THE EVALUATION OF THE DIFFERENCES BETWEEN A VALUE AND PRICE OF A PROPERTY ON THE BASIS OF THE CHOSEN COMMUNES OF THE WARMIAN-MAZURIAN VOIVODESHIP

Katarzyna Kobylińska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ryszard Źróbek

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstract

A value and price are close concepts coming from the theory of economics. However, they cannot be treated in the synonymous way. The value of a property in the context of its transaction price represents the meter of the objective market characteristics of a property that is expressed in money. The transaction price, however, constitutes the resultant of the determined market value of the property with objective market characteristics of a property and subjective negotiating characteristics of participants in transactions.

The dissertation constittues the next attempt to analyse the level of a price and value of a property in the chosen communes of the Warmian-Mazurian Voivodship. The research included the undeveloped and developed land properties that belonged to the communes (horizone 2010–2013) as well as agricultural properties that belonged to the natural person and State Treasure (horizon 2010–2014). The main aim of the conducted research was to identify the differences between the estimated value of a property and the prices obtained in the real estate transaction. The results of the research was presented in the dissertation both in the analytic and graphical forms with reference to possible causes of occuring divergences. 


Keywords:

rynek nieruchomości, wartość rynkowa, cena transakcyjna, różnice, analiza, ocena różnic

Adamczewski, Z. (1996). Rynek i ekorynek nieruchomości (Market and ecomarket of real estate). Przegląd Geodezyjny 2, 8–9.
Adamczewski, Z. (1999). Kataster w czasie i przestrzeni. Próba identyfikacji i predykcji (Cadastre in time and space. Attempt to identify and predict). Przegląd Geodezyjny 10, 3–5.
Adamczewski, Z. (2006). Elementy statystyki i ekonometrii. Konspekty studium podyplomowego Wycena Nieruchomości, Instytut geodezji Gospodarczej Politechniki Warszawskiej (Elements of statistics and econometrics. Postgraduate study outlines of Real Estate Appraisal of Institute of Surveying of the Warsaw University of Technology).
Bajerowski, T. (1996). Metodyka wyboru optymalnego użytkowania ziemi na obszarach wiejskich (Methodology of choosing the most appropriate land use in rural areas). Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., 26 supl. B, Olsztyn.
Barańska, A. (2005) . Estymacja parametrów nieliniowych modeli funkcyjnych na potrzeby predykcji rynkowej wartości nieruchomości (Estimation of parameters of nonlinear function models for prediction of the market value of the property). Geodezja 11, 213–219.
Barańska A. (2008). Metody jakościowe i ilościowe na usługach wyceny nieruchomości (Qualitative and quantitative methods at the service of property valuation). Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 7(2), 3–13.
Brown, G., R. (1991). Property investment and the Capital Markets. Spon, New Zeland.
Cellmer, R. (2005). Analiza rynku na potrzeby wyceny podejściem porównawczym. Wycena – wartość, obrót, zarządzanie nieruchomościami (Market analysis for the purposes of the comparative approach valuation). Educaterra, Olsztyn.
Cellmer, R., Kuryj, J. (2003). Problemy zastosowania metod statystycznych w wycenie nieruchomości. Wycena – wartość, obrót, zarządzanie nieruchomościami (Issue of the application of statistical methods in the valuation of real estate). Educaterra, Olsztyn.
Cellmer, R., Janowski, A., Kuryj, J., Źróbek, S. (2005). Mapy wartości gruntów – narzędzie pomocnicze w powszechnej taksacji nieruchomości (Maps of the land value – supplementary tool in the taxation of real estate). Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Journal of the Polish Real Estate Scientific Society) 13(1), 21–34.
Cymerman, R., Hopfer, A. (2002). System i procedury wyceny nieruchomości (System and procedures for property valuation). Zachodnie centrum organizacji, Zielona Góra.
Cymerman, R., Gwiaździńska, M., Grabowski, R. (1999). Wartość nieruchomości jako czynnik kreujący zagospodarowanie przestrzenne (The value of the property as a factor of creation of land management). Materiały VII konferencji naukowej TNN Wartość nieruchomości w zagospodarowaniu przestrzenią. Podlesice, ART, Olsztyn.
Czaja, J. (1999). Metody i systemy określania wartości nieruchomości (Methods and systems for determining the value of real estate). Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
Czaja, J. (2001). Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości (Methods for estimating cadastral and real estatemarket value). Kompsystem, Kraków.
Czaja, J., Parzych, P. (2007) . Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie międzynarodowych standardów wyceny (Estimating the market value of the property in terms of the International Valuation Standards). Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica.
Grzesik, K., Źróbek, S. (2012). Nowe europejskie interpretacje wartości rynkowej i godziwej (New European interpretations of market and fair value). Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Journal of the Polish Real Estate Scientific Society) 20(2), 97–104.
Kucharska-Stasiak, E. (1996). Źródła rozbieżności w procesie wyceny (The source of the discrepancy in valuation process). Rzeczoznawca Majątkowy, 4.
Kucharska-Stasiak, E. (1997). W kierunku powstania jednolitej metodyki wyceny nieruchomości w Polsce (Towards the creation of a uniform methodology for the valuation of real estate in Poland). Rzeczoznawca Majątkowy 4.
Kucharska-Stasiak, E. (1999). Nieruchomości a rynek (Real estate and market). PWN, wydanie II zmienione, Warszawa.
Kucharska-Stasiak, E. (2001). Wartość rynkowa nieruchomości (The market value of the real estate). TWIGGER, Warszawa.
Kucharska-Stasiak, E. (2004) . Immanentne cechy wartości i ich skutki dla procesu wyceny (The immanent characteristics values and their implications for the valuation process). Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Journal of the Polish Real Estate Scientific Society) 12(1), 88–97.
Kucharska-Stasiak, E. (2007). Wartość rynkowa dla optymalnego sposobu użytkowania – czy jest optymalna dla wszystkich? (The market value for optimal usage – is optimal for all?) Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Journal of the Polish Real Estate Scientific Society) 15(1–2), 23–36.
Mitchell, P., S. (1993). The evolving appriasal paradigm. The Appriasal Journal, 190–197.
Wiśniewski, R. (2000). Wartość nieruchomości – element przestrzeni planistycznej (The value of the property – the element of planningspace). I konferencja PSRWN, Gdańsk.
Wiśniewski, R., Źróbek, R. (2003). Metodyczne i praktyczne aspekty zastosowania metody analizy trendu powierzchniowego w prognozowaniu wartości nieruchomości, w: Problemy interpretacji wyników metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej (The methodological and practical aspects of the application of the method of surface trend analysis in forecasting the value of the property, in: Problems for the interpretation of the results of the research methods in socioeconomic geography). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 235–246.
Wiśniewski, R. (2007). Wielowymiarowe prognozowanie wartości nieruchomości (Multidimensional forecasting the value of the property. Dissertations and monographs). Rozprawy i monografie. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Źróbek, R., Źróbek, S., Źróbek-Różańska, A., Źróbek-Sokolnik, A., Dynowski, P. (2014). Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości (The basis and procedures for the management of public real estate resources), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko--Mazurskiego, Olsztyn.
Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Act of 21 August 1997 on real estate management). Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z późn. zm.
Międzynarodowe Standardy Wyceny 2011 (International Valuation Standards, 2011). PFSRM. ze zm.

Published
2016-11-30

Cited by

Kobylińska, K., & Źróbek, R. (2016). THE EVALUATION OF THE DIFFERENCES BETWEEN A VALUE AND PRICE OF A PROPERTY ON THE BASIS OF THE CHOSEN COMMUNES OF THE WARMIAN-MAZURIAN VOIVODESHIP. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 15(4), 87–98. https://doi.org/10.31648/aspal.660

Katarzyna Kobylińska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ryszard Źróbek 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie-->