PROCES RECENZJI

Przyjęte przez czasopismo „Echa Przeszłości” zasady recenzowania artykułów naukowych są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) oraz z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012 r.):

  1. Każdy artykuł (rozprawa) jest recenzowany przez niezależnych recenzentów spoza jednostki.
  2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  3. Recenzent wypełnia pisemnie przyjęty przez Redakcję czasopisma formularz recenzji lub też przygotowuje recenzję według własnego schematu, przy czym musi sformułować jednoznaczny wniosek odnośnie dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  4. Zrecenzowane artykuły, rozprawy i materiały przekazywane są wraz z recenzją do autorów. Autor powinien pisemnie ustosunkować się do uwag recenzenta, określając czy całkowicie zgadza się z uwagami zawartymi w recenzji czy też przyjmuje je jedynie w pewnym zakresie, jednocześnie uzasadniając swoją decyzję, a następnie zwrócić do Redakcji tekst zrecenzowany, recenzję, nowy wydruk artykułu wraz z naniesionymi poprawkami w wersji elektronicznej.
  5. Do druku zatwierdzone są tylko prace, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów oraz redaktorów tematycznych.
  6. W przypadku jednej recenzji negatywnej o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu decyduje redaktor naczelny czasopisma w porozumieniu z redakcją.
  7. Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo wyboru publikowanych artykułów.
    W ramach zasad recenzowania uwzględnia się wymóg tzw. double-blind review process (autor i recenzenci nie znają swojej tożsamości).
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.