Local Action Groups as a New Marketing Entity in Local Governments. A Case Study From the Lubelskie Province

Danuta Guzal-Dec

Department of Economics and Management, Faculty of Economics and Technical Sciences, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska
http://orcid.org/0000-0002-2143-1649


Abstract

This paper defines the scope and tools used within the framework of a marketing function, particularly including communications by Local Action Groups (LAGs). The aim of the research was to determine the significance of LAGs in the creation of a territorial product and the range of Public Relation (PR) applications by LAGs in the marketing communication of municipalities. This was achieved by means of a literature review, desk research and the analysis of documents including those that directly regulate the functioning of all 22 LAGs from the Lubelskie Province during the 2014 to 2020 period. According to the research results, the marketing activities of LAGs constitute a combination of activity with respect to product development and PR, activity related to the creation/development of tourism products and their promotion. The marketing activity of LAGs is a synergistic reinforcement of the marketing activity conducted by individual local governments in the area of product development and shaping of the image. LAGs are an entity actively participating in PR. They also enhance the catalogue of PR tools used by the administration of rural municipalities.


Keywords:

LAG, place marketing, public communication policy, Public Relations (PR)


ANDREOTTI A., MINGIONE Е. 2014. Local welfare systems in Europe and the economic crisis. European Urban and Regional Studies, p. 1-15.   Google Scholar

ANDRUSZKIEWICZ K., SCHÜLZ M. 2016. Podejmowane działania marketingowe i zakres badań marketingowych w urzędach gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Marketing i Rynek, 10.   Google Scholar

BARCZAK B. 1999. Marketing w zarządzaniu gminą. Samorząd Terytorialny, 11: 45.   Google Scholar

BOROWSKA A. 2009. Lokalne Grupy Działania czynnikiem stymulującym rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 8(4): 13-22.   Google Scholar

BRODZIŃSKI Z. 2010. Skala i możliwości finansowania rozwoju obszarów wiejskich za pośrednictwem LGD. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 9(3): 35-43.   Google Scholar

CAPELLO R., CARAGLIÜ A., FRATESI U. 2015. Spatial heterogeneity in the cost of economic crisis in Europe: are cities sources of regional resilience? Journal of Economic Geography, 15(5): 1-22.   Google Scholar

CZORNIK M. 1998. Promocja miasta. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.   Google Scholar

DOMINGUEZ GARCIA MD., HORLINGS L., SWAGEMAKERS P., SIMON FERNANDEZ X. 2013. Place branding and endogenous rural development. Departure points for developing an inner brand of the River Minho estuary. Place Branding and Public Diplomacy, 9(2): 124-140.   Google Scholar

FLOREK M., AUGUSTYN A. 2011. Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego - zasady i procedury. BestPlace-Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa.   Google Scholar

GUZAL-DEC D. 2009. Konkurencyjność jednostek terytorialnych na przykładzie gmin wiejskich województwa lubelskiego. Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.   Google Scholar

GUZAL-DEC D., ZWOLIŃSKA-LIGAJ M. 2011. Samorząd gminy jako podmiot działań marketingowych na przykładzie gmin objętych siecią Natura 2000. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 4(2): 76-81.   Google Scholar

HAUSNER J., IZDEBSKI H., LACHIEWICZ W., MĄCZYŃSKI M., MAZUR S., NELICKI A., NOWOTARSKI B., SURÓWKA K., SZYMCZAK R., ZACHARIASZ I., ZAWICKI M. 2013. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania: raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.   Google Scholar

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. http://www. ksow.pl. (access 10.05.2016).   Google Scholar

IWANKIEWICZ-RAK B. 1997. Marketing organizacji niedochodowych. PW, Wrocław.   Google Scholar

KAMIŃSKI J. 2012. W poszukiwaniu teoretycznych źródeł marketingu terytorialnego. In: Wizerunek regionu o orientacji rynkowej. Eds. A. Siedlecka, A. Smarzewska, M. Zwolińska-Ligaj, J. Kamiński. Wydawnictwo PSW JP II, Biała Podlaska.   Google Scholar

KISIEL R., GIERWIATOWSKA M. 2013. Functioning of the Polish LAG in the Context of the Leader Initiative. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 12 (3): 39-45.   Google Scholar

KOTLER P.H., 2004. Marketing od A do Z. Wydawnictwo PWE, Warszawa.   Google Scholar

KOTLER RH., LEVY S. 1969. Broadening the Concept of Marketing. Journal of Marketing,. 33: 15.   Google Scholar

KUŹNIAR W. 2012a. Kształtowanie orientacji marketingowej jednostki terytorialnej w kontekście rozwoju turystyki wiejskiej (na przykładzie woj. podkarpackiego). Studia Ekonomiczne i Regionalne, V(1): 77.   Google Scholar

KUŹNIAR W. 2012b. Wyzwania wobec podmiotów zaangażowanych w promocję turystyki wiejskiej (na przykładzie gmin województwa podkarpackiego). In: Wizerunek regionu o orientacji rynkowej. Eds. A. Siedlecka, A. Smarzewska, M. Zwolińska-Ligaj, J. Kamiński. Wydawnictwo PSW JP II, Biała Podlaska.   Google Scholar

NIEDZIELSKA A. 2011. Public relations w działalności jednostek samorządu terytorialnego. Studia Ekonomiczne i Regionalne, IV(2): 43.   Google Scholar

PARKER C., ROPER S., MEDWAY D. 2015. Back to basics in the marketing of place: the impact of litter upon place attitudes. Journal of Marketing Management, 31: 1092.   Google Scholar

POKRZYCKA L. 2006. Public relations jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Lubelszczyzny. In: Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego. Ed. S. Michałowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej.   Google Scholar

POMIANEK I. 2011. Wykorzystanie instrumentów marketingu terytorialnego na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2(4): 66-74.   Google Scholar

PROW na lata 2014-2020. file:///F:/Pobierane/PROW%20na%20lata%202014-2020.pdf (access 01.05.2017).   Google Scholar

RAUHUT KOMPANIETS O. RAUHUT D. 2015. Place Marketing of Rural Areas: Why Cannot City Marketing Strategies be 'Copy-Pasted'? A paper prepared for the Regional Studies Association's European Conference, 3-6 April 2016 in Graz, Austria http://www.regionalstudies.org/uploads/ Rauhut-Place_Marketing_of_Rural_Areas .pdf (accessed 01.05.2017).   Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 320, ze zm.).   Google Scholar

SCHULZ M., ANDRUSZKIEWICZ K. 2016. Public relations w urzędach gmin województwa kujawsko- pomorskiego. Marketing i Rynek, 10.   Google Scholar

Ustawa z 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, DzU z 2015 r., poz. 378.   Google Scholar

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, DzU z 1990 r., nr 16, poz. 95.^   Google Scholar

Download


Published
2018-04-12

Cited by

Guzal-Dec, D. (2018). Local Action Groups as a New Marketing Entity in Local Governments. A Case Study From the Lubelskie Province. Olsztyn Economic Journal, 13(2), 167–181. https://doi.org/10.31648/oej.2770

Danuta Guzal-Dec 
Department of Economics and Management, Faculty of Economics and Technical Sciences, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska
http://orcid.org/0000-0002-2143-1649License

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND