Measurement of spatial order as an indicator of sustainable development of functional urban areas in regional capitals


Abstract

The preservation of spatial order is one of the key objectives of spatial planning. Due to the dynamic changes associated with rapid urbanization, special attention should be paid to cities and the surrounding areas. The aim of this study was to measure spatial order in social, economic and environmental dimensions in the Functional Urban Area of Olsztyn, the capital city of the Polish voivodeship of Warmia and Mazury, and to propose indicators for measuring spatial order. Socioeconomic development should be balanced with environmental protection to promote spatial order and improve the quality of life. Functional urban areas should be regularly monitored to ensure that planning measures contribute to the preservation of spatial order, and to minimize local problems and conflicts. The municipalities belonging to functional urban areas should be regarded not only as distinct territorial units, but also as members of a cohesive area whose development in every dimension of spatial order contributes to an improvement in the quality of life for local communities.


Keywords

spatial planning; socioeconomic development; sustainable development indicators; Perkal’s method; multidimensional comparative analysis

Alińska, A., Filipiak, B., Kosztowniak, A. (2018). The Importance of the Public Sector in Sustainable Development in Poland. Sustainability, 10(3278). doi: 10.3390/su10093278.   Google Scholar

Borys, T. (2011). Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany [Sustainable Development – How to Recognize Integrated Order]. Problemy Ekorozwoju, 6(2), pp. 75–81.   Google Scholar

Cheba, K., Szopik-Depczyńska, K. (2017). Multidimensional comparative analysis of the competitive capacity of the European Union countries and geographical regions. Oeconomia Copernicana, 8(4), pp. 487–504. doi: 10.24136/oc.v8i4.30.   Google Scholar

Chojnicki, Z., Czyż, T. (1991). Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i warunków życia ludności [Spatial variations in the standards of living]. Warszawa, Biuletyn KPZK PAN, 153.   Google Scholar

Chrzanowska, M., Zielińska-Sitkiewicz, M. (2018, May). Multidimensional comparative analysis of socio-economic development of rural areas of the Masovian province in years 2004–2016. Proceedings of the 19th International Scientific Conference “Economic Science for Rural Development 2018” Jelgava, pp. 284–290. doi: 10.22616/ESRD.2018.096.   Google Scholar

Feltynowski, M. (2009a). Planowanie przestrzenne a rozwój społeczno-gospodarczy w gminach wiejskich województwa łódzkiego [Spatial planning and socio-economic development at rural commune of the Łódź voivodeship]. Folia Pomeranae Universitatis Tecnologiae Stetinensis, 268(54), pp. 35–44.   Google Scholar

Feltynowski, M. (2009b). Polityka przestrzenna obszarów wiejskich. W kierunku wielofunkcyjnego rozwoju [Spatial policy of rural areas. Towards multifunctional development]. Warszawa, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu.   Google Scholar

Feltynowski, M., Nowakowska, A. (2009). Metoda oceny potencjału innowacyjnego regionu [A method for evaluating the innovation potential of a region]. In: Zdolności innowacyjne polskich regionów. A., Nowakowska (ed.). Łódź, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego.   Google Scholar

Grabiński, T. (1988). Metody statystycznej analizy porównawczej [Method of estimation of the innovative potential of regions]. In: Metody statystyki międzynarodowej. A., Zeliaś (ed.). Warszawa, PWE.   Google Scholar

Janusz, M. (2020). The standard of living and its spatial differentiation among rural municipalities in Warmia-Masuria province. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 19(4). doi: 10.31648/aspal.5687.   Google Scholar

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 [National Spatial Development Concept 2030]. (2013). Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Krajowa Polityka Miejska 2023 [National Urban Development Policy 2023]. (2015). Warszawa.   Google Scholar

Kruk, H., Waśniewska, A. (2017). Application of the Perkal method for assessing competitiveness of the countries of Central and Eastern Europe. Oeconomia Copernicana, 8(3). doi: 10.24136/oc.v8i3.21.   Google Scholar

Łogwiniuk, K. (2011). Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie porównawczej dostępu do infrastruktury ICT przez młodzież szkolną w Polsce [The use of taxonomic methods in the comparative analysis of the access to the ICT infrastructure by schoolchildren in Poland]. Economy and Management, 1, pp. 7–23.   Google Scholar

Mierzejewska, L. (2003). Sustainable development as a category of spatial order. In: Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego. T., Ślęzak, Z., Zioło (eds.). Warszawa, Biuletyn KPZK PAN.   Google Scholar

Mikołajczyk, M., Raszka, B. (2019). Multidimensional Comparative Analysis as a Tool of Spatial Order Evaluation: A Case Study from Southwestern Poland. Polish Journal o Environmental Studies, 28(5), pp. 3287–3297. doi: 10.15244/pjoes/91944.   Google Scholar

Namyślak, B. (2007). Zastosowanie metody wskaźników przyrodniczych Perkala do badania poziomu konkurencyjności regionów w Polsce [Use of Perkal’s environmental indexes method to study level of competitiveness regions in Poland]. Wiadomości Statystyczne, 7, pp. 58–70.   Google Scholar

Namyślak, B. (2013). Ocena potencjału kulturalnego największych miast Polski [Evaluation of the cultural potential of biggest Polish cities]. Wiadomości Statystyczne, 6, pp. 23–38.   Google Scholar

Parysek, J. (2007). Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wybrane aspekty praktyczne [Introduc tion to spatial economy. Selected practical aspects]. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.   Google Scholar

Perkal, J. (1953). O wskaźnikach antropologicznych [About anthropological indicators]. Przegląd Antropologiczny, 19, pp. 210–221.   Google Scholar

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego [Land use plan of the Voivodeship of Warmia and Mazury]. (2018). Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie.   Google Scholar

Polski, J. (2014). Ekologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty ładu przestrzennego w regionie [Ecological, Public and Economic Aspects of the Spatial Order in the Region]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 367, pp. 240–247. doi: 10.15611/pn.2014.367.26.   Google Scholar

Prus, A., Antolak, M., Bartoszczuk, W., Barneciak, A., Jopek, D., Maciejewska, A., Oleński, M., Pijanowski, J., Szumigała, P. (2015). Problemy kształtowania ładu przestrzennego [Problems of shaping the spatial order]. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.   Google Scholar

Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw [Act of 15 July 2020 on the principles of development policy and selected legal acts] (Journal of Laws, 2020, item 1378) (Poland).   Google Scholar

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Act of 27 March 2003 on spatial planning and land management] (Journal of Laws, 2020, item 293) (Poland).   Google Scholar

Rogalska, E. (2018). Multiple-criteria analysis of regional entrepreneurship conditions in Poland. Equilibrium Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 13(4), pp. 707–723. doi: 10.24136/eq.2018.034.   Google Scholar

Senetra, A., Szarek-Iwaniuk, P. (2020). Socio-economic development of small towns in the Polish Cittaslow Network – A case study. Cities, 103(8). doi: 10.1016/j.cities.2020.102758.   Google Scholar

Sojka, E. (2008). Multidimensional comparative analysis of demographic growth of voivodeships in Poland. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 9, pp. 5–19. doi: 10.2478/v10089-008-0001-y.   Google Scholar

Statistics Poland. (2019). https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start, date: 01.12.2020.   Google Scholar

Szarek-Iwaniuk, P. (2020). Changes and correlations in land-use structure within the administrative boundaries of a town – a case study. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 19(1), pp. 61–68. doi: 10.31648/aspal.4935.   Google Scholar

Tarka, D. (2010). Własności cech diagnostycznych w badaniach typu taksonomicznego [Properties of the Variables in Taxonomic Type of Research]. Economy and Management, 4, pp. 194–205.   Google Scholar

Wdowicka, M., Mierzejewska, L. (2012). Chaos w zagospodarowaniu przestrzennym stref podmiejskich jako efekt braku zintegrowanego systemu planowania (na przykładzie strefy podmiejskiej Poznania) [Chaos in Suburban Spatial Management as a Result of Missing Integrated Planning Systems (on the Example of the Suburban Zone of Poznań)]. Problemy Rozwoju Miast, 1, pp. 40–52.   Google Scholar

Zeliaś, A. (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym [Taxonomic analysis of spatial variation in living standards in Poland in a dynamic approach]. Kraków, Wydawnictwo AE.   Google Scholar

Zygmunt, A. (2017). Innovation Activities of Polish Firms. Multivariate Analysis of the Moderate Innovator Countries. Oeconomia Copernicana, 8, pp. 505–521. doi: 10.24136/oc.v8i4.31.   Google Scholar

Download


Published
2021-04-26

Cited by

Szarek-Iwaniuk, P. (2021). Measurement of spatial order as an indicator of sustainable development of functional urban areas in regional capitals. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 20(2). https://doi.org/10.31648/aspal.6536

Patrycja Szarek-Iwaniuk, MSc 
http://orcid.org/0000-0003-4268-3789