ETYKA PUBLIKACJI. POLITYKA OPEN ACCESS

Artykuły publikowane w „Echach Przeszłości” są upowszechnianie w Internecie w trybie otwartego dostępu (open access), w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wydania numeru czasopisma;

Standardy etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej obowiązujące w  półroczniku „Echa Przeszłości” są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics)

 1. Zasady regulujące funkcjonowanie redakcji
 • Podczas prac redakcji stosowane są procedury gwarantujące optymalną jakość merytoryczną i edytorską prezentowanych w czasopiśmie artykułów naukowych.
 • Względy komercyjne nie rzutują na zapadające w redakcji decyzje dotyczące oceny zaproponowanych do publikacji materiałów.
 1. Zasady obowiązujące autorów
 • Autorzy zaproponowanych do publikacji materiałów mają obowiązek gwarantowania pełnej oryginalności swoich tekstów.
 • Autorzy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, dotyczącego tego, że przedłożony do publikacji tekst jest dziełem oryginalnym, które nie narusza żadnego z zapisów prawa autorskiego (Prawa autorskie są wyraźnie określone zgodnie z ustawą – Prawo autorskie.).
 • W przypadku dwóch lub kilku autorów jednego artykułu autorzy określają procentowo własny wkład autorski.
 • Autor winien złożyć oświadczenie o przeniesieniu niewyłącznych praw autorskich na wydawcę i udzieleniu wydawcy licencji na rozpowszechnianie artykułu na wszystkich polach eksploatacji.
 • Autor winien złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO).
 • Aby zapobiec nieuczciwym praktykom, wszyscy autorzy są zobowiązani do wypełnienia i przesłania na adres redakcji (wraz ze zgłaszanym do druku tekstem) oświadczenia dostępnego na stronie czasopisma:

Oświadczenie           

 III. Zasady regulujące proces recenzyjny

 • Procedura recenzencka wyżej wymienionych tekstów jest dwustopniowa.
 • Na procedurę recenzencką składają się: opiniowanie przez minimum dwóch członków zespołu redakcyjnego oraz recenzowanie zewnętrzne.
 • Pozytywna opinia na temat artykułu sformułowana przez minimum dwóch członków zespołu recenzenckiego skutkuje przekazaniem tekstu do recenzji zewnętrznych.
 • Każdy tekst naukowy podczas zewnętrznej procedury recenzenckiej oceniany jest przez dwóch niezależnych recenzentów w trybie „double-blind peer review”.
 • Recenzenci zobowiązani są do zachowania obiektywności, a także do zawarcia w treści własnej recenzji argumentacji uzasadniającej przedstawioną ocenę danego artykułu.
 • Recenzenci winni dysponować wiedzą niezbędną do adekwatnej oceny danego artykułu.
 • Podjęte podczas procesu recenzyjnego decyzje zachowują klauzulę poufności

 

IV . Zasady regulujące proces wydawniczy

 • Obowiązkiem redakcji i wydawcy jest ochrona danych osobowych.
 • Podczas procesu wydawniczego zachowywane są normy etyczne i intelektualne.
 • Zachowana zostaje integralność zapisów naukowych i standardów edytorskich.

V . Zasady regulujące praktyki antyplagiatowe

 

Szczegółowe zasady dotyczące zasad etyki publikacji stosowanych w czasopiśmie dostępne są na stronie Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committe of Publication Ethics) https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf

 

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.