INNOVATIVE SOLUTIONS AS THE CHANCE OF TRANSPORTATION SYSTEMS DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF THE TROLLEYBUS TRANSPORT IN GDYNIA AND LUBLIN

Mikołaj Bartłomiejczyk

Politechnika Gdańska

Sławomir Goliszek

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie

Marcin Połom

Uniwersytet Gdański


Abstract

The history of the electric public transport dates back to the eighties of nineteenth century. Its origins are linked with the tramway transport, which at the turn of the nineteenth and twentieth centuries has become part of the landscape of many cities. The beginning of the twentieth century brought the popularization of trolleybus transport. Today, new mode of public transport has become the electric bus.

The paper presents two modes of the electrified public transport: trolleybus and bus electric (interchangeably called electrobus). Authors outlined the evolution of both types of urban transport focusing on auxiliary drives in the contemporary trolleybuses, which allow to go without power from the catenary in the part of the route. The most frequently used in Europe is an auxiliary combustion engine, but the development of battery technology led to the popularization of this solution. For this reason, the batteries are evaluated as a solution for the future. The study analyzed the possibility of the development of two trolleybus transport systems (in Gdynia and Lublin) based on innovative battery technology.

Some cities have decided to put electric buses into public transport in a wider range, for example in Krakow and Warsaw. The study compared the chances to put electric buses into operation in the cities with the trolleybus transport system.


Keywords:

public transport, trolleybus, urban electric transport, electrobus

Bartłomiejczyk, M., Połom, M. (2011a). Dwa lata eksploatacji trolejbusów z bateryjnym źródłem zasilania w Gdyni (Two years of operation of the trolley bus with the battery power source in Gdynia). Pojazdy Szynowe 3, 68–71.
Bartłomiejczyk, M., Połom, M. (2011b). Trolejbus versus elektrobus (Trolleybus versus elektro-bus), w: Vybrané aspekty provozování veřejné dopravy v střední a východní Evropě: příklady z Ceské republiky. Red (Eds.) M., Bartłomiejczyk, M., Połom, Polska a Slovenska, PTG, 129–142.
Bartłomiejczyk, M., Połom, M. (2011c). Analiza zastosowania dodatkowego napędu do trolejbusów w Lublinie (Analysis of the application of an additional drive to trolley buses in Lublin). ZTM Lublin, Gdynia (maszynopis).
Bartłomiejczyk, M., Połom, M. (2013a). Perspektywa wykorzystania napędu alternatywnego w lubelskiej komunikacji trolejbusowej (The perspective of the use of alternative propulsion in Lublin trolleybus). Cz. I (Part I), TTS Technika Transportu Szynowego, 7–8, 68–70.
Bartłomiejczyk, M., Połom, M. (2013b). Perspektywa wykorzystania napędu alternatywnego w lubelskiej komunikacji trolejbusowej (The perspective of the use of alternative propulsion in Lublin trolleybus). Cz. II (Part II), TTS Technika Transportu Szynowego 10, 26–32.
Bartłomiejczyk, M., Styskala, V., Hrbac, R., Połom, M. (2013). Trolleybus with traction batteries for autonomous running, Proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering Elektroenergetika , ss. 204–206.
Bartłomiejczyk, M., Połom, M. (2015). Trolejbus czy elektrobus na przykładzie Gdyni. Analiza porównawcza (Trolleybus or electrobus for example. Comparative analysis). EDF Polska SA, Gdynia (maszynopis).
Biała księga. Europejska polityka transportowa w horyzoncie do 2010 r.: czas wyborów (The white paper. European transport policy for 2010: time horizon choices). COM (2001) 370, Komisja Europejska, Bruksela 2001 (European Commission, Brussels 2001).
Biała księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (The white paper. Plan the creation of a single European transport area – towards a competitive and resourceefficient transport system). COM(2011) 144, Komisja Europejska, Bruksela 2011 ( European Commission, Brussels 2011).
Goliszek, S. (2014). Zmiany dostępności miejskim transportem zbiorowym w Lublinie w wyniku inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z funduszy UE do roku 2020 (Changes the ava-ilability of urban collective transport in Lublin as a result of infrastructure investment financed from EU funds by the year 2020). Transport Miejski i Regionalny 9, 15–21.
Goliszek, S., Połom, M. (2016). Porównanie dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej na koniec perspektywy UE 2007–2013 (Comparison of accessibility transport collective agreement in the provincial Polish East at the end of the perspective of the EU 2007–2013). Transport Miejski i Regionalny 3, 16–27.
Koncepcja wprowadzenia do eksploatacji autobusów elektrycznych w lubelskiej komunikacji miejskiej Cz. 1. Analiza rozwiązań stosowanych obecnie (The concept of entry into service of buses within the Lublin transport. Part 1. Analysis of the solutions used currently) (2015a). Politechnika Poznańska, ss. 107.
Koncepcja wprowadzenia do eksploatacji autobusów elektrycznych w lubelskiej komunikacji miejskiej. Cz. 2. Ocena wybranych linii komunikacji miejskiej pod kątem obsługi przez autobusy elektryczne (The concept of entry into service of buses within the Lublin transport. Part 2. Evaluation of selected lines of public transport for use by electric buses) (2015b). Politechnika Poznańska, ss. 111.
Koncepcja wprowadzenia do eksploatacji autobusów elektrycznych w lubelskiej komunikacji miejskiej. Cz. 3. Analiza ekonomiczna (The concept of entry into service of buses within the Lublin transport. Part 3. Economic analysis) (2015c). Politechnika Poznańska, ss. 14.
Lindgren, L. (2015). Full electrification of Lund city bus traffic. A simulation study, Industrial Electrical Engineering and Automation. Lund Institute of Technology, ss. 48.
Połom, M. (2011). Projekt rewitalizacji i rozwoju komunikacji trolejbusowej w Gdyni współfinansowany ze środków unijnych (The project of revitalization and development of trolleybus in Gdynia, cofinanced by the EU). Transport Miejski i Regionalny 6, 23–27.
Połom, M. (2015a). European Union Funds as a growth stimulant of electromobility on the example of electric public transport in Poland. Barometr Regionalny 13(3), 89–96.
Połom, M. (2015b).Przemiany funkcjonowania komunikacji trolejbusowej w Polsce w latach 1989–2013 (The transformation of the operation of the trolleybus in Poland in the years 1989–2013), Uniwersytet Gdański (maszynopis rozprawy doktorskiej – manuscript of the doctoral dissertation).
Połom, M., Bartłomiejczyk, M. (2011) . Alternatywne źródła zasilania w trolejbusach – przegląd rozwiązań stosowanych w miastach europejskich (Alternative power source in trolleybusesreview solutions used in European cities). Transport Miejski i Regionalny 8, 16–20.
Połom, M., Tarnawski, R. (2011). Wsparcie modernizacji i rozwoju komunikacji miejskiej w Lublinie z funduszy strukturalnych (Support o the modernisation and development of public transport in Lublin from the structural funds). Transport Miejski i Regionalny 10, 35–41.
Varga, B., Iclodean, C. (2015). Electric buses for urban transportation: assessments on cost, infrastructure and exploitation. Annals of the Oradea University 1, 253–258.
Zielona księga. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście (The Green Paper. Towards a new culture of urban mobility), COM(2007) 551, Komisja Europejska, Bruksela 2007 (European Commission, Brussels, 2007).

Published
2016-11-30

Cited by

Bartłomiejczyk, M., Goliszek, S., & Połom, M. (2016). INNOVATIVE SOLUTIONS AS THE CHANCE OF TRANSPORTATION SYSTEMS DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF THE TROLLEYBUS TRANSPORT IN GDYNIA AND LUBLIN. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 15(4), 7–25. https://doi.org/10.31648/aspal.649

Mikołaj Bartłomiejczyk 
Politechnika Gdańska
Sławomir Goliszek 
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie
Marcin Połom 
Uniwersytet Gdański-->