Przyczynek do biografii kardynała Jana Maurycego Puzyny (1842–1911)

Sławomir Marchel

Uniwersytet Opolski
https://orcid.org/0000-0002-7809-1956


Abstrakt

Kardynał Jan Duklan Maurycy Paweł Puzyna należy do tych postaci, zapisanych na kartach historii Polski, których działalność budzi do dziś wątpliwości i kontrowersje. Podejmowane przez niego niepopularne decyzje stały się główną przyczyną tego, że stał się on z czasem symbolem odchodzącego świata idei konserwatywnych, zmarginalizowanych na przełomie XIX i XX stulecia przez rozwój nowoczesnych ruchów politycznych i światopoglądowych. W strukturach Kościoła kardynał Puzyna kojarzony jest do dziś głównie z ostatnią oficjalną próbą bezpośredniej ingerencji władzy świeckiej w proces wyboru papieża, co miało miejsce w trakcie pamiętnego konklawe w 1903 r.

Zasadniczym celem, który postawił sobie autor niniejszego artykułu, było skonfrontowanie stereotypowych opinii o Janie Puzynie z wyobrażeniem jego osoby, zbudowanym na podstawie analizy zachowanych źródeł.
Źródła archiwalne

Archivio Apostolico Vaticano: Fondo Consistoriale (277); Secretaria Brevium (5798, 5839, 5955, 6035); Archivio della nunziatura Apostolica Vienna: (busta 663, 664); Segretaria di Stato, Morte

di pontefice e conclavi, 1878–1922, t. II (Pio X), scatola 10/A, scatola 14/A.

Archiwum Główne Akt Dawnych: zespół nr 354, Archiwum warszawskie Radziwiłłów (Dział XIII, sygn. Teka 7 plik 6), zespół nr 355, Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa (Korespondencja seria II, sygn. 842).

Archiwum Kapituły Katedralnej w Krakowie: Conclave 1903, Korespondencja Jana Puzyny, Twórczość Jana Puzyny.

Archiwum Kapituły Metropolitarnej w Krakowie: Pers. A. T. III, Archiwum Kardynała Puzyny, Teki Sapieżyńskie, I, III.

Archiwum Muzeum Zamoyskich w Kozłówce: zespół nr 804: Archiwum Zamoyskich z Kozłówki, sygn. 22.

Archiwum Narodowe w Krakowie: zespół nr 576: Obchody i uroczystości krakowskie – zbiór szczątków zespołów akt komitetów obchodów, sygn. 202.

Archiwum Państwowe w Lublinie: zespół nr 72: Archiwum Brezów z Siekierzyniec, sygn. 342.

Archiwum Państwowe w Opolu: zespół nr 1191 Rejencja Opolska (Akta personalne Erzbischof Simon, 1908–1912).

Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie: sygn. 2501, 878.

Archiwum Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w Rzymie, Pars III, sygn.: 40523, 40527, 40528, 40529, 40532, 40533, 40534,40535, 40536, 40537, 40538, 40539, 40540, 40543, 40545, 40546, 40547, 40553,40555, 40557, 40560,40561, 40563, 40565, 40566, 40567, 40568, 40569, 40577, 40580, 40581, 40582, 40583, 40584, 40585, 40587, 40589, 40592, 40593,40594, 40597, 40598, 40599).

Biblioteka Jagiellońska, Dział rękopisów: sygn. 8082, 8084, 8089, 10056, 10038, 8698, Przyb. 283/71, PF-1916.

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (fond 197, opys 1, Teczka osobowa księdza kanonika Puzyny 1885–1888).

Lwowska Naukowa Biblioteka im. Wasyla Stefanyka NAN Ukrainy – rękopisy zdigitalizowane dostępne w zasobach cyfrowych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu: fond 141: Zbiór Aleksandra Czołowskiego, (dział II, rkps 597), fond 45:Archiwum Dzieduszyckich (cz. II, rkps 406; opys IV, rkps 1102, rkps 1628).

Źródła wydane drukiem

Chłędowski Kazimierz, Pamiętniki. Tom I: Galicja (1843–1880), oprac., wstęp A. Knot, Wrocław 1951.

Czacki Włodzimierz, Rzym i Polska, przeł. A. Tomaszewska, Kraków 2002.

Komar Edward, Kardynał Puzyna. Moje wspomnienia, Kraków 1912.

Matka w domu, Tłumaczenie z angielskiego przez A. G. Na dochód Towarzystwa Dobroczynności Dam Polskich w Poznaniu, Poznań 1847.

Prawo kanoniczne krótko zebrane przez Adama Stanisława Krasińskiego, biskupa wileńskiego, św. Teologii doktora, Wilno 1861.

Studia zmartwychwstańcze. O. Piotr Semenenko CR. Listy 1880–1882, t. 14, red. L. Drożdż, Rzym 2009.

Wołczański Józef, Lwowska sufragania Jana Puzyny w opinii biskupa Leona Wałęgi, „Analecta Cracoviensia” 1998–1999, t. 30–31, s. 607–624.

Z pamiętnika Józefa Kniazia z Kozielska Puzyny, kapitana artylerii wojska polskiego w powstaniu 1831 r. (21 I–3 V 1831 r., ), wybór i wstęp J. Kazimierski, „Rocznik Mazowiecki” 1999, nr 11, s. 177–230.

Opracowania

Daszyk Krzysztof, „Niech wróci mogiła”…Ideowo-polityczne spory o wawelski grób dla Juliusza Słowackiego, Kraków 2010.

Dziedzic Stanisław, Uroczystości grunwaldzkie w Krakowie (1910–2010), „Niepodległość i Pamięć” 2011, t. 18, nr 1 (33), s. 131–144.

Gajak-Toczek Małgorzata, Męskie gimnazja państwowe we Lwowie w latach 1772–1914, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2010, t. 13, s. 349–358.

Gruca Anna, Duchowieństwo i stowarzyszenia katolickie wobec bibliotek dla ludu w Galicji na przełomie XIX i XX wieku, „Studia o Książce i Informacji” 2018, nr 37, s. 11–21.

Hałaburda Marek, Alumni seminarium Krakowskiego w latach 1901–1918, „Textus et Studia” 2016, t. 3, nr 7, s. 35–73.

Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi sive summorum pontificium – s.r.e. cardinalium ecclesiarum antistitum series, vol. VIII (1846–1903), a cura di R. Ritzler – P. Sefrim, Patavii 1978.

Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi sive summorum pontificium – s.r.e cardinalium ecclesiarum antistum series e documentis tabulari praesertim Vaticani, vol. IX: A pontificatu pii PP. X (1903) usque ad pontificatum Benedicti PP. XV (1922), per p. Z.Pieta, Patavii 2000.

Insadowski Henryk, Kościelne prawo pogrzebowe, Włocławek 1930.

Jakubiak Krzysztof, XIX-wieczne wzorce polskiej rodziny i wychowania rodzinnego dziecka oraz ich oświeceniowe inspiracje, [w:] Komisja Edukacji Narodowej: kontekst historyczno-pedagogiczny, red. K. Dormus i in., Kraków, 2014, s. 359–370.

Kosiek Andrzej, Kazimierza Chłędowskiego „kraj lat dziecinnych”, [w:] Kazimierz Chłędowski: pisarz i badacz kultury, red. J. Miziołek, J. Maj, Krosno 2007, s. 33–47.

Kowalczuk Urszula, Kazimierz Chłędowski i zapomniane aspekty galicyjskiego śmiechu. Rekonesans, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2013, nr 1–2 (36), s. 325–344.

Kudłaszyk Andrzej, Ksiądz Stanisław Stojałowski. Studium historyczno-prawne, Wrocław 1998.

Kumor Bolesław, Kardynalat biskupa krakowskiego Jana Puzyny, „Analecta Cracoviensia” 1985, t. 17, s. 493–503.

Kumor Bolesław, Obsada biskupstwa krakowskiego w latach 1790–1914, „Analecta Cracoviensia” 1976, t. 8, s. 321–343.

Kumor Bolesław, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772–1918), Kraków 1980.

Lasecka Janina, Obchody ku czci Juliusza Słowackiego: przegląd ważniejszych uroczystości, „ Prace Polonistyczne Studies in Polish Literature” 1977, t. 33, s. 235–256.

Lenart Mirosław , Il cardinale Jan Puzyna – un discusso protagonista del conclave del 1903 – alla luce della documentazione polacca, [w:] San Pio X. Papa riformatore di fronte alle sfide del nuovo secolo, Atti della Giornata di Studi in occasione del centenario della morte di San Pio X (1914–2014), a cura di R. Regoli, Città del Vaticano 2016, s. 49–64.

Lenart Mirosław, Kardynał Jan Puzyna – kontrowersyjny bohater konklawe 1903 roku w świetle materiałów archiwalnych, [w:] Genealogia dei desideri. Pio X nella memoria del popolo dell`Alta Slesia / Genealogia pragnień. Pius X w pamięci ludności Górnego Śląska, a cura di M. Lenart e G. Romanato / red. M. Lenart, G. Romanato, Città del Vaticano 2015, s. 129–141.

Lenart Mirosław, Un episodio controverso. Il cardinale Puzyna, il veto e la questione polacca nel conclave del 1903, [w:] Riforma del catolicesimo? Le attività e le scelte di Pio X, a cura di G. Brugnotto, G. Romanato, Città del Vaticano 2016, s. 429–441.

Lenart Mirosław, Un episodio controverso. Il cardinale Puzyna, il veto e la questione polacca nel conclave del 1903, [w:] Riforma del catolicesimo? Le attività e le scelte di Pio X, a cura di G. Brugnotto, G. Romanato, Città del Vaticano 2016, s. 429–441.

Łękawski Teofil, Katedra przemyska wraz z Kościołem filialnym Najświętszego Serca P. Jezusa, Przemyśl 1906.

Łuczewski Michał, Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej, Toruń 2012.

Łuczewski Michał, Ultramontańskie źródła ruchu ludowego. Studium realizmu politycznego, [w:] Patriotyzm i zdrada. Granice realizmu i idealizmu w polityce i myśli polskiej, red. J. Kloczkowski, M. Szułdrzyński, Kraków 2008, s. 79–102.

Marchel Sławomir, „...wychowywać tęgich o gorącej duszy a rozumnych Księży...”. Relacje kardynała Jana Puzyny ze Zmartwychwstańcami w świetle wybranej korespondencji, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców” 2015, nr 21, s. 49–66.

Marchel Sławomir, „Katechizm za sześć centów...”. Jan kardynał Puzyna wobec kwestii socjalnej, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” 2016, t. 16, s. 79–90.

Marchel Sławomir, Kultura intelektualna ks. Stefana Pawlickiego CR w działalności biskupa krakowskiego Jana Puzyny, [w:] Ks. Stefan Pawlicki CR: człowiek nauki i wiary w służbie odnowy społecznej i duchowej, red. W. Mleczko, Kraków 2016, s. 241–259.

Marchel Sławomir, La „lobby” polacca in Vaticano? L’impegno del clero polacco nell’attivita diplomatica / Polskie „lobby” w Watykanie? Zaangażowanie duchowieństwa polskiego w działania dyplomatyczne w Stolicy Apostolskiej na początku XX wieku, [w:] Nunzio in una terra di frontiera. Achille Ratti, poi Pio XI, in Polonia (1918–1921) / Nuncjusz na ziemiach pogranicza. Achilles Ratti, poźniejszy Pius XI, w Polsce (1918–1921), a cura di / red. Q. A. Bortolato, M. Lenart, Citta del Vaticano 2017, s. 225–242 / 461–477.

Marchel Sławomir, Obraz i zadania Kościoła katolickiego w Galicji przełomu XIX i XX stulecia w pismach kardynała Jana Maurycego Puzyny (1842–1911), [w:] Rola Kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej, red. J. Krochmal, Warszawa 2017, s. 235–249.

Miziołek Jerzy, Kalendarium życia i twórczości Kazimierza Chłędowskiego, [w:] Kazimierz Chłędowski: pisarz i badacz kultury, red. J. Miziołek, J. Maj, Krosno 2007, s. 25–32.

Mleczko Wojciech, Nauka i świętość. Formacja kapłańska w myśli i działalności Zmartwychwstańców, Kraków 2014.

Moskałyk Jarosław, Arcybiskup Józef Teodorowicz (1864–1938). Hierarcha ormiański, „Poznańskie Studia Teologiczne” 2009, t. 23, s. 233–246.

Mrówczyński Jerzy, Ks. Walerian Kalinka. Życie i działalność, Poznań-Warszawa-Lublin 1972.

Mylik Mirosław, Stefan Pawlicki: jeden z prekursorów nauki polskiej, Warszawa 2005.

Nitecki Piotr, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992.

Nawrot-Borowska Monika, Rodzina polska w XIX wieku jako środowisko wychowawcze i jej funkcja edukacyjna, „Studia Pedagogica Ignatiana” 2016, t.19, nr 2, s. 15–46.

Obertyński Zbigniew, Weto kardynała Puzyny, “Collectanea Theologica” 1958, t. 29, z. 1, s.10–48.

Piech Stanisław, Biskupi krakowscy a obsada katedr Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1880–1939), „Folia Historica Cracoviensia“ 1994, nr 1, s. 103–118.

Pudłocki Tomasz, Iskra światła czy kopcąca pochodnia? Inteligencja w Przemyślu w latach 1867––1939, Kraków 2009.

Rędziński Kazimierz, Działalność Towarzystwa Oświaty Ludowej we Lwowie (1881–1914), „Kultura –– Przemiany – Edukacja” 2018, t. 6, s. 46–70.

Rodzina. Herbarz szlachty polskiej ze zbiorów Seweryna hr. Uruskiego i materiałów archiwalnych opracowany przez Aleksandra Włodarskiego, t. 15, Warszawa 1931.

Romanato Gianpaolo, Pio X. Alle origini del cattolicesimo contemporaneo, Turyn 2014.

Romanato Gianpaolo, Pio X. Bilancio e prospettive, [w:] San Pio X. Papa riformatore di fronte alle sfide del nuovo secolo, a cura di R. Regoli Città del Vaticano 2016, s. 15–26.

Ryba Mieczysław, Ksiądz arcybiskup Józef Teodorowicz – Ormianin i polski patriota, „Niepodległość i Pamięć” 2018, , t.25, nr 3 (63), s. 139–158.

Sczaniecki Paweł, Tyniec, Kraków 1980.

Sitnik Aleksander K., Święty Jan z Dukli, „Folia Historica Cracoviensia” 2010, t. 15, nr 1, s. 111–126.

Stępień Piotr, Konserwacja Wawelu w świetle doktryn konserwatorskich, „Ochrona Zabytków” 2009, nr 1, s. 83–100.

Szymański Łukasz, Powstanie i rozwój ruchu ludowego w Galicji na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Ze studiów nad prawem, administracją i ekonomią, red. M. Sadowski, Wrocław 2014, s. 97–101.

Trincia Luciano, Galimberti e il nucleo tedesco. Un potere parallelo?, “Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée. Les secrétaires d’état du Saint-Siège, XIXe-XXe siècles” 2004, t. 116, n°1, s. 255–279.

Tuszowski Józef, O. Marjan Morawski T. J. (1845–1901), Kraków 1932.

Urban Jacek, Katedra na Wawelu (1795–1918), Kraków 2000.

Urban Jacek, Krakowska kapituła katedralna wobec sprawy pomnika papieża Piusa IX, „Analecta Cracoviensia” 1994, t. 26, s. 437–447.

Urban Jacek, Relacja kardynała Jana Puzyny o konklawe 1903 r. i jego słynnym weto, „Folia Historica Cracoviensia” 2002, t. 8, s. 273–276.

Wereszycki Henryk, Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe, Kraków 2016.

Wodzianowska Irena, Carski wywiad w Watykanie na przełomie XIX i XX wieku (przyczynek do dziejów Kościoła Katolickiego w Imperium Rosyjskim), „Teka Komisji Historycznej O.L. PAN” 2012, nr 9, s.149–170.

Zahajkiewicz Marek T., Specyfika katolicyzmu kresowego: refleksja historyczna o religijności na kresach południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, „Saeculum Christianum: pismo historyczno-społeczne” 1994, nr 1/2, s. 305–315.
Pobierz


Opublikowane
2021-02-01

Cited By /
Share

Marchel, S. (2021). Przyczynek do biografii kardynała Jana Maurycego Puzyny (1842–1911). Echa Przeszłości, (XXI/2), 121–152. https://doi.org/10.31648/ep.6348

Sławomir Marchel 
Uniwersytet Opolski
https://orcid.org/0000-0002-7809-1956Licencja

Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez Utworów Zależnych 4.0 Międzynarodowa (CC BY-NC-ND)

Przystąpienie do wykonywania Uprawnień Licencyjnych oznacza akceptację i zgodę Licencjodawcy na związanie się warunkami niniejszej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (“Licencja Publiczna”). W zakresie, w jakim niniejsza Licencja Publiczna może być interpretowana jako umowa, Uprawnienia Licencyjne przyznawane są Licencjobiorcy w zamian za zgodę Licencjobiorcy na niniejsze warunki, a Licencjodawca udziela Licencjobiorcy owe uprawnienia w zamian za korzyści płynące dla Licencjodawcy z udostępnienia Utworu Licencjonowanego na niniejszych warunkach.

Paragraf 1 – Definicje.

 1. Utwór Zależny oznacza materiał objęty Prawami Autorskimi i Prawami Podobnymi do Praw Autorskich, pochodzący od, lub opracowany na podstawie Utworu Licencjonowanego, w którym następuje tłumaczenie Utworu Licencjonowanego, jego zmiana, aranżacja, przetworzenie lub inna modyfikacja w taki sposób, że wymagane jest zezwolenie na podstawie Prawa Autorskiego i Praw Podobnych do Praw Autorskich należących do Licencjodawcy. Dla celów niniejszej Licencji Publicznej, jeśli Utwór Licencjonowany jest utworem muzycznym, wykonaniem lub nagraniem dźwiękowym, Utwór Zależny powstaje zawsze, gdy Utwór Licencjonowany zostaje zsynchronizowany w relacji czasowej z ruchomym obrazem.
 2. Prawa Autorskie i Prawa Podobne do Praw Autorskich oznaczają prawo autorskie i/lub prawa ściśle związane z prawem autorskim, włącznie z, bez ograniczeń, wykonywaniem, nadawaniem, nagrywaniem dźwięku, oraz Prawami Sui Generis do Baz Danych, bez względu na to, w jaki sposób prawa te są nazywane i kategoryzowane. Dla celów niniejszej Licencji Publicznej, prawa wymienione w Paragrafie 2(b)(1)-(2) nie są Prawami Autorskimi i Prawami Podobnymi do Praw Autorskich.
 3. Skuteczne Zabezpieczenia Techniczne oznaczają środki, które, w braku odpowiedniego zezwolenia, nie mogą być obchodzone na podstawie praw wykonujących zobowiązanie przyjęte na podstawie art. 11 Traktatu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o Prawie Autorskim z dn. 20 grudnia 1996, lub podobnych umów międzynarodowych.
 4. Wyjątki i Ograniczenia oznaczają dozwolony użytek lub inne wyjątki lub ograniczenia Praw Autorskich i Praw Podobnych do Praw Autorskich, mające zastosowanie do korzystania z Utworu Licencjonowanego przez Licencjobiorcę.
 5. Utwór Licencjonowany oznacza dzieło artystyczne lub literackie, bazę danych, lub inny materiał, do którego Licencjodawca zastosował niniejszą Licencję Publiczną.
 6. Uprawnienia Licencyjne oznaczają uprawnienia przyznane Licencjobiorcy na warunkach niniejszej Licencji Publicznej, ograniczające się do wszystkich Praw Autorskich i Praw Podobnych do Praw Autorskich regulujących korzystanie z Utworu Licencjonowanego przez Licencjobiorcę, i które Licencjodawca jest upoważniony licencjonować.
 7. Licencjodawca oznacza osobę(y) fizyczną(e) lub podmiot(y) udzielający(e) praw na warunkach niniejszej Licencji Publicznej.
 8. Użycie Niekomercyjne oznacza użycie nieukierunkowane na komercyjny zysk lub wynagrodzenie pieniężne. Dla celów niniejszej Licencji Publicznej, wymiana Utworu Licencjonowanego na inny materiał poddany Prawom Autorskim lub Prawom Podobnym do Prawa Autorskiego za pośrednictwem cyfrowej wymiany plików lub podobnego środka jest Użyciem Niekomercyjnym, jeśli nie jest związana z zapłatą wynagrodzenia pieniężnego.
 9. Dzielenie się oznacza udostępniane publiczne utworu jakimikolwiek środkami, wymagające zgody na podstawie Uprawnień Licencyjnych, takie jak reprodukcja, publiczne wystawianie, publiczne wykonanie, rozprowadzanie, rozpowszechnianie, komunikowanie, importowanie oraz publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 10. Prawa Sui Generis do Baz Danych oznaczają prawa inne niż prawo autorskie, wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9/WE z 11 marca 1996 r. o prawnej ochronie baz danych, z późniejszymi zmianami/lub zastępowanej nową, jak również inne prawa odpowiadające im istotnie, obowiązujące gdziekolwiek na świecie.
 11. Licencjobiorca oznacza podmiot wykonujący Uprawnienia Licencyjne na warunkach niniejszej Licencji Publicznej.

Paragraf 2 – Zakres.

 1. Udzielenie licencji .
  1. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji Publicznej, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy, nieodpłatnej, nieobejmującej prawa do udzielania sublicencji, niewyłącznej, nieodwołalnej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata w odniesieniu Utworu Licencjonowanego Uprawnień Licencyjnych do:
   1. zwielokrotniania i Dzielenia się Utworem Licencjonowanym, w całości lub w części, wyłącznie dla celów Użycia Niekomercyjnego; i
   2. tworzenia i zwielokrotniania, lecz nie Dzielenia się Utworami Zależnymi, dla celów wyłącznie Użycia Niekomercyjnego.
  2. Wyjątki i Ograniczenia . W razie wątpliwości, w przypadku, gdy korzystanie przez Licencjobiorcę odbywa się w ramach Wyjątków i Ograniczeń, niniejsza Licencja Publiczna nie ma zastosowania, a Licencjobiorca nie jest zobowiązany do przestrzegania jej warunków.
  3. Czas trwania . Czas trwania niniejszej Licencji Publicznej określony jest w Paragrafie 6(a) .
  4. Środki przekazu i formaty; zezwolenie na modyfikacje techniczne . Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do wykonywania Uprawnień Licencyjnych za pośrednictwem wszystkich znanych lub mających powstać w przyszłości środków przekazu oraz we wszystkich znanych lub mających powstać w przyszłości formatach, a także do dokonywania w tym celu koniecznych modyfikacji technicznych. Licencjodawca zrzeka się i/lub zobowiązuje do niewykonywania prawa do zabronienia Licencjobiorcy dokonywania modyfikacji technicznych koniecznych dla wykonywania Uprawnień Licencyjnych, włącznie z modyfikacjami technicznymi koniecznymi do obejścia Skutecznych Zabezpieczeń Technicznych. Dla celów niniejszej Licencji Publicznej, proste dokonanie modyfikacji objętych niniejszym Paragrafem 2(a)(4) nie prowadzi do powstania Utworu Zależnego.
  5. Dalsi odbiorcy .
   1. Oferta Licencjodawcy – Utwór Licencjonowany . Każdy odbiorca Utworu Licencjonowanego automatycznie otrzymuje ofertę Licencjodawcy przystąpienia do wykonywania Uprawnień Licencyjnych zgodnie z warunkami niniejszej Licencji Publicznej.
   2. Żadnych ograniczeń dla dalszych odbiorców . Licencjobiorca nie może oferować ani nakładać dodatkowych lub zmienionych warunków wykorzystania Utworu Licencjonowanego, ani stosować jakichkolwiek Skutecznych Zabezpieczeń Technicznych, jeśli działania te ograniczają wykonywanie Uprawnień Licencyjnych przez jakiegokolwiek odbiorcę Utworu Licencjonowanego.
  6. Brak upoważnienia . Żaden element niniejszej Licencji Publicznej nie stanowi zezwolenia, ani nie może być interpretowany jako zezwolenie na sugerowanie lub stwierdzanie, że Licencjobiorca lub wykorzystanie przez Licencjobiorcę Utworu Licencjonowanego są powiązane, sponsorowane, upoważnione lub oficjalnie uznane przez Licencjodawcę lub inne podmioty wskazane w celu uznania autorstwa, zgodnie z postanowieniem Paragrafu 3(a)(1)(A)(i) .
 2. Inne prawa .
  1. Autorskie prawa osobiste, takie jak prawo do nienaruszalności formy i treści utworu, ani prawo do kontroli komercyjnego wykorzystania wizerunku, prawo do prywatności, lub inne podobne prawa osobiste nie są objęte niniejszą Licencją Publiczną. Jednakże, w najszerszym możliwym zakresie, lub w zakresie ograniczonym, pozwalającym na wykonywanie przez Licencjobiorcę Uprawnień Licencyjnych (jednak nie w żaden inny sposób), Licencjodawca zrzeka się lub zobowiązuje do niewykonywania powyższych przysługujących Mu praw.
  2. Prawa patentowe i prawa do znaków towarowych nie są objęte niniejszą Licencją Publiczną.
  3. W najszerszym możliwym zakresie, Licencjodawca zrzeka się wszelkich praw do wynagrodzenia od Licencjobiorcy za wykonywanie Uprawnień Licencyjnych, pobieranego bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania, na podstawie jakiegokolwiek, dobrowolnego lub zbywalnego, ustawowego lub obowiązkowego, systemu licencyjnego. W pozostałych przypadkach, Licencjodawca wyraźnie zastrzega prawo do pobierania wynagrodzenia, zwłaszcza w razie korzystania z Utworu Licencjonowanego w celach innych niż Użycie Niekomercyjne.

Paragraf 3 – Warunki Licencji.

Wykonywanie Uprawnień Licencyjnych przez Licencjodawcę jest wyraźnie uzależnione od przestrzegania następujących warunków.

 1. Uznanie autorstwa .
  1. W przypadku, gdy Licencjobiorca Dzieli się Utworem Licencjonowanym (również w zmodyfikowanej formie), jest obowiązany:
   1. zachować następujące elementy, jeśli są one wskazane przez Licencjodawcę w Utworze Licencjonowanym:
    1. identyfikację twórcy Utworu Licencjonowanego oraz jakichkolwiek innych osób, wskazanych do uzyskania atrybucji, w rozsądny sposób, oznaczony przez Licencjodawcę (włącznie z podaniem wskazanego pseudonimu);
    2. informacji o prawach autorskich;
 • oznaczenie niniejszej Licencji Publicznej;
 1. oznaczenie wyłączenia gwarancji;
 2. URI lub hiperłącze do Utworu Licencjonowanego, w rozsądnym zakresie wyznaczonym przez możliwości techniczne;
 1. oznaczyć czy Licencjobiorca wprowadził modyfikacje w Utworze Licencjonowanym, oraz zachować oznaczenia poprzednich modyfikacji; oraz
 2. oznaczyć Utwór Licencjonowany jako dostępny na niniejszej Licencji Publicznej, a także załączyć tekst, adres URI lub hiperłącze do niniejszej Licencji Publicznej.

W razie wątpliwości, Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji Publicznej nie posiada zezwolenia na Dzielenie się Utworami Zależnymi.

 1. Warunków określonych w Paragrafie 3(a)(1) Licencjobiorca może dochować w każdy rozsądny sposób, stosownie do nośnika, środka przekazu i kontekstu, w jakim Licencjobiorca Dzieli się Utworem Licencjonowanym. Na przykład, rozsądnym dochowaniem wyżej określonych warunków może być załączenie adresu URI lub hiperłącza do źródła zawierającego wymagane informacje.
 2. Jeśli zażąda tego Licencjodawca, Licencjobiorca obowiązany jest usunąć wszelkie informacje określone w Paragrafie 3(a)(1)(A) w uzasadnionym zakresie wyznaczonym przez możliwości techniczne.

Paragraf 4 – Prawa Sui Generis do Baz Danych.

W przypadku, gdy Uprawnienia Licencyjne obejmują Prawa Sui Generis do Baz Danych, mające zastosowanie do określonego korzystania z Utworu Licencjonowanego przez Licencjobiorcę:

 1. w razie wątpliwości, Paragraf 2(a)(1) przyznaje Licencjobiorcy prawo do wyodrębniania, ponownego wykorzystania, zwielokrotniania i Dzielenia się całością lub istotną częścią bazy danych, jedynie dla celów Użycia Niekomercyjnego oraz pod warunkiem, że Licencjobiorca nie Dzieli się Utworami Zależnymi;
 2. w przypadku, gdy Licencjobiorca zawiera całość lub istotną część bazy danych w bazie danych, do której Prawa Sui Generis do Baz Danych przysługują Licencjobiorcy, baza danych, do której Prawa Sui Generis do Baz Danych przysługują Licencjobiorcy, stanowi Utwór Zależny (jednakże nie dotyczy to jej samodzielnych części), oraz
 3. w przypadku, gdy Licencjobiorca Dzieli się całością lub istotną częścią bazy danych, obowiązany jest przestrzegać warunków Paragrafu 3(a) .

W razie wątpliwości, niniejszy Paragraf uzupełnia, lecz nie zastępuje obowiązków Licencjodawcy wynikających z niniejszej Licencji Publicznej, w przypadku, gdy Uprawnienia Licencyjne obejmują inne Prawa Autorskie i Prawa Podobne do Praw Autorskich.

Paragraf 5 – Wyłączenie Gwarancji i Ograniczenie Odpowiedzialności.

 1. Jeżeli Licencjodawca oddzielnie nie postanowił inaczej, Licencjodawca, w możliwie najszerszym zakresie, oferuje Utwór Licencjonowany w takiej formie, w jakiej zapoznał się z nim Licencjobiorca i nie udziela żadnych zapewnień, ani jakiegokolwiek rodzaju gwarancji, dotyczących Utworu Licencjonowanego, ani wynikających z wyraźnego postanowienia, dorozumianych, ustawowych, ani jakichkolwiek innych. Obejmuje to, bez ograniczeń, rękojmię, zbywalność, przydatność do konkretnego celu, brak naruszeń praw innych osób, brak ukrytych lub innych wad, dokładność, występowanie lub niewystępowanie wad widocznych jak i ukrytych. W przypadku, gdy wyłączenie gwarancji nie jest dozwolone w całości lub w części, niniejsze wyłączenie może nie mieć zastosowania do Licencjobiorcy.
 2. W najdalej idącym stopniu, w żadnym wypadku Licencjodawca nie odpowiada wobec Licencjobiorcy na żadnej podstawie prawnej (włączając w to, bez ograniczeń, niedochowanie należytej staranności) za bezpośrednie, specjalne , pośrednie, przypadkowe, następcze, karne, ani żadne inne straty, koszty, utracone korzyści, wydatki, ani szkody wynikające z zastosowania niniejszej Licencji Publicznej lub korzystania z Utworu Licencjonowanego, nawet w przypadku, gdy Licencjodawca był powiadomiony o możliwości poniesienia takich strat, kosztów, wydatków, lub szkód. W przypadku, gdy ograniczenie odpowiedzialności nie jest dozwolone w całości lub w części, takie ograniczenie nie ma zastosowania do Licencjobiorcy.
 3. Powyższe wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności będzie interpretowane w sposób zapewniający wyłączenie i zrzeczenie się odpowiedzialności w zakresie możliwie najszerszym.

Paragraf 6 – Termin i Wygaśnięcie.

 1. Niniejsza Licencja Publiczna jest udzielona na czas trwania licencjonowanych Praw Autorskich i Praw Podobnych do Praw Autorskich. Jednakże, jeśli Licencjobiorca naruszy postanowienia niniejszej Licencji Publicznej, prawa Licencjobiorcy wynikające z niniejszej Licencji Publicznej wygasają automatycznie.
 2. Jeżeli prawo Licencjobiorcy do korzystania z Utworu Licencjonowanego wygasło na podstawie Paragrafu 6(a), zostaje ono przywrócone:
  1. automatycznie z datą usunięcia naruszenia, jeśli nastąpiło ono w ciągu 30 dni od odkrycia naruszenia przez Licencjobiorcę; lub
  2. w razie wyraźnego przywrócenia przez Licencjodawcę.

W razie wątpliwości, niniejszy Paragraf 6(b) nie ogranicza żadnych uprawnień Licencjodawcy przysługujących mu w razie naruszenia przez Licencjobiorcę niniejszej Licencji Publicznej.

 1. W razie wątpliwości, Licencjodawca może także oferować Utwór Licencjonowany na odrębnych warunkach, bądź przestać dystrybuować Utwór Licencjonowany w każdej chwili; nie prowadzi to jednak do wygaśnięcia niniejszej Licencji Publicznej.
 2. Paragrafy trwają również po wygaśnięciu niniejszej Licencji Publicznej.

Paragraf 7 – Inne Warunki.

 1. Licencjodawca nie jest związany żadnymi dodatkowymi lub zmienionymi warunkami zakomunikowanymi przez Licencjobiorcę, chyba że dosłownie wyrazi na to swoją zgodę.
 2. Jakiekolwiek ustalenia, porozumienia, umowy odnoszące się do Utworu Licencjonowanego, nie wyrażone w niniejszej Licencji Publicznej, nie stanowią jej postanowień i są od niej niezależne.

Paragraf 8 – Wykładnia.

 1. W razie wątpliwości, niniejsza Licencja Publiczna nie zawęża, nie ogranicza, ani nie warunkuje jakiegokolwiek dozwolonego wykorzystania Utworu Licencjonowanego, mogącego odbywać się zgodnie z prawem bez zezwolenia wynikającego z niniejszej Licencji Publicznej, ani nie może być w ten sposób interpretowana.
 2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji Publicznej uważa się za nieskuteczne, będzie ono automatycznie, na ile to tylko możliwe, w jak najmniejszym, koniecznym stopniu przekształcone tak, aby stało się skuteczne. Jeżeli postanowienie takie nie może zostać przekształcone, zostanie ono unieważnione bez wpływu na skuteczność pozostałych postanowień niniejszej Licencji Publicznej.
 3. Żadne postanowienie niniejszej Licencji Publicznej nie będzie uchylone, ani żadne naruszenie jej postanowień dozwolone, bez wyrażonej dosłownie zgody Licencjodawcy.
 4. Niniejsza Licencja Publiczna nie stanowi, ani nie może być interpretowana jako ograniczenie lub zrzeczenie się jakichkolwiek przywilejów Licencjodawcy lub Licencjobiorcy, w tym immunitetów procesowych względem jakiejkolwiek władzy jurysdykcyjnej.