Spatial variations in the socioeconomic development of rural municipalities in the podkarpackie voivodeship


Abstract

The main goal of all territorial administration units, including municipalities, is to promote socioeconomic development. The implemented actions address a broad range of economic, social, spatial and environmental issues. Therefore, socioeconomic development is a complex and multi-dimensional concept that is difficult to evaluate in an unambiguous and objective manner. Statistical methods in object-based multidimensional modeling support such evaluations by considering numerous attributes/variables, which increases the efficiency of the analytical process. In this article, Hellwig’s development pattern method was applied to classify rural municipalities in Podkarpackie Voivodeship based on their socioeconomic development. Twenty-seven indicators were designed for the needs of the analysis with the use of Statistics Poland data for 2018. Based on the results, the municipalities were grouped into four classes with different levels of socioeconomic development. Class III was the largest group, and it was composed of 39 municipalities with a medium-low level of socioeconomic development. Class II was composed of a similar number of municipalities (38) with a medium-high level of socioeconomic development. The smallest groups were Class I containing 18 municipalities with a high level of socioeconomic development, and class IV containing 14 municipalities with a low level of development.


Keywords

socioeconomic development; indicators of socioeconomic development; Hellwig’s method; Podkarpackie voivodeship

Bański, J., Czapiewski, K. (2008). Ekspertyza. Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich [Expert assessment. Identification and evaluation of socioeconomic success factors in rural areas]. Warszawa, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.   Google Scholar

Brodziński, Z. (2011). Stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego [Stimulating the development of rural areas at the local level on the example of municipalities in the Voivodeship of Warmia and Mazury]. Warszawa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.   Google Scholar

Błaszczyk, B. (2006). Lokalne bezrobocie i ubóstwo – wyzwanie społeczne i moralne [Local unemployment and poverty – a social and a moral challenge]. Principia, 46, pp. 245–257.   Google Scholar

Chodkowska-Miszczuk, J. (2004). Urbanizacja obszarów wiejskich a rozwój działalności pozarolniczej na przykładzie powiatu bialskiego [Urbanization of rural areas and development of non-agricultural activities on the example of Bialski poviat]. In: Alternatywne źródła dochodów na gospodarstwie domowym [Alternative sources of income in households]. E., Pałka (ed.). Kielce, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, pp. 109–119.   Google Scholar

Dziekański, P. (2015). Wykorzystanie wskaźnika syntetycznego do oceny poziomu rozwoju samorządu na przykładzie gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego [The application of a composite indicator for evaluating the development of territorial self-governments on the example of rural municipalities in Świętokrzyskie Voivodeship]. Determinanty rozwoju Polski. Finanse publiczne, pp. 261–279.   Google Scholar

Ferens, E. (2013). Turystka jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego [Tourism as an Element of the Multifunctional Development of Rural Areas: Case of Mazovia Region]. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 102, pp. 113–125.   Google Scholar

Harasimowicz, A. (2018). Suburbanizacja a rola obszarów otaczających miasto – ujęcie teoretyczne [Suburbanization and the role of areas surrounding cities – a theoretical approach]. Studia Miejskie, 29, pp. 115–130. doi:10.25167/sm2018.029.08.   Google Scholar

Heffner, K., Stanny, M. (2007). Zróżnicowanie gmin wiejskich ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego [Variations in the socioeconomic development of rural municipalities]. In: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian [Variations in the Level of Socio-Economic Development of Rural Areas in Poland in Comparison to the Variations in Transformation Dynamics]. A., Rosner (ed.). Warszawa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, pp. 153–164.   Google Scholar

Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr [The application of the taxonomic method in the typological classification of countries based on their level of development and the availability and structure of a qualified workforce]. Przegląd Statystyczny, 15(4), pp. 307–327.   Google Scholar

Holgado Molina, M. d. M., Salinas Fernández, J.A., Rodríguez Martín, J.A. (2015). A synthetic indicator to measure the economic and social cohesion of the regions of Spain and Portugal. Revista de Economía Mundial, 39, pp. 223–239.   Google Scholar

Janusz, M. (2020). The standard of living and its spatial differentiation among rural municipalities in Warmia-Masuria province. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 19(4), pp. 211–228. doi:10.31648/aspal.5687.   Google Scholar

Kamińska, A., Janulewicz, P. (2009). Klasyfikacja gmin wiejskich województwa lubelskiego na podstawie rozwoju społeczno-gospodarczego [The Lubelskie voivodeship rural local communities classification according to their social and economic development level]. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 275(57), pp. 31–42.   Google Scholar

Knapik, W., Kowalska, M. (2014). Zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce na tle procesów społeczno--ekonomicznych i demograficznych [Diversification in the rural areas of Poland as against a background of socioeconomic and demographic processes]. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych [Problems of Small Agricultural Holdings], 1, pp. 37–54.   Google Scholar

Kryk, B. (2019). Rola kapitału ludzkiego i partycypacji społecznej w rozwoju lokalnym w opinii samorządów województwa zachodniopomorskiego [The role of human capital and social participation in local development in the opinion of local governments of the Zachodniopomorskie Voivodeship]. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 18(1), pp. 81–92. doi:10.31648/aspal.3656.   Google Scholar

Kuropka, I. (2001). Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego [Forecasting based on an econometric model]. In: Prognozowanie ekonomiczne. Metody i zastosowanie [Economic forecasting. Methods and application]. M., Cieślak (ed.). Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 104–139.   Google Scholar

Malina, A., Zeliaś, A. (1997). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r. [Taxonomic Analysis of the Spatial Differentiation of the Quality of Life in Poland in 1994]. Przegląd Statystyczny, 44(1), pp. 11–27.   Google Scholar

Miszczuk, A. (2010). Peryferyjność regionów [Peripherality of regions]. In: Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów [European challenges for Poland and Polish regions]. A., Tucholska (ed.). Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pp. 236–250.   Google Scholar

Ossowska, L. (2016). Zmiany poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie Pomorza Środkowego na tle gmin województw sąsiednich [Changes in the level of socio-economic development in Middle Pomerania compared to communities of neighboring voivodeships]. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 2(20), pp. 77–90.   Google Scholar

Palej, A. (2008). Post-Suburbia-miasta o nowych „sercach” [Post-suburbia: cities with new “hearts”]. Czasopismo Techniczne. Architektura, 105(4-A), pp. 3–9.   Google Scholar

Panek, T., Zwierzchowski, J. (2013). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania [Statistical methods for multidimensional comparative analyses. Theory and application]. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.   Google Scholar

Pawlewicz, A., Cieślak, I., Pawlewicz, K., Szuniewicz, K. (2015). Natura 2000 sites and socio-economic development of rural communes in Eastern Poland. Economic Science for Rural Development Conference Proceedings, 38, pp. 14–23.   Google Scholar

Pawlewicz, K. (2017). Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego [Analysis of the socioeconomic development of rural municipalities in the Voivodeship of Warmia and Mazury]. In: Kształtowanie przestrzeni wiejskiej [Management of rural space]. A. Nowak, R. Cymerman (eds.). Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Instytut Budownictwa, pp. 93–114).   Google Scholar

Pérez, A.G., López, M.H., Echeverría, F.R. (2015). Sustainable development synthetic indicators based on distance for Venezuela. 7th International Conference on Urban Rehabilitation and Sustainability: Mechanics, Energy, Environment, 42. Rome, WSEAS Press, pp. 194–200.   Google Scholar

Stanny, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce [Spatial diversity of rural development in Poland]. Warszawa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.   Google Scholar

Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. Projekt [Development strategy of Podkarpackie Voivodeship 2030. Draft]. (2019). Rzeszów.   Google Scholar

Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007–2020 [Development strategy of Podkarpackie Voivodeship for 2007–2020]. (2006). Rzeszów.   Google Scholar

Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich [Taxonomic methods for the economic classification of agriculture and rural areas]. Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.   Google Scholar

Ziemiańczyk, U. (2010). Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwie małopolskim [An assessment of socio-economic development of rural and urban-rural communities in the Malopolska province]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 14, pp. 31–40.   Google Scholar

Download


Published
2021-04-26

Cited by

Pawlewicz, K., & Flasińska, J. (2021). Spatial variations in the socioeconomic development of rural municipalities in the podkarpackie voivodeship. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 20(2). https://doi.org/10.31648/aspal.6562

Katarzyna Pawlewicz, Ph.D. 
https://orcid.org/0000-0002-1804-9596
Justyna Flasińska, Eng.