Value and Aims Of Investing Funds from Operational Programmes 2007–2013 by Rural Communes of Warmińsko-Mazurskie

Joanna Rakowska

Department of European Policy and Marketing, Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences


Abstract

The main aims of the study were to determine the spatial variability of the value of funding absorbed by local self-governments of rural communes (by DEGURBA classification) from operational programmes 2007–2013 per capita (Sci index) and in relation to the average annual budgetary income (Rscr index), as well as to investigate the directions of their use according to the categories specified in the SIMIK database of the Ministry of Development, as of December 31, 2015. All 101 rural communes of warmińsko-mazurskie carried out 697 projects and absorbed 525.4 mln PLN of EU funding from OPs 2007–2013, which made up only 30% of the funding obtained by all communes of this region. The Sci index and Rscr index values reached by this funding ranged from 50 to 5,420 and from 1% to 164% correspondingly. However, most of the communes obtained the lowest values of EU funding placing them in the lowest sub-ranges of these indexes. Only three rural communes reached Rscr values above 100% of their average annual budget revenues. Rural communes of this region benefitted mostly from ‘Regional OP for Warmińsko-Mazurskie’ and from ‘Human Capital OP’, while ‘Innovative Economy OP’ and ‘Infrastructure and Environment OP’ were the sources of least support. Most projects carried out by these communes were either soft-projects or projects resulting in the development of plans and documentation. Hard projects were much fewer, but they still represented as many as 19 SIMIK priorities and met different development needs.


Keywords:

operational programmes 2007–2013, rural areas, warmińsko-mazurskie, NTS 2


ADAMOWICZ M. 2003. Kształtowanie rozwoju lokalnego. In: Strategie rozwoju lokalnego. Aspekty instytucjonalne. Ed. M. Adamowicz. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

BABUCHOWSKA K., KISIEL R. 2006. Wpływ samorządu gminnego na lokalny rozwój gospodarczy na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 5(2): 5- 15.

KOŁODZIEJCZYK D. 2001. Sytuacja finansowa gmin jako czynnik rozwoju lokalnego. Samorząd Terytorialny, 12: 38- 60.

KOŻUCH A. 2011. Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego. In: Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach. Eds. A. Kożuch, A. Noworól. Instytut Spraw Publicznych, Kraków, p. 9-26.

MASLOCH G., SIERAK J. 2013. Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

MYNA A. 1998. Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja. Samorząd Terytorialny, 11: 30-48.

PAJĄK K. 2007. Samorząd terytorialny w kształtowaniu rozwoju lokalnego. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Piła.

PARYSEK J.J. 1997. Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

PARYSEK J.J. 2015. Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno -gospodarczym i przestrzennym gmin. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXVII, 3: 27-46.

POMIANEK I. 2012. Zmiany poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 16(2): 141-150.

POMIANEK I., CHRZANOWSKA M. BÓRAWSKI P. 2013. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego na tle kraju według miernika Hellwiga, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, T. 27, p. 442-456.

RAKOWSKA J. 2013. Klasyfikacje obszarów - kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium me-todyczno-statystyczne. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa.

RAKOWSKA J. 2016a. Samorządy gmin jako beneficjenci polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2007-2013 (2015). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

RAKOWSKA J. 2016b. Zróżnicowanie poziomu starości demograficznej Polski w ujęciu lokalnym. Economic and Regional Studies, 9(2): 13-23.

ROSNER A. 2011. Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich. In: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki. Eds. I. Nurzyńska, M. Drygas. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, p. 155-174.

ROSNER A., STANNY M. 2016. Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II. Synteza. EFRWP, IRWiR PAN, Warszawa.

SEKUŁA A. 2005. Bariery rozwoju lokalnego. In: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. Eds. B. Filipiak, A. Szewczuk, Z. Zychowicz. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 401: 587-600.

STANNY M., CZARNECKI A. 2011. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.

SWIANIEWICZ P. 1996. Zróżnicowanie polityk finansowych władz lokalnych. Wydawnictwo Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.

SZTANDO A. 1998. Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gmin. Samorząd Terytorialny, 11: 12-29.

ŚLESZYŃSKI P., KOMORNICKI T. 2016. Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego. Przegląd Geograficzny, 88: 425-444.

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU z 1990 r., nr 16, poz. 95.

Ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, DzU z 1998 r., nr 96, poz. 603.

ZALEWSKI A. 2000. Ekonomika rozwoju lokalnego. In: Samorząd terytorialny a rozwój lokalny. Eds. M. Majchrzak, A. Zalewski. Monografie i opracowania, 483, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
Download


Published
2018-04-12

Cited by

Rakowska, J. (2018). Value and Aims Of Investing Funds from Operational Programmes 2007–2013 by Rural Communes of Warmińsko-Mazurskie. Olsztyn Economic Journal, 13(2), 207–218. https://doi.org/10.31648/oej.2773

Joanna Rakowska 
Department of European Policy and Marketing, Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life SciencesLicense

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND