Przesilenia (transformacje) koncepcyjne oraz organizacyjno-prawne w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej (ze szczególnym uwzględnieniem edukacji włączającej)

Marzenna Zaorska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-4867-770X


Abstrakt

Przesilenie to kategoria, która w obecnych czasach, tj. w czasach zauważalnej zmienności oraz płynności w obszarze życia społecznego, ustalonej przez minione pokolenia aksjologii, obowiązujących norm i zasad komunikacji międzyludzkiej przyjmuje nowe pola znaczeń nie tylko desygnatowych, ale również praktycznych. Często identyfikowana jest z kategorią transformacji. Egzemplifikuje się w koncepcjach teoretycznych oraz konkretnych działaniach w istotnych wymiarach i aspektach funkcjonowania ludzkiej cywilizacji, a także indywidualnego życia człowieka. Pedagogika specjalna, odnosząc swoje naukowe zainteresowania do obszaru wpierania osób z niepełnosprawnościami, w sposób szczególny i adekwatny do przedmiotu zainteresowań, odbiera oraz dostosowuje wykonywane przez siebie aktywności do obserwowanych trendów dziejowych, historyczno-kulturowych, wyzwań przyszłości. Dlatego zagadnienie przesilenia w aktualnych rozważaniach na temat istoty oraz misji pedagogiki specjalnej, jako naukowej subdyscypliny pedagogiki, oraz możliwej egzemplifikacji obecnych ustaleń na obszar funkcjonowania instytucji prowadzących szeroko ujętą pomoc osobom z niepełnosprawnościami w naszym kraju nabiera nowych znaczeń zarówno z teoretycznego, jak też realizacyjnego punktu widzenia.


Słowa kluczowe:

kategoria przesilenia, niepełnosprawność, wsparcie osób z niepełnosprawnością, edukacja specjalna, edukacja inkluzyjna


Chrzanowska, I. (2019). Postawy wobec edukacji włączającej – jakie skutki? W: I. Chrzanowska, G. Szumski (red.) Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole. (s. 44‒53). FRSE.   Google Scholar

Chrzanowska, I., Szumski, G. (2019). Kompetencje zawodowe – jakie wyzwania? W: I. Chrzanowska, G. Szumski (red.) Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole. (s. 54‒61). FRSE.   Google Scholar

Dziedzic, S. (1980). Historia rozwoju szkolnictwa specjalnego w Polsce. W: A. Hulek (red.) Pedagogika rewalidacyjna. (s. 526‒539). PWN.   Google Scholar

Dyrda, J. (2017). Edukacyjna presja norm. Krytyczne uwagi na marginesie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. ARS Educandi, 17(14): 61‒71.   Google Scholar

Figiel, A. (2019). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle zmieniających się przepisów prawa oświatowego. Edukacja Humanistyczna, 40(1): 37‒48.   Google Scholar

Grodecka, E. (1996). Historia niewidomych polskich w zakresie. Polski Związek Niewidomych.   Google Scholar

Janiszewska-Nieścioruk, Z., Zaorska, M. (2014). Prowłączające zmiany w systemie polskiej edukacji – nowe możliwości, ograniczenia i wyzwania. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 4: 9‒28.   Google Scholar

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (2006). ONZ.   Google Scholar

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Dz.U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169.   Google Scholar

Korzeniecka-Bondar, A., Gajdzica, Z. (red.) (2021). Czasoprzestrzeń szkoły. Co warto wiedzieć o czasie i przestrzeni szkoły. Wolters Kluwer.   Google Scholar

Lipkowski, O. (1980). Pedagogika specjalna. PWN.   Google Scholar

Majewski, T. (1998). Międzynarodowa Klasyfikacja Uszkodzeń, Niepełnosprawności   Google Scholar

i Upośledzeń ‒ problemy i nowe propozycje. Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej, 1: 64‒68.   Google Scholar

Majewski, T. (2008). Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych, 3–4: 119–120.   Google Scholar

Michell, D. (2016). Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej. Strategie nauczania poparte badaniami. Harmonia.   Google Scholar

Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF). (2009). Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.   Google Scholar

Model edukacji dla Wszystkich. Rozwiązania systemowe ukierunkowane na zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, wychowania i opieki z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieciom, uczniom i dorosłym osobom uczącym się. (2020). MEiN (maszynopis).   Google Scholar

Szymczak, M. (red.) (1979). Słownik języka polskiego. PWN.   Google Scholar

Zaorska M. (2014a). Special Education in the Twenty-Second Century? Kultura i Edukacja, 6: 218‒239.   Google Scholar

Zaorska M. (2014b). Pedagogika specjalna w XXII wieku? W: B. Jachimczak, K. Pawelczak, A. Wojciechowska (red.) Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny w przestrzeni społecznej. (s. 483‒500). Wyd. UAM.   Google Scholar

Zaorska, M. (2019). In Search for Optimal Educational, Rehabilitative and Supportive Solutions for People with Disabilities in the Context of Postulates Put Forward in the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Przegląd Badań Edukacyjnych, 28 (1): 161–176.   Google Scholar

Zaorska, M., Zaorski, A. (2019a). Inclusive Education as a Contemporary Vision of Child and Youth Education (Why Yes, or “Possibly,” Why Not?). Pedagogical Contexts, 13(2): 11‒27.   Google Scholar

Zaorska, M., Zaorski, A. (2019b). Issues related to the statutory ban on eugenic abortion in Poland (in the opinion of representatives of the community of people with disabilities). Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, 26: 299‒403.   Google Scholar

Zaorska, M. (2020a). Poglądy na temat integracji społecznej i edukacji integracyjnej różnych uczestników życia szkolnego, Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 2: 29‒45.   Google Scholar

Zaorska, M. (2020b). Integracja społeczna i edukacja integracyjna w opinii nauczycieli oraz rodziców uczniów klas VIII ogólnodostępnej szkoły podstawowej. Niepełnosprawność, 37: 186‒200.   Google Scholar

Zaorska, M. (2020c). Edukacja inkluzyjna uczniów niewidomych i słabo widzących w kontekście wyzwań organizacyjno-normatywnych i merytorycznych oraz możliwości, ograniczeń i perspektyw rozwoju. Wyd. UZ.   Google Scholar

Zaorska, M. (2021). Edukacja włączająca (inkluzyjna) uczniów z niepełnosprawnością wzrokową (jaka jest/jaka być może/jaka być powinna). W: S.M. Kwiatkowski (red.) Współczesne problemy pedagogiki w kierunku integracji teorii z praktyką. Wyd. APS.   Google Scholar

Zaorska, M. (2022). Edukacja włączająca jako współczesna wizja edukacji dzieci i młodzieży, osób uczących się (źródła, koncepcja, założenia, uwarunkowania wdrażania/wdrożenia do systemu oświaty). Wyd. UKW.   Google Scholar

Netografia   Google Scholar

https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf; data dostępu: 15.10.2022.   Google Scholar

https://www.un.org/development/desa/disabilities/standard-rules-on-the-equalization-of-opportunities-for-persons-with-disabilities.html; data dostępu: 15.10.2022.   Google Scholar

http://www.m.eurosprawni.org/www.eurosprawni.org/pl/prawo/314-deklaracja-z-salaman-ki-oraz-wytyczne-dla-dzialan-w-zakresie-specjalnych-potrzeb-edukacyjnych.html; data dostępu: 15.10.2022.   Google Scholar

http://docplayer.pl/6234176-Swiatowa-konferencje-dotyczaca-specjalnych-potrzeb-edukacyjnych-dostep-i-jakosc.html; data dostępu: 15.10.2022.   Google Scholar

Inclusive education. Including children with disabilities in quality learning: what needs to be done UNICEF 2017, s. 1, https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/IE_summary_accessible_220917_brief.pdf.; data dostępu: 15.10.2022.   Google Scholar

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - 10th, Revision Version for 2007, https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases; data dostępu: 15.10.2022.   Google Scholar

Słownik pojęć niewidomego Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Niewidomych, http://pzn.rzeszow.pl/; data dostępu: 15.10.2022.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-04-21

Cited By /
Share

Zaorska, M. (2023). Przesilenia (transformacje) koncepcyjne oraz organizacyjno-prawne w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej (ze szczególnym uwzględnieniem edukacji włączającej). Forum Nauk Społecznych, (1), 43–57. https://doi.org/10.31648/fns.8836

Marzenna Zaorska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-4867-770XLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo publikowane jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND 3.0. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/)
Redakcja wyraża zgodę na umieszczanie opublikowanych artykułów na stronach internetowych autorów, stronach internetowych jednostek naukowych i repozytoriów.