Proces recenzji

 • Wstępnej oceny i kwalifikacji złożonego artykułu dokonuje komitet redakcyjny czasopisma. Do dalszej oceny merytorycznej każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora tekstu.
 • Procedura recenzowania jest anonimowa. Przyjętym rozwiązaniem jest model, w którym autor/autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
 • W szczególnych przypadkach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 • W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż autor tekstu.
 • Recenzje mają formę pisemną, sporządzone są według umieszczonego na stronie internetowej czasopisma formularza i zawierają jednoznaczny wniosek co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 • Jeśli recenzje nie wymagają od autora wprowadzenia poprawek merytorycznych i redakcyjnych, sekretarz danego numeru czasopisma przekazuje artykuł do redakcji wydawniczej.
 • Jeśli recenzja zawiera uwagi krytyczne lub sugestie dotyczące zmian redakcyjnych, sekretarz danego numeru czasopisma przekazuje odpowiednie informacje autorowi i ten dokonuje poprawek. Poprawiony tekst redakcja kieruje do redakcji wydawniczej.
 • Jeśli autor nie zgadza się z jakimiś uwagami recenzenta, to zobowiązany jest przygotować pisemną odpowiedź na recenzję.
 • Do druku kierowane są artykuły, które otrzymały dwie recenzje pozytywne.
 • W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej decyzję ostateczną o skierowaniu tekstu do druku podejmuje redaktor naczelny czasopisma. Pomagać mu w tym mogą analizy obu recenzji, odpowiedzi autora na recenzję negatywną, trzeciej recenzji, ostatecznej wersji artykułu).
 • Po zakończeniu procedury recenzowania redakcja czasopisma powiadamia autora/autorów tekstów o przyjęciu bądź odrzuceniu artykułu.
 • Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wydawnictwa UWM, czasopisma i w każdym numerze czasopisma.
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane; na koniec roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości zbiorczą listę recenzentów współpracujących z nim w danym roku kalendarzowym.

 FORMULARZ RECENZENCKI do pobrania

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.