Economic Activity of Groups Being in a Specific Situation in the Labour Market in the Lodz

Edyta Żmurkow-Poteralska

Department of Spatial Econometrics, Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz


Abstract

The aim of this study is to determine the structure of economic activity among selected groups of individuals experiencing the greatest difficulties in the labour market, especially: people under the age of 30, people over the age of 50, persons with disabilities, women and people caring for dependents, as well as the characteristics of these particular groups. The study includes a deepened analysis of the employment structure by employment status, work contract and working time in the analysed groups. Also the reasons for part-time work and economic inactivity have been identified. The study uses cross-sectional data from the Labour Force Survey for the fourth quarter of 2013 as well as the data from The Assessment of Resources of Social Assistance in the Lodz Region for the year 2015 and covers the Lodz province.


Keywords:

economic activity, labour market, employment structure, vulnerable groups in the labour market


Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2013 roku. 2014. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc- ekonomiczna-ludnosci-polski-iv-kwartal-2013-r-,4,11.html (access: 12.09.2016).

Analiza sytuacji wewnątrzregionalnej w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w województwie łódzkim na potrzeby właściwego profilowania interwencji podejmowanych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. 2016. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź.

Diagnoza dotycząca zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie łódzkim, http://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnios- kow/item/1447-poddzialanie-x-1-powrot-na-rynek-pracy-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3 (access: 30.03.2017).

Instytucje świadczące opiekę dla pełnoletnich, osób niesamodzielnych na terenie województwa łódzkiego. 2016. PBS Sp. z o.o., Sopot/Warszawa (typescript).

Kwiatkowska W. 2012. Bezrobocie w grupach problemowych na rynku pracy w Polsce. Acta Univer-sitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 268: 125-147.
Ocena zasobów pomocy społecznej dla województwa łódzkiego za rok 2015. 2016. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź,http://www.rcpslodz.pl/admin/zdjecia/file/2016/2016-09-27R0IS/0cena-zasobow-pomocy-spolecznej-dla- wojewodztwa-lodzkiego-za-rok-2015.pdf (access: 12.09.2016).

Regionalny plan działania na rzecz zatrudnienia w województwie łódzkim w roku 2016. 2016. Urząd Pracy w Łodzi, Łódź, http://wuplodz.praca.gov.pl/rynek- pracy/strategie-i-dokumenty-pro-gramowe/regionalny-plan-dzialan-na-rzecz-zatrudnienia (access: 15.07.2016).
Staszewska E. 2010. Pojęcie "osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy" w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zeszyty Prawnicze, 10(1): 233-246.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 2017. Załącznik do uchwały nr 209/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z 23 lutego 2017 r., Łódź, http://www.rpo.lodzkie.pl/images/2017/162-zmiany-szoop/SZ00P-21032017.pdf (access: 30.03.2017).

Szylko-Skoczny M. 2004. Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczpospolitej. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

Uchwała Rady Ministrów 28/2015 z 10 marca 2004 r. w sprawie krajowego planu działań na rzecz zatrudnienia na lata 2015-2017, https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfilesLpublic/ 1-N0WA STR0NA/rynek pracy/programy i sprawozdania/KPDZ-2015-2017-ma-rzec- 2015.pdf (access: 15.07.2016).

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Journal of Laws of 2004, no 99, item 1001.

Wasilewska E. 2014. Przemiany w strukturze aktywności ekonomicznej osób w wieku 50+ w Polsce. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 105: 31-44.

Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020. 2017. Załącznik do uchwały nr XXXV/ 454/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 27 marca 2017 r., Łódź.
Download


Published
2017-05-31

Cited by

Żmurkow-Poteralska, E. (2017). Economic Activity of Groups Being in a Specific Situation in the Labour Market in the Lodz. Olsztyn Economic Journal, 12(2), 181–195. https://doi.org/10.31648/oej.2804

Edyta Żmurkow-Poteralska 
Department of Spatial Econometrics, Faculty of Economics and Sociology, University of LodzLicense

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND