Ewolucja rządu Bośni i Hercegowiny – ograniczenia i determinanty

Jacek Wojnicki

Uniwersytet Warszawski
https://orcid.org/0000-0002-4289-989X


Abstrakt

Państwo bośniackie jest interesującym przykładem kształtowania tożsamości etnicznej trzech zamieszkujących je narodów (Serbów, Chorwatów i Muzułmanów). Kwestia instytucji władzy wykonawczej jest bezpośrednio zdeterminowana procesem państwotwórczym, zwłaszcza w kontekście zróżnicowanego jej postrzegania przez trzy główne narody zamieszkujące od wieków ziemie bośniackie (oba państwa jugosłowiańskie przed 1918 rokiem, w warunkach socjalistycznej federacji jugosłowiańskiej i w trakcie kształtowania się odrębnej państwowości).


Słowa kluczowe:

transformacja, zmiany ustrojowe, administracja rządowa, konstytucja


Ademović N., Marko J., Marković G. (2012). Ustavno pravo Bosne i Hercegovine, Konrad Adenauer Stiftung.   Google Scholar

Agh, A. (1998). The politics of Central Europe. Sage Publications.   Google Scholar

Babić, M. (2019). Polityka bezpieczeństwa państw Bałkanów Zachodnich. Perspektywy i zagrożenia. Adam Marszałek.   Google Scholar

Bilaňdzić, D. (1985). Historija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: glavni procesi: 1918‒1985. Školska knjiga.   Google Scholar

Bujwid-Kurek, E. (2008). Państwa pojugosłowiańskie. Szkice politologiczne. Wyd. UJ.   Google Scholar

Bujwid-Kurek, E. (2008a). The Republic of Bosnia and Herzegovina in a new political space. Politeja: pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1: 241‒254.   Google Scholar

Burda, A. (red.) (1967) Konstytucje europejskich państw socjalistycznych. Ossolineum.   Google Scholar

Chmielewski, P., Szczesio, S. L. (red.) (2011) Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton. Przeszłość ‒ teraźniejszość ‒ perspektywy. Studia i szkice. Wyd. UŁ.   Google Scholar

Dawisha, K., Parrott, B. (1997). Politics, power, and the Struggle for Democracy in South-East Europe. Cambridge: Cambridge University Press.   Google Scholar

Eberhardt, P. (2005). Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX wieku. Wyd. UMCS.   Google Scholar

Garde, P. (1992). Vie et mort de Yougoslavie. Fayard.   Google Scholar

Gibas-Krzak, D. (2016). Bośnia i Hercegowina: determinanty dziejów pomiędzy Serbami, Chorwatami a supremacją Muzułmanów. Wydawnictwo Stanisława Podobińskiego.   Google Scholar

Gelberg, L. (red.) (1949) Nowe konstytucje państw europejskich. Polski Instytut Studiów Międzynarodowych.   Google Scholar

Kasapović, M. (2005). Bosna i Hercegovina podijeljeno društvo i nestabilna država. Politička kultura.   Google Scholar

Kofman. J., Roszkowski, W. (2005). Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Rytm.   Google Scholar

Koseski, A. (2013), W bałkańskim kręgu. Aspra-JR.   Google Scholar

Krysieniel, K. (2014). Specyfika rozwiązań ustrojowych w Bośni i Hercegowinie. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 1: 35‒53.   Google Scholar

Krysieniel. K. (2012). W cieniu Dayton: Bośnia i Hercegowina między etnokracją a demokracją. Wydawnictwo Sejmowe.   Google Scholar

Makowski, J. (1925). Nowe konstytucje. Księgarnia F. Hoesicka.   Google Scholar

Mizerski, E. (1999). Jugosłowiański system przedstawicielski 1918‒1990 (w zarysie). Adam Marszałek.   Google Scholar

Osóbka, P. (2010). Parlament Bośni i Hercegowiny. Wydawnictwo Sejmowe.   Google Scholar

Osóbka, P. (2011). System konstytucyjny Bośni i Hercegowiny. Wydawnictwo Sejmowe.   Google Scholar

Pavlowitch, S.K. (2009). Historia Bałkanów (1804‒1945). Wyd. UW.   Google Scholar

Petranović, B. (1988). Istorija Jugoslavije 1918‒1988. Treća knjiga. Socijalistička Jugoslavija 1945‒1988. Nolit.   Google Scholar

Podolak, M. (2017). Pozycja ustrojowa głowy państwa w Bośni i Hercegowinie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio M, Balcaniensis et Carpathiensis, 2: 23‒41.   Google Scholar

Podolak, M., Bichta, T. (red.) (2012) Systemy polityczne państw bałkańskich. Wyd. UMCS.   Google Scholar

Poslovnik o radu vijeća ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 22/03).   Google Scholar

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, https://bs.wikipedia.org/wiki/Predsjedavajuci_Vijeca_ministara_Bosne_i_Hercegovine; data dostępu: 20.12.2022.   Google Scholar

Sochacki, Sz. (2015). Bośnia i Hercegowina 1995‒2012: studium politologiczne. Adam Marszałek.   Google Scholar

Steiner, Ch., Adamović, N. (2010). Komentar Ustava Bosne i Hercegovine. Konrad Adenauer Stiftung.   Google Scholar

Šarčević, E. (2010). Ustav i nužde. Konsolidacija ustavnog prava Bosne i Hercegovine.   Google Scholar

RABIC.   Google Scholar

Spisak predsjednika vlada Bosne i Hercegovine. 1990‒2022 https://bs.wikipedia.org/wiki/Spisak_predsjednika_vlada_Bosne_i_Hercegovine; data dostępu: 09.12.2022.   Google Scholar

Szpala, M. (2022). Wybory w Bośni i Hercegowinie – zabetonowany system w obliczu kryzysu. Analizy OSW w Warszawie, 5 października.   Google Scholar

Szulc, W. (1980). Przemiany gospodarcze i społeczne w Jugosławii w okresie międzywojennym 1918‒1941. Wyd. UAM.   Google Scholar

Szymczak, T. (1982). Jugosławia ‒ państwo federalne. Wyd. Łódzkie.   Google Scholar

Tanty, M. (2003). Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne. KiW.   Google Scholar

Ustav Bosne i Hercegovine. „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, 2009, broj 25.   Google Scholar

Ustav Republike Bosne i Hercegovine. „Službeni List Republike Bosne i Hercegovine”, 1993, god. II, broj 5.   Google Scholar

Vujanović, D. (2013). Dodik, Istina. M. Vukotić Media.   Google Scholar

Walkiewicz, W. (2009). Jugosławia: państwa sukcesyjne. Trio.   Google Scholar

Walkiewicz, W. (2017). Słowiańszczyzna Południowa między przeszłością a przyszłością. Wyd. SGGW.   Google Scholar

Wojnicki, J. (2003). Przeobrażenia ustrojowe państw postjugosłowiańskich: 1990‒2003. Wyd. WSH.   Google Scholar

Wolff, R.L. (1956). The Balkans in Our Time. Harvard University Press.   Google Scholar

Wybranowski, D. (2011). Między niepodległością a dezintegracją. Volumina.   Google Scholar

Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 i 83/17).   Google Scholar

Zakon o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08).   Google Scholar

Zieliński, E., Zieliński, J. (2006). Rządy w państwach Europy. Aspra-JR   Google Scholar

Żukiewicz, P. (2017). Pozycja ustrojowa rządu w państwach postjugosłowiańskich. Analiza prawnoporównawcza. Instytut Politologii UWr.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-04-21

Cited By /
Share

Wojnicki, J. (2023). Ewolucja rządu Bośni i Hercegowiny – ograniczenia i determinanty. Forum Nauk Społecznych, (1), 151–167. https://doi.org/10.31648/fns.8842

Jacek Wojnicki 
Uniwersytet Warszawski
https://orcid.org/0000-0002-4289-989XLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Czasopismo publikowane jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND 3.0. (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/)
Redakcja wyraża zgodę na umieszczanie opublikowanych artykułów na stronach internetowych autorów, stronach internetowych jednostek naukowych i repozytoriów.