Przesyłanie tekstów

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

Wytyczne dla autorów

 1. Teksty do publikacji przyjmowane są w trybie ciągłym.
 2. Czasopismo zamieszcza teksty z dyscyplin humanistycznych oraz szeroko rozumianego przyrodoznawstwa, prace z pogranicza różnych dziedzin, specjalności naukowych (przyrodniczych, humanistycznych, społecznych) oraz sztuki, szczególnie o charakterze biohumanistycznym, biospołecznym, bioestetycznym oraz z zakresu neuronauk i informatyki humanistycznej.
 3. Redakcja przyjmuje do publikacji artykuły, recenzje dzieł i czasopism oraz materiały kronikarskie (sprawozdania ze zjazdów naukowych, sympozjów, konferencji oraz inne informacje o życiu naukowym w kraju i za granicą).
 4. Czasopismo przyjmuje rozprawy w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej oraz językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim i włoskim.
 5. Zamieszczane są wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane. Redakcja czasopisma dokłada wszelkich starań, aby wykryć i ujawnić przypadki nieuczciwych praktyk, takich jak: plagiat, wielokrotna publikacja, nieuprawnione cytowania itp.
 6. Redakcja wdrożyła procedury mające na celu przeciwdziałanie nierzetelnym praktykom naukowym jakimi są ghostwriting (wniesienie własnego wkładu bez ujawnienia swojego autorstwa/współautorstwa, a w przypadku podziękowań, bez określenia wkładu adresata podziękowań) oraz guest autorship (wskazanie jako autora/współautora publikacji osoby, której rzeczywisty udział autorski jest znikomy lub żaden). Redakcja zdecydowanie uznaje praktyki takie, jak ghostwriting i guest autorship za przejaw nierzetelności naukowej. Wszelkie nadużycia będzie demaskowała, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowy itp.). Główną odpowiedzialność za przesłany tekst ponosi autor zgłaszający tekst do publikacji. Redakcja informuje, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej są przez nią dokumentowane.
 7. Redakcja zobowiązuje autorów publikacji do ujawnienia informacji o osobach (fizycznych oraz prawnych) przyczyniających się do powstania publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz wkładu – informacji, kto jest autorem koncepcji, tez, metodologii itp. wykorzystywanych podczas przygotowywania publikacji). Autor/autorzy publikacji zostają zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia w tej kwestii i dołączenia go do tekstu. Złożenie wypełnionego i podpisanego oświadczenie jest formalnym warunkiem przyjęcia publikacji do druku. OŚWIADCZENIE DO POBRANIA
 8. Za teksty opublikowane w czasopiśmie autor nie otrzymuje honorarium.
 9. Wymagane jest podanie w oddzielnym formularzu dokładnych danych Autora, a w tytule pliku prosimy podać nazwisko Autora, np. Szulc_Formularz_HiP_Dane_Autora. FORMULARZ DO POBRANIA
 10. Format tekstu:
 • objętość artykułu: do 40 tysięcy znaków z przypisami dolnymi i spacjami, czyli ok. 18 ‒ 20 stron maszynopisu;
 • ​objętość recenzji, materiałów kronikarskich: do 25 tysięcy znaków liczonych z przypisami dolnymi i spacjami, czyli ok. 9 – 10 stron maszynopisu;
 • format pliku: doc, docx;
 • krój pisma Times New Roman, 12pkt;
 • interlinia 1,5;
 • tekst wyjustowany;
 • wcięcie akapitowe 1,25;
 • w bardzo rzadkich przypadkach przypisy, numerowane kolejnymi cyframi arabskimi, należy umieszczać na dole strony (Times New Roman 10, interlinia 1, tekst wyjustowany), dotyczy przypisów opisownych;
 • jeśli tekst zawiera zdjęcia, ryciny, wykresy proszę przesłać oryginały w oddzielnym pliku, w jak najlepszej rozdzielczości. Autor jest odpowiedzialny za uzyskanie zgody na wydrukowanie ilustracji, których nie jest właścicielem;
 • w tytule pliku prosimy podać pierwsze słowa tytułu tekstu, pisane z podkreślnikami, np.: Posthumanizm_w_Polsce.doc.
 1. Artykuł powinien zawierać:
 • stronę tytułową: tytuł w języku polskim i angielskim, dane Autora (dodane przed publikacją, po pozytywnym procesie recenzowania);
 • krótkie (do 100 słów) streszczenie w języku polskim i angielskim (trzeciosobowy rodzaj narracji, krótkie zdania, ogólny opis problematyki, metodologii, najważniejsze tezy i informacje pozwalające usytuować artykuł w kontekście innych badań);
 • 5 – 8 słów kluczowych po polsku i po angielsku;
 • bibliografię dzieł cytowanych (umieszczoną na końcu tekstu) zapisaną zgodnie z formatem opisu bibliograficznego i przypisów przyjętym przez „Humanistykę i Przyrodoznawstwo”;
 • informację o finansowaniu pracy;
 • ​notę copyright (jeżeli artykuł jest przekładem z języka obcego).
 1. Uwagi edytorskie:
 • w tekście dopuszcza się stosowanie wyróżnień, np. kursywę w wyrazach obcych;
 • kursywą podajemy tytuły cytowanych pozycji zwartych i artykułów (w tekście, bibliografii);
 • w cudzysłów (bez kursywy) ujmujemy w tekście tytuły rozdziałów (powieści i prac naukowych) oraz tytuły czasopism;
 • wszystkie człony w nazwach czasopism piszemy wielkimi literami (oprócz spójników);
 • w tekście polskim stosujemy cudzysłów polski, w tekście obcojęzycznym stosujemy cudzysłów właściwy dla danego języka;
 • cytaty ujmujemy w cudzysłów (bez kursywy), cytaty dłuższe (przekraczające sześć linijek tekstu) wydzielamy wcięciem z lewej strony – 1,25; zmniejszamy czcionkę na 11 Times New Roman, interlinia 1,5;
 • opuszczenia w cytowanym tekście zaznaczamy trzema kropkami w nawiasie kwadratowym […], w takim nawiasie umieszczamy wszystkie odautorskie komentarze;
 • w tekście stosujemy półpauzy (np. 1945 – 1989, s. 7 – 14) i dywizy (np. polsko – angieski);
 • daty w tekście zapisujemy w formie: 1 marca 2014 roku, 18 sierpnia 1971 roku, 28 lipca 1786 roku;
 • liczby od 0 do 9 zapisujemy słownie, od 10 wzwyż stosujemy zapis cyfrowy;
 • w tekście przy nazwiskach podawanych po raz pierwszy stosujemy pełne imiona, następnie tylko nazwisko (np. Tadeusz Kotarbiński);
 • tabele i rysunki powinny być opatrzone opisem oraz źródłem opracowania (np. Tab. 1. Przykład użycia fosforu. Źródło: opracowanie własne).
 1. Streszczenie materiału kronikarskiego powinno zawierać wyłącznie opis bibliograficzny według podanego wzoru: 8. Filozofia Filmowo Rośliny – Zwierzęta – Ludzie, Olsztyn: 26 ‒ 29 września 2017 r.
 2. Streszczenie recenzji powinno zawierać wyłącznie opis bibliograficzny recenzowanej książki według wzoru przyjętego przez „Humanistykę i Przyrodoznawstwo”.
  FORMAT OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO I PRZYPISÓW DO POBRANIA.
  BIBLIOGRAPHY AND FOOTNOTES
 3. Nadesłane artykuły są kierowane do anonimowych recenzji.
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji redakcyjnej. Autor ma obowiązek przeprowadzenia jej i potwierdzenia na dostarczonym przez redakcję wydruku oraz zwrócenia go w określonym czasie.
 5. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
 6. Redakcja, z uzasadnionych powodów, zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji tekstu.

OŚWIADCZENIE DO POBRANIA
FORMULARZ DANYCH AUTORA DO POBRANIA
FORMAT OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO I PRZYPISÓW DO POBRANIA
BIBLIOGRAPHY AND FOOTNOTES

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.