IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN TRENDS OF CADASTRAL TAX IN POLISH CONDITIONS

Monika Mika

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie


Abstract

The necessary condition for the introduction of a cadastral tax in Poland is upgrading of the data contained in the land and buildings registry (EGiB) and bringing them into compliance with the records of the Land and Mortgage Registers (KW). According to provisions of law, changing the rules of real estate taxation in Poland requires the introduction of cadastral values into the database, determined in the way of general valuation. The necessary condition for this task realization is the introduction of a general system of periodic properties valuations, as well as the resolution of disputes concerning the costs of its financing. From the comparative analysis performed in selected European countries results that the property tax is not always based on the cadastral value within the meaning of the Polish regulations. It is adjusted to the social, economic and political conditions of the given country. Some significant differences in the determination of the amount and method of enforcement are noted. The study was carried out on the example of data from the real estate market of premises with residential function in Krakow. The results indicate that the introduction of a cadastral tax in Poland, according to European rates (straight ahead), is unlikely, because of its amount in relation to the real possibilities of citizens, arising from their income.


Keywords:

cadastral tax, cadastre, general valuation, residential real estates, cadastral value

Balawejder, M., Adamczyk, T., Cygan, M. (2016). The problem of adjusting polish spatial information resources to the standards of the INSPIRE. Geographic Information Systems Conference and Exhibition “GIS ODYSSEY 2016”, 5th to 9th of September 2016, Perugia, Italy, ss. 14–24.
Bankier.pl, http://www.bankier.pl/, dostęp: 25.09.2015.
Bieda, A., Parzych, P. (2013). Development of spatial politics of monumental towns based on Krakow example. GeoConference on Informaties, Geoinformatics and Remote Sensing, 16–22 June 2013, Albena, Bułgaria. International Multidisciplinary Scientific Geoconference: SGEM, Geodesy and Mine Surveying 2, 143–150.
Cymerman, R., Hopfer, A. (2002). Systemy i procedury wyceny nieruchomości (Systems and procedures for property valuation), Wydanie III (Third edition), Zachodnie Centrum Organizacji (Western Center of Organization), Zielona Góra.
Czaja, J. (1999). Metody i systemy określania wartości nieruchomości (Methods and systems for determining the value of real estate), Wyd. AGH, Kraków.
Czaja, J. (2001). Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej (Methods of estimating market and cadastral value). Wyd. AGH Kraków.
Dawidowicz, A., Źróbek, R. (2012). Ustalenie wzorcowych wyznaczników systemu katastralnego w świetle aktualnych badań (Determination of the reference cadastral system benchmarks in the light of current research). Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Journal of the Polish Real Estate Scientific Society) 20(4), 5–18.
Dekret z 24 września 1947 r. o katastrze gruntowym i budynkowym. Dz.U. 1947 nr 61 poz. 344. Etel, L. (2003). Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości (European systems of proper
ty taxation). Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz (Chancellery of the Sejm, the Office of Studies and Expertise), Warszawa.
Ewidencja gruntów (Real estate cadastre). (1987). Red. S., Surowiec (Ed. S. Surowiec). PWN, Warszawa.
Fedorowski, W. (1974). Ewidencja gruntów (Real estate cadastre). PPWK, Warszawa.
Hopfer, A., Źróbek, S. (2001). Rzeczoznawstwo majątkowe w Polsce i wybranych krajach europejskich (Property appraiser in Poland and in selected European countries). Twigger.
Kopyściańska, K. (2016). Koncepcja podatku katastralnego w Polsce na tle doświadczeń wybranych krajów (The concept of a cadastral tax in Poland on the background of the experience of selected countries). E-Wydawnictwo (E-Publishing.), Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa (Legal and Economical Digital Library). Wrocław (online).
Krawczyk, M. (2009). Powszechna taksacja nieruchomości – istota i znaczenie (General taxation of real estate – the essence and meaning). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (Legal, Economic and Sociological Motion) LXXI, 3.
Maślanka, J. (2016). Koncepcja modernizacji ewidencji gruntów i budynków w aspekcie potrzeb harmonizacji i interoperacyjności baz danych ewidencyjnych (The concept of cadastre modernization in the aspect of harmonization and interoperability of databases). Rozprawa doktorska, AGH (Dissertation on AGH University of Science).
Mika, M. (2010). Historia katastru polskiego (History of Polish cadastre). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich (Infrastructure and Ecology of Rural Areas) 6, 75–85.
Mika, M., Siejka M. (2014). Badanie stopnia cyfryzacji danych oraz wykorzystania map katastralnych w EGIB na obszarze wybranego powiatu w województwie podkarpackim (Examination of the digitization of data and use of cadastral maps degree in land and buildings cadastre in the selected district in Podkarpackie Voivodship). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich ( Infrastructure and Ecology of Rural Areas) II (Jun. 2014), 623–634, http://dx.medra.org/10.14597/ infraeco.2014.2.2.046, dostęp: 25.09.2015.
Mika, M., Leń, P. (2016). Analysis of the faulty spatial structure of land in the context of assessing the quality of cadastral data in Poland. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, June 28–July 6, 2016, Book 2, 2, 91–100.
Parzych, P. (2009). Modele estymacji wartości rynkowej lub katastralnej nieruchomości zurbanizowanych, rolnych i leśnych (Models of estimation of the market value or the cadastral value of urban, agricultural and forest properties). Rozprawy i Monografie (Dissertations and Monographs). Wyd. AGH Kraków.
Przewięźlikowska, A., Buśko, M. (2014). The analysis of the updating time of subject and object data due to the information flow between the systems of the real estate cadastre and the land and mortgage register. 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), Albena, Bulgaria, Jun 17–26, 2014. Geoconference On Informatics, Geoinformatics And Remote Sensing, Vol III Book Series: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, ss. 933–940.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości. Dz.U. z 2005 r. nr 131 poz. 1092 (Council of Ministers Regulation of 29 June 2005 on the general valuation of real estate. Journal of Laws of 2005, no 131, Item. 1092).
Praca, dochody ludności – dane wojewódzkie (Labour, incomes of population – data on voivodeship). Urząd Statystyczny w Krakowie (Statistical Office in Krakow), http://krakow.stat.gov.pl/Dane-o-wojewodztwie/wojewodztwo-918/praca-dochody-ludnosci/, dostęp: 21.11.2016.
Siejka, M. (2016). Public purpose investmments site selection in Real Estate Management – case study in Poland. International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www. sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, June 28–July 6, 2016, Book 2,2, 503–510.
Wilkowski, W., Budzyński, T., Sobolewska-Mikulska, K., Pułecka, A. (2006). Współczesne problemy katastru i gospodarki nieruchomościami (Contemporary problems of cadastre and real estate management), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Publishing House of Warsaw University of Technology), Warszawa.
Wolanin, M. (2005). Powszechna taksacja nieruchomości – zagadnienia materialnoprawne i proceduralne. (Universal taxation of real estate – procedural and legal issues). Nieruchomości (Properties) 10, 4.
Współczesne problemy gospodarki nieruchomościami w Polsce i w wybranych krajach europejskich (Modern problems of real estate management in Poland and in selected European countries). (2015). Red. (Eds.) P., Budzyński, R., Źróbek, T., Borzdowa, M., Gross, A., Trembecka, M., Mika, K., Jasiołek, M., Maleta, N., Sajnóg, H., Ustjuszenko. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej (Publishing House of Warsaw University of Technology), Warszawa.
Property index. Overview of European Rrsidential markets. Financing of residential real estate projects 4th edition(2015), https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/survey/ property_index_2015_en.pdf, dostęp: 27.11.2016.
Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U, z 2015 r. poz. 1774 (Act of 21 August 1997 on land management (Journal of Laws of 2015 item. 1774).

Published
2016-11-30

Cited by

Mika, M. (2016). IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN TRENDS OF CADASTRAL TAX IN POLISH CONDITIONS. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 15(4), 99–110. https://doi.org/10.31648/aspal.661

Monika Mika 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie-->