Considerations of Potential Proposals to Change the Model of Financing Educational Tasks in Local Governments

Iwona Kowalska

Faculty of Economics, Warsaw University of Life Sciences – SGGW


Abstract

The adopted system of financing educational tasks by local governments (LSGs), which allocates resources by reference to a funding formula ‘per pupil’, is no longer in tune with the changing socio-economic context of the development of Poland. The aim of this article is to identify the considerations which should be taken into account in the construction of a new model of funding school educational tasks by local governments. The study involved a desk based literature review and a ratio analysis of the financial condition of LSGs (indebtedness). The conducted analyses imply that the following issues need to be addressed: guaranteed financial independence of the local government as the governing body for educational institutions; transition from the ‘per pupil’ to ‘per class’ formula in allocating public resources; and guaranteed adequacy of public fund transfers for changes resulting from educational system reforms. If the above-mentioned conditions addressing financial, legal, demographic and political contexts are taken into consideration, the changes to the model of financing educational tasks will have a systemic character.


Keywords:

finance, local government, education, considerations, change


BARCZUK A., ZIOŁA M. 2014. Niewypłacalność jednostek samorządu terytorialnego. Diagnostyka i możliwości przeciwdziałania zjawisku. FK 2014/9/11-26, LEX.

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego [European Charter of Local Self-Government], DzU z 1994 r., nr 124, poz. 607.

Finansowanie oświaty. 2012. Ed. M. Herbst. Wydawnictwo ICM, Warszawa.

Finanse samorządowe. 2012. Eds. C. Kosikowski, J.M. Salachna. Wolters Kluwer, Warszawa.

GUZIEJEWSKA B. 2008. Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria a praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

KLAWENEK A. 2012. Analiza lokalnych regulaminów płacowych nauczycieli. Raport z badań, w ramach projektu Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym. UW, Warszawa (rerieved from www.ore.edu.pl).

KLUZA K. 2015. Innowacje finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego na skutek wejścia w życie art. 243 ustawy o finansach publicznych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 238: 61.

KOWALSKA I. 2010. Finansowanie ze środków publicznych edukacji na wsi. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

KRAWCZYK R.P. 2016. Samodzielność w praktyce działania samorządu terytorialnego oraz w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. In: Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia. Eds. R.P. Krawczyk, A. Borowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

LISOWSKI K. 2012. System wynagradzania nauczycieli. Wolters Kluwer, Warszawa.

MUSGRAVE R.A., MUSGRAVE P.B. 1989. Public Finance in Theory and Practice. Wyd. 5 Mc-Graw-Hill, New York.

Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. 2016. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Łódź.

NIEWIADOMSKI Z. 2001. Samorząd terytorialny, ustrój, gospodarka. Branta, Bydgoszcz - Warszawa.

OWSIAK S. 2017. Finanse publiczne. Współczesne ujęcie. PWN, Warszawa.

Pismo Ministra Finansów ST8.4761.2.2016 of 22 April 2016.

Podgórska M., Klimkowska J. 2013. Matematyka finansowa. PWN, Warszawa.

Ranking gmin 2017 na podstawie danych podatkowych za 2015 r. według stanu na dzień: 30.06. 2016. PAP samorząd.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, DzU z 2011 r., nr 298, poz. 1767.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, DzU. z 2014 r., poz. 416; ost. zm. DzU z 2017 r., poz. 630.

SOŁTYK, P., DĘBOWSKA-SOŁTYK M. 2016. Finanse samorządowe. Difin, Warszawa.

SURÓWKA K. 2013. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

SZAMBELAŃCZYK J. 2014. Finanse wobec problemów teorii i praktyki bankowości w Polsce. In: Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym. Eds. J. Czekaj, S. Owsiak. PWE, Warszawa.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 1 marca 2011 r., nr. 65/K/11, LEX

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 22 października 2014 r., nr. KI-412/294/14, LEX

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. DzU z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r., poz. 60, 191, 659.

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, DzU z 2017 r., poz. 59.

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, DzU z 2017 r., poz. 60.

Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, DzU z 2017 r., poz. 2203.=
Download


Published
2018-04-12

Cited by

Kowalska, I. (2018). Considerations of Potential Proposals to Change the Model of Financing Educational Tasks in Local Governments. Olsztyn Economic Journal, 13(2), 141–152. https://doi.org/10.31648/oej.2766

Iwona Kowalska 
Faculty of Economics, Warsaw University of Life Sciences – SGGWLicense

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND