and the limits of the law. The Yale Law Journal, 81, pp. 823–854.   Google Scholar

Ryzhenkov, A.Ya. (2017). Principy zemel’nogo prava [Land law principles]. Moscow, Yurlitinform.   Google Scholar

Seregin, A.V. (2020). Sravnitelnoe pravovedenie (mir pravovykh semei) [Comparative Law (the World of Legal Families)]. Moscow, Yurite, p. 363.   Google Scholar

Sumenkov, S.Yu. (2009). Printsipy prava i isklyucheniya v prave: aspekty sootnosheniya [Principles of law and exceptions in law: relationship aspects]. Gosudarstvo i pravo, 5, pp. 23–30.   Google Scholar

Syrykh, E.V. (2006). Zemelnoe pravo [Land law]. Textbook for universities. 3rd ed., revised. Moscow, Justicinform CJSC.   Google Scholar

Tyutyunik, A.S. (2017). Ohrana zemli v sisteme principov zemelnogo prava [Land protection in the system of land law principles]. Dissertation Cand. Sc. Law, Moscow.   Google Scholar

Volkov, G.A. (2005). Principy zemelnogo prava Rossii [Land law principles in Russia]. Moscow, Gorodets.   Google Scholar

Volkov, G.A., Golichenkov, A.K., Kozyr, O.M. (2002). Kommentarii k Zemelnomu kodeksu Rossiiskoy Federacii [Commentary to the Land Code of the Russian Federation]. Moscow, BEK.   Google Scholar

Zemelnyi kodeks Azerbaidzhanskoi respubliki No. 695-IQ [Land Code of the Azerbaijan Republic No. 695-IQ]. (1999, June 25). https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30420125, date: 25.01.2021.   Google Scholar

Zemelnyi kodeks Kyrgyzskoi Respubliki No. 45 [Land Code of the Kyrgyz Republic No. 45]. (1999, June 2). http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/8, date: 25.01.2021.   Google Scholar

Zemelnyi kodeks Respubliki Armeniya [Land Code of the Republic of Armenia]. (2001, May 2). http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1361&lang=rus, date: 25.01.2021.   Google Scholar

Zemelnyi kodeks Respubliki Kazakhstan No. 442 [Land Code of the Republic of Kazakhstan No. 442]. (2003, June 20). https://kodeksy-kz.com/ka/zemelnyj_kodeks.htm, date: 25.01.2021.   Google Scholar

Zemelnyi kodeks Respubliki Moldova No. 828-XII [Land Code of the Republic of Moldova No. 828-XII]. (1991, December 25). https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30398404, date: 25.01.2021.   Google Scholar

Zemelnyi kodeks Respubliki Tadzhikistan No. 327 [Land Code of the Republic of Tajikistan No. 327]. (1996, December 13). https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30454399, date: 25.01.2021.   Google Scholar

Zemelnyi Kodeks Respubliki Uzbekistan No. 598-I [Land Code of the Republic of Uzbekistan No. 598-I]. (1998, April 30). Approved by the Law of the Republic of Uzbekistan. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30421444, date: 25.01.2021.   Google Scholar

Zemelnyi kodeks Rossiiskoi Federatsii No. 136-FZ [Land Code of the Russian Federation No. 136-FZ]. (2001, October 25). https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30407341, date: 25.01.2021.   Google Scholar

Zemelnyi kodeks Ukrainy No. 2768-III [Land Code of Ukraine No. 2768-III]. (2001, October 25). https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30418345, date: 25.01.2021.   Google Scholar

Źróbek, R. (2010). Some problems of compulsory acquisition of land for public purposes. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, 9(4), pp. 151–159.   Google Scholar

Zweigert, K., Koetz, H. (2000). Vvedenie v sravnitelnoe pravovedenie v sfere chastnogo prava. T. 1. Osnovy [Introduction to Comparative Private Law. Vol. 1. Foundations]. Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniya, p. 480.   Google Scholar

Download


Published
2021-04-26

Cited by

Demichev, A. A., Iliukhina, V. A., & Safronova, E. V. (2021). Land law principles in the post-soviet states. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 20(2). https://doi.org/10.31648/aspal.6413

Alexey A. Demichev 
https://orcid.org/0000-0002-9779-100X
Vera A. Iliukhina 
http://orcid.org/0000-0001-7049-4593
Elena V. Safronova 
https://orcid.org/0000-0002-0335-9890