CONVERGENCE OF SPATIAL CHARACTERISTICS AREAS EXPOSED TO EFFECTS OF EXTREME EVENTS

Katarzyna Kocur-Bera

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstract

The greenhouse effect caused by the emission of greenhouse gases affects the emerging climate change and at the same time is one of the reasons for the increasing number of extreme events on the ground. Also in Poland there is a noticeable change in the number of phenomena such as heavy rain, heavy snow, strong winds and fires caused by lightning. Studies in the Warmia and Mazury showed that the space exposed to the occurrence of extreme weather events have converged set of spatial features. With the knowledge of these conditions, you can adjust the catalog of adaptation measures that should be applied in activities that shape the village.


Keywords:

extreme events, climate change, rural areas, spatial characteristics of rural areas

Białoskórski, R. (2010). Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku (Challenges and security threats XXI century). Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, Warszawa.
Furmańczyk, A. (2013). Zmiany klimatu w środowisku naturalnym (Climate change in the environment). Myśl Społeczno-Ekonomiczna. Studencki Zeszyt Naukowy 37,37–49.
Gatnar, E. (1998). Symboliczne metody klasyfikacji danych (Symbolic methods of data classification). PWN, Warszawa, ss. 228.
Giddens, A. (2010). Klimatyczna katastrofa (The politics of climate change). Wyd. Prószyński i Spółka, Warszawa.
Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office of Poland. Information Portal), www.stat.gov.pl, dostęp: 10.09.2016.
Grabiński, T., Sokołowski, A. (1984). Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych (Research over the effectiveness of selected taxonomic procedures). Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 181, 63–79.
Klimada. Adaptacja do zmian klimatu (Klimada. Adaptation to climate change), www.klimada.mos.gov.pl, dostęp: 10.09.2016.
Kryzys globalny. Początek czy koniec? (Global crisis. The beginning of the end?) (2009). Red. (Ed.) J., Winiecki, Gdańsk.
Kundziewicz, Z. (2011). Zmiany klimatu, ich przyczyny i skutki – obserwacje i projekcje (Climate changes, their reasons and effects – observations and projections). Landform Analysis 15, 39–49.
Meehl, G., A., Stocker, T., F., Colline, W., D., Friedlingstein, P., Gaye, A., T., Gregory, J., M., Kitoh, A., Knutti R., Murphy, J., M., Noda, A., Raper, S., C., B., Watterson, I., G., Weaver, A.J (2007). Climate change 2007. The physical science basis. Contribution of working group I to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. (2007). Cambrige University Press, United Kingdom and New York, USA.
Michalska, B. (2011). Tendencje zmian temperatury powietrza w Polsce (Tendencies of air temperature changes in Poland). Prace i Studia Geograficzne 47, 67–75.
Moździoch, M., Ploch, A. (2010). Zmiany klimatyczne a ubezpieczenia upraw rolnych (Climatic changes and crop insurance). Wiadomości Ubezpieczeniowe 3, 133–150.
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzona w Nowym Jorku 9 maja 1992 r. (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Dz.U. 1996 nr 53 poz. 238.
Sadowski, M. (2005). Ocena potencjalnych skutków społeczno-gospodarczych zmian klimatu w Polsce (The assessment of potential socioeconomic climate in Poland). Instytut Ochrony Środowiska, ss. 11.
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (Strategic Plan for the adaptation of sectors sensitive areas to climate change by 2020). (2013). Ministerstwo Środowiska, Wyd. IOŚ-PIB, Warszawa.
Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin (Valorisation of agricultural production area according to Polish municipalities). (1981). Red. (Ed.) T., Witek. IUNIG Puławy.
Woś, A. (1996). Meteorologia dla geografów (Meteorology for geographers). PWN, Warszawa.

Published
2016-11-30

Cited by

Kocur-Bera, K. (2016). CONVERGENCE OF SPATIAL CHARACTERISTICS AREAS EXPOSED TO EFFECTS OF EXTREME EVENTS. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 15(4), 73–85. https://doi.org/10.31648/aspal.659

Katarzyna Kocur-Bera 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie-->