Evaluation of public consultation in an environmental impact assessment procedure. A case study

Grażyna Gawrońska

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-8816-1367

Krzysztof Gawroński

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, ul. Balicka 253c, 30-198 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-9922-7373

Karol Król

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 24/28
http://orcid.org/0000-0003-0534-8471

Katarzyna Jarosz
Abstract

The objective of the paper is to evaluate a public consultation under a procedure for environmental impact assessment of an extension and alteration project of a palace in Kijany, municipality of Spiczyn, Lubelskie Voivodeship, eastern Poland. An evaluation questionnaire survey was developed to acquire reliable information about consultation meetings under the procedure that mainly involved residents of the municipality of Spiczyn and environmental organisations. The questionnaire survey was conducted in March and April 2019 and involved 45 respondents. Most of them evaluated positively the public consultation. What they found most important was the clear presentation of legal, financial, economic, and environmental aspects of the project. The respondents believed the equal treatment of participants of the meetings regardless of their position to be a great advantage.


Keywords:

social consultation, restoration, infrastructure projects, local development, infrastructure investments

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216-224. DOI: 10.1080/01944366908977225   Google Scholar

Bar, M., Jendrośka, J., Lenart, W. (2006). Ocena oddziaływania na środowisko w inwestycji budowlanej. Procedura prawna i sporządzanie raportów w procesie inwestycyjnym (Environmental impact assessment in construction investment. Legal procedure and preparation of reports in the investment process). Wyd. Verlag Dashofer, Warszawa.   Google Scholar

Długosz, D., Wygnański, J.J. (2005). Obywatele współdecyduj. Przewodnik po partycypacji społecznej (Citizens co-decide. Guide to social participation). Wyd. Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.   Google Scholar

Dudkiewicz, M., Dąbski, M., Durlak, W. (2015). Dendroflora zabytkowego parku w Kijanach (Dendroflora of historic park in Kijany). Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus, 14(1), 15-25. DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.15   Google Scholar

Izdebski, H., Zachariasz, I. (2013). Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz (Act on spatial planning and development. Comment). Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.   Google Scholar

Jendrośka, J., Bar, M. (2005). Prawo ochrony środowiska. Podręcznik (Environmental law. Handbook). Wyd. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław.   Google Scholar

Kistowski, M. (2002). Wybrane aspekty metodyczne sporządzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przyrodnicze (Selected methodical aspects of preparing strategic assessments of impacts on the natural environment). Człowiek i Środowisko, 3-4(26), 55-72.   Google Scholar

Kłosowski, W. (2005). Wymogi wobec Lokalnych Programów Rewitalizacji pod katem ich zgodności z wymogami ZPORR (Requirements for Local Regeneration Programs in terms of their compliance with the IROP requirements), http://bit.ly/2Zo6kEk, dostęp (access): 21.08.2019.   Google Scholar

Król, K., Muchová, Z. (2018). Opportunities of financing local spatial development plans from private resources – the study in terms of Poland and the Slovak Republic. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 17(1), 29-40.   Google Scholar

Król, M., Król, K., Gawrońska, G. (2017). Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wybrane zagadnienia prawne (Environmental impact forecast for the local spatial development plan – selected legal issues). Acta Sci. Pol. Administratio Locorum, 16(2), 87-96.   Google Scholar

Micińska, M. (2011). Udział społeczeństwa w ochronie środowiska. Instrumenty administracyjno-prawne (Public participation in environmental protection. Administrative and legal instruments), Wyd. Adam Marszałek, Toruń.   Google Scholar

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Spiczyn (Local spatial development plan of the Spiczyn commune). Uchwała Nr XVII/111/01 Rady Gminy Spiczyn z dnia 18 stycznia 2004 r.   Google Scholar

Obršálová, I., Pešta, J. (2005). Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOŚ), w: Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, Tom II: Instrumenty i systemy zarządzania (Environmental Impact Assessment (OOŚ), in: International environmental management, Vol. II: Management instruments and systems). Red. M. Kramer, J. Brauweiler, Z. Nowak. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.   Google Scholar

Prus, B., Król, K., Chrobot, K. (2018). Analysis of the correlation between socio-economic development and land prices – A study of the Zagnańsk municipality. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 17(2), 87-94. DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.2.87   Google Scholar

Ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Act on spatial planning and development). Dz. U. z 2019 r. Nr 80, poz. 730.   Google Scholar

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Act on providing information on the environment and environmental protection, public participation in environmental protection and on environmental impact assessment). Dz. U. z 2019 r. Nr 199, poz. 630.   Google Scholar

Download


Published
2020-02-16

Cited by

Gawrońska, G., Gawroński, K., Król, K., & Jarosz, K. (2020). Evaluation of public consultation in an environmental impact assessment procedure. A case study. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 19(1), 33–43. https://doi.org/10.31648/aspal.4448

Grażyna Gawrońska 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-8816-1367
Krzysztof Gawroński 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, ul. Balicka 253c, 30-198 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-9922-7373
Karol Król 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 24/28
http://orcid.org/0000-0003-0534-8471
Katarzyna Jarosz 
License

Copyright (c) 2020 Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

-->