Stability of Tax Revenue in Poland’s National Budget in 2004-2020

Wioletta Wierzbicka

Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0001-6499-8242

Aleksandra Nierobisz

Student of the Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Maciej Sobiecki

Student of Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Warmia and Mazury in Olsztyn


Abstract

Both the amount and structure of tax revenue may change in time as they depend on numerous variables, including factors of the business cycle. However, the stability of tax revenue affects the balance of public finances and the ability to meet public obligations. The aim of this study is to evaluate the stability of tax revenue in Poland’s national budget in 2004-2020. The research results indicate that both the amount and the structure of tax revenue in the national budget in 2004-2020 were stable.


Keywords:

taxes, state budget, stability of tax revenue, business cycles

Alińska, A., & Woźniak, B. (Eds.). (2015). Współczesne finanse publiczne. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.   Google Scholar

Bisogno, M., Cuadrado-Ballesteros, B., & García-Sánchez, I.M. (2017). Financial Sustainability in Local Governments: Definition, Measurement and Determinants. In M.P.R. Bolívar (Ed.). Financial Sustainability in Public Administration, Exploring the Concept of Financial Health. Cham: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57962-7.
Crossref   Google Scholar

Bitner, M., Chojna-Duch, E., Grzybowski, M., Chowaniec, J., Karwat, P., Kornberger-Sokołowska, E., Lachowicz, M., Litwińczuk, H., Modzelewski, W., Radzikowski, K., Supera-Markowska, M., Slifirczyk, M., Tetłak, K., & Waluga, M. (2017). Prawo finansowe. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.   Google Scholar

Borodo, A. (2014). Polskie prawo finansowe zarys ogólny. Toruń: Dom Organizatora.   Google Scholar

Bożek, W. (2016). Dochody podatkowe budżetu państwa i ich znaczenie w finansowaniu zadań publicznych – analiza wybranych zagadnień. In W. Bożek (Ed.). System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania. Szczecin: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.   Google Scholar

Carroll, D.A. (2009). Diversifying Municipal Government Revenue Structures: Fiscal Illusion Or Instability? Public Budgeting and Finance, 29(1), 27-48. https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2009.00922.x.
Crossref   Google Scholar

Cattoir, P. (2004). Tax-Based UE Own Resource: An Assessment. European Commission Taxation Papers, Working Paper, 1, 1-47.   Google Scholar

Czudec, A. (2014). Znaczenie transferów zewnętrznych w kształtowaniu stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 40(4), 17-30.   Google Scholar

Dye, R.F., & Merriman, D.F. (2004). State Revenue Stability: Alternative Conceptualizations. Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association, 97, 258-268.   Google Scholar

Dworakowska, M. (2018). Dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy absorpcji funduszy unijnych. Optimum. Economic Studies, 3(93), 51-62. https://doi.org/10.15290/oes.2018.03.93.05.
Crossref   Google Scholar

Dziemianowicz, R.I., Kargol-Wasiluk, A., & Bołtromiuk, A. (2018). Samodzielność finansowa gmin w Polsce w kontekście koncepcji good governance. Optimum. Economic Studies, 4(94), 204-219. https://doi.org/10.15290/oes.2018.04.94.16.
Crossref   Google Scholar

Felix, R.A. (2008). The growth and volatility of state tax revenue sources in the Tenth District. Economic Review, 93(Q III), 63-88.   Google Scholar

Fox, W.F. (2004). The Ongoing Evolution of State Revenue System. Marquette Law Review, 88, 19-44.   Google Scholar

Galiński, P. (2015). Stabilność dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 13(4), 5-17.   Google Scholar

Garsztka, P., & Cieślukowski, M. (2014). Ocena stabilności dochodów publicznych na przykładzie zasobów własnych Unii Europejskiej w latach 2000-2010. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(3), 193-209. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.3.14.
Crossref   Google Scholar

Heller, J. (2006). Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 2(24), 137-151.   Google Scholar

Heller, J., & Farelnik, E. (2013). Finanse i samodzielność ekonomiczna a ustrój samorządów terytorialnych w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 2(52), 81-94. http://dx.doi.org/10.7366/1509499525205.   Google Scholar

Juja, T. (2011). Finanse Publiczne. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.   Google Scholar

Kawecka-Wyrzykowska, E. (2008). VAT jako nowe źródło dochodu budżetu Unii Europejskiej. In E. Kawecka-Wyrzykowska (Ed.). Budżet dla Unii Europejskiej po 2013 roku. Implikacje dla Polski. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.   Google Scholar

Klank, L. (2014). Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 15(9), 71-86.   Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483, ze zmianami.   Google Scholar

Kosidłowska, A. (2013). Tendencje zmian w podatkach dochodowych budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio H, 47(3), 327-335. http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.3.327.   Google Scholar

Lubieniecka, M. (2013). Budżet państwa w obliczu wahań koniunktury gospodarczej na przykładzie gospodarki polskiej. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 30, 245-260.   Google Scholar

Mikesell, J.L., & Mullins, D.R. (2010). State and Local Revenue Yield and Stability in a Recession: The Virtues of Cyclical versus Secular Adequacy and the Necessity of Policy Responses. Proceedings of the 102nd Annual Conference on Taxation. Washington: National Tax Association.   Google Scholar

OECD. (2020). Revenue Statistics 2020. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/8625f8e5-en.
Crossref   Google Scholar

Owsiak, S. (2011). Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu. In S. Owsiak (Ed.). Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.   Google Scholar

Panek, T., & Zwierzchowski, J. (2013). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.   Google Scholar

Poniatowicz, M. (2016). Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i zmian w systemie dochodów samorządowych. Ekonomiczne Problemy Usług, 125, 7-23. https://doi.org/10.18276/epu.2016.125-01.
Crossref   Google Scholar

Rybarski, R. (2015). Nauka skarbowości. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA.   Google Scholar

Schunk, D., & Porca, S. (2005). State-Local Revenue Diversification, Stability, and Growth: Time Series Evidence. The Review of Regional Studies, 35(3), 246-265.
Crossref   Google Scholar

Stecuła, K. (2018). Analiza dochodów podatkowych budżetu Polski w latach 2009-2015. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 117(1996), 573-586. http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.117.38.
Crossref   Google Scholar

Śmiechowicz, J. (2016). Stabilność dochodów gmin w kontekście ich władztwa podatkowego i fakultatywności opłat lokalnych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 294, 173-184.   Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, tekst jednolity.   Google Scholar

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, tekst jednolity.   Google Scholar

Ważna, E. (2018). Podatki pośrednie jako źródło dochodów budżetu państwa w Polsce w latach 2004-2017. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 132, 597-608. http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.132.43.
Crossref   Google Scholar

Wichowska, A., & Ostrowska, A. (2018). Stabilność finansowa gmin na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Studia Prawno-Ekonomiczne, 109, 339-354. https://doi.org/10.26485/spe/2018/109/2.
Crossref   Google Scholar

Wichowska, A., & Wierzejski, T. (2019). Revenue Autonomy and Entrepreneurship in the Municipalities of the Warmian-Masurian Voivodeship. Olsztyn Economic Journal, 14(1), 75-86. https://doi.org/10.31648/oej.3647.
Crossref   Google Scholar

Wójtowicz, K. (2014). Udział w podatkach państwowych a problem stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, 43(2), 135-143.
Crossref   Google Scholar

Yan, W. (2012). The Impact of Revenue Diversification and Economic Base on State Revenue Stability. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 24(1), 58-81. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-24-01-2012-B003.
Crossref   Google Scholar

Żyżyński, J. (2009). Budżet i polityka podatkowa wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

Download


Published
2021-11-30

Cited by

Wierzbicka, W., Nierobisz, A., & Sobiecki, M. (2021). Stability of Tax Revenue in Poland’s National Budget in 2004-2020. Olsztyn Economic Journal, 16(1), 87–100. https://doi.org/10.31648/oej.7313

Wioletta Wierzbicka 
Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0001-6499-8242
Aleksandra Nierobisz 
Student of the Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Maciej Sobiecki 
Student of Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Warmia and Mazury in OlsztynLicense

Copyright (c) 2021 Olsztyn Economic Journal

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND