Solidarity Economy Reintegration Entities in Warmia and Mazury

Majka Łojko

Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0003-4801-8069


Abstract

The aim of the paper is to present solidarity economy reintegration entities and to analyse the actions they undertake for labour market reintegration and social inclusion of people at risk of social exclusion and for social and vocational rehabilitation of the disabled in the Warmia and Mazury region. The paper provides a review of the literature on the subject, based on an analysis of data from public statistics published by Statistics Poland, current studies of the Regional Centre of Social Policy in Olsztyn and scientific studies dedicated to the field of the social and solidarity economy.

The analysis has revealed that all solidarity economy entities operating in the region are focused on taking comprehensive measures aimed at counteracting social exclusion and promoting social and vocational reintegration of people who, for various reasons, are not able to perform their social and professional roles independently and effectively.


Keywords:

social economy, solidarity economy, social reintegration, labour market reintegration, social economy entity

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu grudnia 2020 r. (2021). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.   Google Scholar

Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej w 2019 r. (Social integration centres, social integration clubs, vocational activity establishments, occupational therapy workshops in 2019). (2020). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.   Google Scholar

Chojnacka, K.J. (2020). Ekonomia społeczna w Polsce a rozwój gospodarczy. Studia Prawno-Ekonomiczne, CXVI, 157-179. https://doi.org/10.26485/SPE/2020/116/9.
Crossref   Google Scholar

Czapliński, J., & Panek, T. (2015). Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.   Google Scholar

Defourny, J., Develterre, P. (1999). The Social Economy: The Worldwide Making of a Third Sector. Universite de Liege: L’économie sociale au Nord et au Sud, De Boeck.   Google Scholar

Goleński, W. (2019). Ekonomia społeczna w Polsce – przyczynek do krytyki innowacyjności rozwiązań krajowych. In N. Laurisz, & A. Pacut (Eds.). Ekonomia społeczna. Innowacyjność społeczna w Polsce. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Crossref   Google Scholar

Graefe, P. (2001). Whose Social Economy? Debating State Practices in Quebec. Critical Social Policy, 21(1), 35-58. https://doi.org/10.1177/026101830102100104.
Crossref   Google Scholar

Grodowska, B., Krampus-Sepielak, A., & Wiecha, K. (Eds.). (2008). Społeczny biznes. Teoria i praktyka. Kraków: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   Google Scholar

Hausner, J., Kwiecińska, D., & Pacut, A. (2006). Europejski model społeczny. Nowe Życie Gospodarcze, 11, 5-10.   Google Scholar

Informacja na temat centrów i klubów integracji społecznej funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. (2020). Olsztyn: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.   Google Scholar

Informacja na temat centrów i klubów integracji społecznej funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim wg stanu na 31 grudnia 2020 r. (2021). Olsztyn: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.   Google Scholar

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w grudniu 2020 r. nr 12 z 01.02. (2021). Olsztyn: Urząd Statystyczny.   Google Scholar

Krajowy program ekonomii społecznej do 2023 roku. Ekonomia solidarności społecznej. (2020). Monitor Polski z 2019, poz. 214. Warszawa: MRiPS.   Google Scholar

Krajowy program przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu (projekt z 19 listopada 2020 r., aktualizacja 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.). (2020). Warszawa: MRiPS.   Google Scholar

Lipowicz, I., & Małecka-Łyszczek, M. (2020). Ekonomia społeczna a wykluczenie społeczne – uwagi wstępne. In I. Lipowicz, & M. Małecka-Łyszczek (Eds.). Ekonomia społeczna. Wykluczenie społeczne. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. https://doi.org/10.15678/ES.2020.1.01.
Crossref   Google Scholar

Loxley, J. (2007). Transforming or Reforming Capitalism: Towards a Theory of Community Economic Development. Halifax: Fernwood Publishing.   Google Scholar

Łojko, M. (2019). CIS jako przykład podmiotu ekonomii społecznej oraz samorządowego zakładu budżetowego w Polsce. In A. Borcuch, & A. Krzysztofek (Eds.). Ekonomia, finanse i zarządzanie: problemy teoretyczne i praktyczne. Kraków: AT Wydawnictwo.   Google Scholar

Nagel, K. (2013). Teoretyczne i definicyjne ujęcia ekonomii społecznej. Studia Ekonomiczne, 129, 68-79.   Google Scholar

Narodowiec, P., Juros, A., Bylicki, W., Sokołowska, K., & Wiśniewski, P. (2010). Zakładanie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Lublin: Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta.   Google Scholar

Nosal, P. (2014). Symboliczno-relacyjny wymiar wykluczenia przez ubóstwo. Studia Socialia Cracoviensia, 2(11), 25–44. http://dx.doi.org/10.15633/ssc.775.
Crossref   Google Scholar

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 grudnia 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2020 r. Dz.U. z 2020 r., poz. 56.   Google Scholar

Pearce, J. (2003). Social Enterprise in Anytown. London: Calouste Gunbelkian Foundation.   Google Scholar

Pietrzak, D. (2010). Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością. In D. Kukla, & Ł. Bednarczyk (Eds.). Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka. Wybrane aspekty. Warszawa: Wydawnictwo Difin.   Google Scholar

Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 r. (2020). Olsztyn: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.   Google Scholar

Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r. (2021). Olsztyn: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.   Google Scholar

Reichel, J., Rudnicka, A., & Socha, B. (2021). Gospodarka społeczna – nieodkryty potencjał rynku pracy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXXIII(1), 277-292. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.20.
Crossref   Google Scholar

Roelants, B. (2002). Defining the Social Economy? In Preparatory Dossier. Praha: First European Social Economy Conference in the EU Candidate Countries.   Google Scholar

Rychły-Mierzwa, A. (2019). Usługi aktywacji społeczno-zawodowej w małopolskich jednostkach reintegracyjnych w świetle badania ROPS w Krakowie. Kwartalnik es.O.es, 2, 18-26.   Google Scholar

Skrzypczak, B. (2018). Ekonomia społeczna a solidarna – implikacje podziału – na podstawie KPRES oraz projektu ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Retrieved from https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/EKONOMIA_SPOLECZNA/artykuly_UW/Ekonomia_spoleczna_a_solidarna.pdf (10.05.2021).   Google Scholar

Sochańska-Kawiecka, M. (2017). Badanie zakładów aktywności zawodowej. Raport końcowy. Warszawa: PEFRON.   Google Scholar

Subocz, E. (2017). Aktywna polityka społeczna wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego). Rozprawy Społeczne, 11(11), 35-43.
Crossref   Google Scholar

Sytuacja gospodarstw domowych w 2020 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. (2021). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.   Google Scholar

Ustawa z 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Dz. U. z 2003 r., nr 122, poz. 1143.   Google Scholar

Ustawa z 20.04. 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. z 2004 r., nr 99, poz. 1001.   Google Scholar

Ustawa z 27.08 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240.   Google Scholar

Vivet, D., Thiry, B. (2000). The Enterprises and Organizations: A Strategic Challenge for Employment. Pilot Action „Third System and Employment” of the European Commission. Liège: CIRIEC.   Google Scholar

Wielicka-Gańczarczyk, K. (2020). Wielowymiarowość przedsiębiorczości w polskiej literaturze naukowej. Ekonomia Społeczna, 2, 126-137.
Crossref   Google Scholar

Wilimska, W. (2018). Wstęp. In A. Rychły-Mierzwa (Ed.). Ukryte zasoby rynku pracy. Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.   Google Scholar

Wojewódzki program rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej na lata 2021-2025. (2020). Olsztyn: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.   Google Scholar

Wojewódzki program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2026. (2020). Olsztyn: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki.   Google Scholar

Download


Published
2021-11-30

Cited by

Łojko, M. (2021). Solidarity Economy Reintegration Entities in Warmia and Mazury. Olsztyn Economic Journal, 16(1), 71–86. https://doi.org/10.31648/oej.7312

Majka Łojko 
Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0003-4801-8069License

Copyright (c) 2021 Olsztyn Economic Journal

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND