An assessment of economic, social and environmental consequences of the liquidation of the Szczakowa Dolomite Factory


Abstract

Dolomite is a mineral that has many uses. It is most commonly used in the construction industry, as a raw material for the production of cement and material for road construction. Dolomites are mined in open-cast mines. One of such mines was the Szczakowa Dolomite Factory (Jaworzno, Silesia Province, Poland). The company contributed to the development of local infrastructure and was a workplace for many people. The aim of the study is to assess the economic, social and environmental effects caused by the liquidation of the Szczakowa Dolomite Factory. The analysis was performed by means of descriptive and analytical method. The following documents prepared for the studied area were used: study of conditions and directions of spatial development, local spatial development plans, revitalization programs and environmental protection programs. In addition, the budget statements, historical documents, maps and publications in the local press were analyzed. The activities carried out after the liquidation of the company were presented. It has been shown that the closure of the Szczakowa Dolomite Factory caused negative economic and social effects. At the same time, however, the pressure on the natural environment was reduced.


Keywords

factory liquidation; economic effects; open-cast mines; social effects; revitalization; spatial development factory liquidation; economic effects; open-cast mines; social effects; revitalization; spatial development

Bieńkowska, E. (2013). Depopulacja jako wyzwanie dla polskiej polityki miejskiej, w: Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020) (Depopulation as a challenge for Polish urban Policy, in: Management of urban development with a decreasing number of inhabitants «in the context of the financial perspective 2014-2020»). Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Głównym Urzędem Statystycznym. Kancelaria Senatu. Warszawa, 11-17.
Boryczka, E. (2016). Rewitalizacja miast, w: EkoMiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta (Urban revitalization, in: EkoMiasto#Zarządzanie. Balanced, intelligent and participative development of the city). Red. Z., Przygodzki. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 167-193. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/7969-721-2.08
Co tydzień (1993). Czas Dolomitów już się skończył (The time of the Dolomites is over). Co Tydzień 29, 24.
Co tydzień (1999). Burzliwe spotkanie (Stormy meeting). Co tydzień 25/11, 4.
Co tydzień (2007). Znikające Pieczyska (Pieczyska disappear). Co tydzień 33, 9.
Czarnecka, A. (2016). Rewitalizacja jako narzędzie pobudzania rozwoju lokalnego na przykładzie rewitalizacji rynku w gminie wiejskiej Olsztyn (Revitalisation as a Tool for Stimulating the Local Development: Example of Revitalisation of the Market Square in the Rural Municipality Olsztyn). Handel Wewnętrzny 6(365), 345-359.
Domański, B., Gwosdz, K. (2010). Spojrzenie na problemy rewitalizacji miast w Polsce, w: Rewitalizacja miast polskich – diagnoza (A look at the problems of urban revitalization in Poland, in: Regeneration of Polish cities – diagnosis). Red. Z., Ziobrowski, W., Jarczewski. Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 45-55.
Domińczak, M. (2006). Różne postrzeganie dziedzictwa poprzemysłowego w procesie rewitalizacji, w: Od terenów przemysłowych do… (Different perceptions of post-industrial heritage in the process of revitalization, in: From industrial areas to…), Czasopismo Techniczne, Seria A, z. 8-A/2006 (rok 103), Wyd. PK, Kraków.
Dudzik, P. (2012). Cementownia w Szczakowej (Cement Works Szczakowa). Zeszyty Historyczne Miasta Jaworzna (nr 13). Wyd. Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno.
Dudzińska-Jarmolińska, A. (2018). Rekultywacja i rewitalizacja jako sposoby przekształcenia terenów poprzemysłowych na tereny parkowo-rekreacyjne (Land reclamation and revitalisation as a way of transformingpost-industrial areas into parks and recreational areas). Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 39(1), 117-132. DOI: http://dx.doi.org/10.30450/201807
Figlus, T. (2011). Lokalne programy rewitalizacji jako instrument odnowy małych miast na wybranych przykładach z obszaru województwa łódzkiego (Local revitalization programs as an instrument of urban reneval based on selected examples of small towns from Łódź voivodeship). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica 11, 145-165.
Godlewska-Majkowska, H. (2008). Proces rewitalizacji starych okręgów przemysłowych, w: Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji (The process of revitalization of old industrial districts, in: Old industrial districts. Dilemmas of industrialization and deindustrialisation). Red. W., Morawski, A., Zawistowski. SGH w Warszawie, Warszawa.
Kaczmarek, S. (2001). Rewitalizacja terenów poprzemysłowych: nowy wymiar w rozwoju miast (Revitalization of post-industrial areas: a new dimension in urban development). Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Karch, Z., Skalski, A. (1992). Zakłady Dolomitowe „Szczakowa” – zagrożenia i ochrona środowiska (Szczakowa Dolomite Factory – threats and protection of the environment), w: Jaworzno 2000 III (31) IX 1992.
Karpowicz, T., Kaliński, G., Dziurzyński, K. (1996). Zdzisław Krudzielski. Wspomnienia (Zdzisław Krudzielski. Memories). Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
Kondracki, J. (2011). Geografia regionalna Polski (Regional geography of Poland). Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Kraska, P. (2005). Rewitalizacja Pieczysk (Revitalization of Pieczysk). Co tydzień 15, 3.
Kurowska-Pysz, J. (2017). Lokalny program rewitalizacji jako strategiczny instrument ożywiania obszarów zdegradowanych w aspekcie wykorzystania środków unijnych (Local revitalization program as a strategic financing facility of changes in the degraded areas based on EU funds). Studia Ekonomiczne 327, 28-49.
Kuźnik, F. (2014). Polityka miejska regionu poprzemysłowego (Urban policy in a post-industrial region). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 341, 120-135.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jaworzna do 2023 r. Uchwała Nr XXXIX/567/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 marca 2018 r.
Małuszyńska, I., Małuszyński, M. J., Ancuta, M. (2014). Rewitalizacja terenów poprzemysłowych m. st. Warszawy na przykładzie Powiśla (Brownfield revitalization on the example of Powisle – part of the capital city Warsaw). Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 63, 99-109.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu pod nazwą „Park Północny”, objętego programem rewitalizacji i rozwoju zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Jaworzna (Local spatial development plan „Park Północny”, covered by the revitalization and development program for degraded post-industrial areas of the city of Jaworzno). Uchwała Nr XLVII/566/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 października 2005 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Pieczyska – Cementowania” w Jaworznie (Local spatial development plan „Pieczyska – Cementowania”). Uchwała Nr VII/88/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sodowa Góra” w Jaworznie (Local spatial development plan „Sodowa Góra”). Uchwała Nr XXVI/378/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012 r.
Parysek, J. (2015). Rewitalizacja miast w Polsce: wczoraj, dziś i być może jutro (Urban renewal in Poland: yesterday, today, and perhaps tomorrow). Studia Miejskie 17, 9-26.
Parysek, J. (2016). O najbliższej przyszłości rewitalizacji w Polsce: pragmatycznie i prognostycznie (About the near future of revitalization in Poland: a pragmatic and forecasting view). Problemy Rozwoju Miast XIII(4), 5-17.
Pęski, W. (1999). Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast (Management of sustainable urban development). Wyd. Arkady, Warszawa.
Program ochrony środowiska dla Jaworzna – miasta na prawach powiatu na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2020-2023. Uchwała Nr XXII/324/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 października 2016 r.
Prokopska, A., Piotrowska, J. (2007). Wybrane problemy rewitalizacji Fortów Twierdzy Przemyśl (Selected problems of regenerate Fortifications of Town Przemyśl). Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce 2, 235-238.
Proksa, S. (2001). Jaworzno. Wydawnictwo z okazji stulecia nadania praw miejskich (Jaworzno. Publisher on the occasion of the centenary of granting city rights) 21 IX 1901 – 21 IX 2001. Dzieje przemysłu, Jaworzno.
Przychodzeń, J. (2009). Prośrodowiskowa ewolucja polskiego przemysłu w procesie transformacji systemu politycznego i prawnego, w: 20 Lat Transformacji Osiągnięcia, Problemy, Perspektywy (The environmental evolution of Polish industry in the process of transformation of the political and legal system, in: 20 Years of Transformation Achievements, Problems, Perspectives. Red. G., Kołodko, J., Tomkiewicz. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 325-338.
Strzelecka, E. (2011). Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju (Urban revitalization in the context of sustainable development). Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2, 661-668.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jaworzna. Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 stycznia 2015 r.
Suchoń, F. (2013). Rewitalizacja struktury poprzemysłowej w centrum miasta historycznego. Studium przypadku (The Revitalization of a Postindustrial Structure in the Centre of a Historical City. Case Study). Środowisko Mieszkaniowe 12, 154-158.
Świerczewska-Pietras, K. (2009). Rewitalizacja zamknięta jako przykład zagospodarowania poprzemysłowego obszaru Łodzi (Closed Revitalization as an Example of Post-Industrial Area Management in Łódź). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 12, 173-182.
Tokarska-Guzik, B., Rostański, A., Gorczyca, J., Herczek, A., Dulias, R. (2011). Przyroda miasta Jaworzna (Nature of the city of Jaworzna). Wyd. Urząd Miejski w Jaworznie.
Urząd Miejski w Jaworznie (2019). Kamieniołom Sodowa Góra – karta z kalendarza historii. Historia kamieniołomu Sadowa Góra. Urząd Miejski w Jaworznie. https://goo.gl/xYQfWa

Published
2019-09-29

Cited by

Gawrońska, G., Gawroński, K., Król, K., & Kania, E. (2019). An assessment of economic, social and environmental consequences of the liquidation of the Szczakowa Dolomite Factory. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 18(3), 251–263. https://doi.org/10.31648/aspal.3044

Grażyna Gawrońska 
https://orcid.org/0000-0001-8816-1367
Krzysztof Gawroński 
https://orcid.org/0000-0002-9922-7373
Karol Król 
http://orcid.org/0000-0003-0534-8471
Ewa Kania License

Copyright (c) 2019 Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

-->
-->