O czasopiśmie

Index Copernicus Value (ICV) za 2017 rok (nr 23) wynosi 80.82.
Wskaźnik odrzuconych tekstów w 2018 roku (nr 24) wynosi 25%.
„Humanistyka i Przyrodoznawstwo" to recenzowany rocznik naukowy wydawany nieprzerwanie od 1994 roku. Od 2018 roku czasopismo publikowane jest także w wersji elektronicznej, dostępnej na licencji CC (CC BY-NC). Redakcja przyjmuje do publikacji artykuły, recenzje dzieł i czasopism oraz materiały kronikarskie (sprawozdania ze zjazdów naukowych, sympozjów, konferencji oraz inne informacje o życiu naukowym w kraju i za granicą). Zamieszczane są wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane.

Czasopismo znajduje się w części B wykazu czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotychczasowa liczba punktów za publikację wynosi 7, ale z dniem 5 lipca 2018 r. Redakcja przystąpiła do realizacji kolejnych umów - o zasięgu międzynarodowym i krajowym - na wprowadzanie treści publikacji do baz danych repozytorium i ich magazynowanie w celu udostępniania autoryzowanym użytkownikom. Zatem zawartość czasopisma jest obecnie dystrybuowana przez następujące bazy – naukowe repozytoria międzynarodowe i krajowe – zapewniające globalne indeksowanie publikacji:

  • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
  • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
  • ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
  • PBN – POL-Index
  • BazHum
  • Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
  • PhilPapers
  • Baza AGRO

Cel i zakres tematyczny

Czasopismo zamieszcza artykuły z dyscyplin humanistycznych oraz szeroko rozumianego przyrodoznawstwa, prace z pogranicza różnych dziedzin, specjalności naukowych (przyrodniczych, humanistycznych, społecznych) oraz sztuki, szczególnie o charakterze biohumanistycznym, biospołecznym, bioestetycznym oraz z zakresu neuronauk i informatyki humanistycznej.

Fragment noty od redakcji w numerze „zerowym" z 1994 roku:

Dzisiaj ‑ po okresie atomizacji nauki i jej rozbiciu na wiele specjalistycznych dyscyplin ‑ coraz silniej odczuwa się potrzebę syntezy wiedzy i zrozumienia świata jako całości. W szczególności zaś konieczne staje się zburzenie muru, który wyrósł między humanistyką a przyrodoznawstwem, muru będącego przeszkodą dla postępu ludzkiego poznania w obszarze, w którym postęp ten jest najbardziej potrzebny ‑ w sferze badań wzajemnych oddziaływań i uwarunkowań między „kulturą" i „naturą".

Fragment słowa wstępnego prof. Starzyńskiej-Kościuszko, z numeru 12 z 2006 roku:

Współcześnie obserwujemy zjawisko ponownego umacniania się związków między filozofią a nauką. Przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych (zarówno teoretycznych, jak i empirycznych) coraz częściej wykraczają poza wąskie granice swych specjalizacji, stawiając ogólne, a więc filozoficzne pytania. Chcielibyśmy, aby nasze pismo było forum skupiającym zarówno filozofów, jak i tych spośród filozofujących przedstawicieli nauki, którym nieobca jest idea „trzeciej drogi", ruchu intelektualnego dążącego do lepszego porozumienia i współpracy filozofii z nauką.

Historia

„Humanistyka i Przyrodoznawstwo” ukazuje się od 1994 roku. Do 1999 roku jego wydawcą była Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie. Założycielem oraz pierwszym redaktorem odpowiedzialnym (z czasem redaktorem naczelnym) czasopisma był dr hab. Zbigniew Hull, prof. UWM. Od powstania ukazuje się ono jako rocznik. Numer „zerowy” ukazał się jako „Biuletyn Naukowy ART w Olsztynie”. Po powstaniu UWM „Humanistyka i Prztrodoznawstwo” stała się czasopismem uniwersyteckim. Pod redakcją prof. Hulla ukazało się 11 numerów zawierających prace z zakresu: metodologii nauk przyrodniczych i humanistycznych, historii filozofii, filozofii przyrody, kognitywistyki, ekologii, ekofilozofii, filozofii kultury i bioetyki.

Od 2006 roku w nowej szacie graficznej oraz nowym składzie komitetu redakcyjnego czasopismo było publikowane w dwóch wersjach: papierowej oraz elektronicznej. W latach 2006-2013 redaktorem naczelnym czasopisma była dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM, w latach 2014-2017 – dr hab. Andrzej Kucner. W 2018 roku komitet redakcyjny tworzyli dr hab. Dorota Sepczyńska, dr Anna Żeglińska, Agnieszka Szulc oraz Małgorzata Liszewska. Redaktorami językowymi byli: dr Jolant Piwowar, dr Robert Lee i Anna Rau, a redaktorami tematycznymi – Marek Sokołowski (socjologia kultury) i Michał Łyszczarz (socjologia religii).ert Lee i Anna Rau.