State Policy Addressing Illegal Foreign Employment in Poland

Marek Piotrowski

Departent of Social Policy and Insurance, Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn


Abstract

Foreign employment in the informal sector in Poland has not been thoroughly researched to date, mainly due to the obstacles that are faced by researchers who are attempting to investigate the problem. This article focuses on the employment of foreigners in the informal sector in Poland, and it analyzes legal regulations and practices which aim to prevent illegal employment of foreign nationals. The implementation of a simplified procedure for the employment of foreign nationals was one of the most critical amendments to Poland’s immigration policy in the last decade. This solution was met with considerable approval by Polish employers who submitted more than 780,000 and 1300,000 declarations of intent to employ a foreign worker in 2015 and 2016, respectively. However, the results of the inspections carried out by the National Labor Inspectorate give cause for concern. In 2014, nearly 70% of the foreigners named in the declarations of intent were granted a visa and entered Poland. It should be stressed that only 37% of them were employed by the company that issued the declaration.


Keywords:

immigrants, foreigners, informal sector, illegal employment, demand for foreign employment


Antoniewski R. 1997. Przyczynek do badań nad nieformalnym rynkiem pracy cudzoziemców. Funkcjonowanie „giełdy pracy” w jednej z podwarszawskich miejscowości. CMR Working Papers, 3.   Google Scholar

Bednarski M. 2004. Popyt na pracę cudzoziemców z perspektywy teorii przedsiębiorstwa. In: Popyt na pracę cudzoziemców. Polska i sąsiedzi. Ed. S. Golinowska. IPiSS , Warszawa.   Google Scholar

Cudzoziemcy pracujący w Polsce – statystyki. 2017. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. https://www.mpips.gov.pl/analizy-i raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/ (access:19.11.2017).   Google Scholar

Doeringer P.B., Piore M.J. 1971. Internal Labor Markets and Manpower Analysis. Lexington, Mass, New York.   Google Scholar

Garcia-Pereiro T., Dileo I. 2015. Determinants of nascent entrepreneurial activities: the Italian case. Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica, LXVIV(4).   Google Scholar

Iglicka K. 1999. Nomads and rangers of Central and Eastern Europe. CMR Working Papers, 27.   Google Scholar

Iglicka K. 2000. Ethnic division on emerging foreign labour markets in Poland during the transition period. Europe-Asia Studies, 52(7).   Google Scholar

Jończy R., Kubiciel S. 2010. Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy). Pro Media Sp. z o.o., Opole.   Google Scholar

Kubiciel-Lodzińska S. 2013, Czynniki blokujące i stymulujące zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w opinii pracodawców oraz zagranicznych pracowników (w świetle badań przeprowadzonych w województwie opolskim). Studia Ekonomiczne, Katowice.   Google Scholar

Kwiatkowska W. 2007. Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.   Google Scholar

Massey D.S., Arango J., Hugo G., Kouaguci A., Pellegrino A., Taylor J.E. 1993. Theories of International Migration: Review and Appraisal. Population and Development Review, 19(3).   Google Scholar

Organiściak-Krzykowska A., Piotrowski M., Nyklewicz K., Skórska A., Kucharski L. 2013. Popyt na pracę cudzoziemców. Wydawnictwo UWM, Olsztyn.   Google Scholar

Piore M.J. 1979. Birds of Passage: Migrant Labour and Industrial Societies. Cambridge University Press, Cambridge.   Google Scholar

Piotrowski M, Organiściak-Krzykowska A. 2014. Bariery i stymulatory zatrudniania cudzoziemców w województwach Polski wschodniej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 303/1.   Google Scholar

Procedury kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. 2013. PIP, Warszawa.   Google Scholar

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2004 r., nr 33, poz. 289 i nr 165, poz. 1727).   Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2006 r., nr 156, poz. 1116).   Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2007 r., nr 120, poz. 824).   Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2009 r. w sprawie przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2009 r., nr 16, poz. 85).   Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. z 2015 r., poz. 543).   Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2015 r., poz. 588).   Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r. 2015.PIP, Warszawa.   Google Scholar

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 99, poz. 1001).   Google Scholar

Ustawa z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 769).   Google Scholar

Ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1650).   Google Scholar

Download


Published
2018-06-26

Cited by

Piotrowski, M. (2018). State Policy Addressing Illegal Foreign Employment in Poland. Olsztyn Economic Journal, 13(3), 337–347. https://doi.org/10.31648/oej.2757

Marek Piotrowski 
Departent of Social Policy and Insurance, Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in OlsztynLicense

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND