The Warmia-Mazury Special Economic Zone as a Reason for a Revival of the Local Labour Market

Magdalena Wysocka

Department of Social Policy and Insurance, Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Ryszard Walkowiak

Department of Organization and Management, Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn


Abstract

This article presents the results of studies of the impact of the Special Economic Zone on the
situation in the labour market in the Warmińsko-Mazurskie voivodeship. Changes in the number of employees employed by economic entities operating in the Zone as well as changes in the indicators of economic activity of the population in the poviats of the voivodeship were analysed. Data collected during the empirical research showed no impact of the Zone on the improvement of the situation in the local (poviat) labour market.


Keywords:

Special Economic Zone, labour market, unemployment rate


Act of 20 October 1994 on Special Economic Zones, consolidated text: Dz.U. of 2007, No. 42, item 274, as amended, http://isap.sejm.gov.pl (access: 15 June 2017) [Ustawa z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. z 2007 r., nr 42, poz. 274 ze zm.].   Google Scholar

Act of 30 June 2000 on Conditions of Permissibility and Supervision of Public Aid for Entrepreneurs, Dz.U. No. 60, item 704 [Ustawa z 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, Dz.U. nr 60, poz. 704].   Google Scholar

Act of 16 November 2000 amending the Act on Special Economic Zones and Certain Laws, Dz.U. No. 117, item 1228). [Ustawa z 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw Dz.U. nr 117, poz. 1228].   Google Scholar

Ambroziak A.A. 2009a. Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGH, 14(24): 111–141.   Google Scholar

Ambroziak A.A. 2009b. Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.   Google Scholar

Bladocha B.H. 2008. Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) w strategii rozwoju województwa dolnośląskiego. In: Unia Europejska. Społeczne i gospodarcze aspekty integracji. Eds. Z. Biegański, J. Jackowicz. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa.   Google Scholar

Cicha-Nazarczuk M., Nazarczuk J.M. 2017. Oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych na sytuację na rynku pracy w Polsce. Studia Prawno-Ekonomiczne, CII: 173–185.   Google Scholar

Cieślewicz W. 2009. Regionalna pomoc publiczna jako instrument aktywizacji gospodarczej – przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 15: 318–330.   Google Scholar

Ciżkowicz P., Rzońca A., Ciżkowicz-Pękała M., Pękała P. 2014. Efektywność specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako narzędzia polityki gospodarczej: analiza empiryczna z wykorzystaniem modeli panelowych. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 6(308): 17–29.   Google Scholar

Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. 2005. Eds. B. Domański, K. Gwosdz. Uniwersytet Jagielloński, Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Mielcu, Kraków.   Google Scholar

Domański B., Gwosdz K., Huculak M., Wiedermann K. 2005. Oddziaływanie SSE Euro-Park Mielec na otoczenie lokalne. Powiązania firm i efekty mnożnikowe. In: Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Eds. B. Domański, K. Gwosdz. Instytut Geografii   Google Scholar

i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków – Mielec.   Google Scholar

Engman M., Onodera O., Pinali E. 2007. Export Processing Zones: Past and Future Role in Trade and Development. OECD Trade Policy Working Paper 53: 22–34, http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/ (access: 5.05.2017).   Google Scholar

Farole T. 2011. Special Economic Zones in Africa: Comparing Performance and Learning from Global Experiences. World Bank, Washington DC, http://documents.worldbank.org/curated/en (access 20.05.2017).   Google Scholar

Grubel H. 1982. Towards a theory of free economic zones. Review of World Economics. 118(1): 39–61, https://ideas.repec.org (access 5.05.2017).   Google Scholar

Gryczka M. 2009. Ocena celów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce i dotychczasowych efektów ich realizacji. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 13.   Google Scholar

Gwiazda A. 2002. Problemy i perspektywy rozwoju specjalnych stref ekonomicznych. Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku, Słupsk.   Google Scholar

Hnatyszyn-Dzikowska A. 2005. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce. Fundusze Europejskie, 5: 35–36.   Google Scholar

Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych – stan na 31 grudnia 2010. 2011. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, http://orka.sejm.gov.pl (access: 15.05.2017).   Google Scholar

Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych – stan na 31 grudnia 2011. 2012. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, http://orka.sejm.gov.pl (access: 15.05.2017).   Google Scholar

Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych – stan na 31 grudnia 2012. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, http://orka.sejm.gov.pl (access: 15.05.2017).   Google Scholar

Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych – stan na 31 grudnia 2013. 2014. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, http://orka.sejm.gov.pl (access: 15.05.2017).   Google Scholar

Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych – stan na 31 grudnia 2014. 2015. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, http://orka.sejm.gov.pl (access: 15.05.2017).   Google Scholar

Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych – stan na 31 grudnia 2015. 2016. Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, http://orka.sejm.gov.pl (access: 15.05.2017).   Google Scholar

Polskie specjalne strefy ekonomiczne. 2000. Ed. E. Kryńska. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.   Google Scholar

Lichota W. 2016. Efektywność finansowa specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Gospodarka Narodowa, 1(281): 99–130.   Google Scholar

Lizińska W., Kisiel R. 2008. Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.   Google Scholar

Nahotko S. 2003. Stymulatory ekonomiczne procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza AJG Sp z o.o., Bydgoszcz.   Google Scholar

Nazarczuk J. M., Cicha-Nazarczuk M. 2016. Wpływ SSE na sytuację na powiatowych rynkach pracy – wnioski z modeli panelowych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 292: 116–132.   Google Scholar

Nelec W., Prusek A. 2006. Funkcje państwa i specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w zakresie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. In: Prace z zakresu polityki ekonomicznej i programowania rozwoju. Ed. Z. Szymla. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.   Google Scholar

Pastusiak R., Bolek M., Jabłońska M., Kell er J., Kaźmierska A. 2014. Ocena efektywności funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Uniwersytet Łódzki, Łódź.   Google Scholar

Pastusiak R., Jasiniak M., Kell er J., Krzeczewski B. 2016. Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę i społeczeństwo. Doświadczenia Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.   Google Scholar

Pawliszczy D. 2015. Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój regionów w Polsce. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 33: 253—266.   Google Scholar

Przybyła K. 2010. Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na kształtowanie się bazy ekonomicznej miast. Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław.   Google Scholar

Rate of unemployment in the poviats of the Warmińsko-Mazurskie voivodeship, http://olsztyn.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadawca (access: 3.05.2017).   Google Scholar

Siudak P., Wątorek B. 2011. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w latach 1995–2009. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, Legnica.   Google Scholar

Specjalne strefy ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychczasowej działalności oraz perspektywy funkcjonowania. 2011. Raport Ernst & Young, Warszawa, www.ey.com/pl (access: 6.05.2017, 20.05.2017).   Google Scholar

Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach woj. warmińsko-mazurskiego. http://olsztyn.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadawca (access 3.05.2017).   Google Scholar

The employment rate. http://www.polskawliczbach.pl/Powiaty (access: 9.05.2018).   Google Scholar

The activity rate. http://www.polskawliczbach.pl/Powiaty (access: 9.05.2018).   Google Scholar

Trzciński R., Stasiowski J., Konieczna-Sałamatin J., Skórska P., Bienias S., Weremiuk A. 2016. Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na zatrudnienie. Ocena skutków regulacji ex post ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 października 1994 roku. Raport końcowy.   Google Scholar

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne, Warszawa.   Google Scholar

Typa M. 2016. Specjalna strefa ekonomiczna jako biegun wzrostu (ujęcie teoretyczne). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(2): 23–37.   Google Scholar

Warżała R. 2013. Raport na temat kondycji przedsiębiorstw działających w ramach Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podstrefa: Ełk i Gołdap. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, www.olsztyn.uw.gov.pl (access: 10.05.2018).   Google Scholar

Wiszczun E. 2010. Oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) na rozwój społeczny i gospodarczy regionu. In: Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce. Ed. M. Kolczyński, W. Wojtasik. Towarzystwo Inicjatyw Naukowych, Katowice.   Google Scholar

Żminda T., Bis J., Sobotka B., Sagan M., Cisło M. 2016. Funkcjonowanie Podstrefy Lublin, Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w latach 2007–2014. Politechnika Lubelska, Lublin.   Google Scholar

Download


Published
2018-06-26

Cited by

Wysocka, M., & Walkowiak, R. (2018). The Warmia-Mazury Special Economic Zone as a Reason for a Revival of the Local Labour Market. Olsztyn Economic Journal, 13(3), 297–308. https://doi.org/10.31648/oej.2754

Magdalena Wysocka 
Department of Social Policy and Insurance, Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Ryszard Walkowiak 
Department of Organization and Management, Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in OlsztynLicense

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND