Regional Economy Competitiveness as a Determinant of the Human Capital Level of Exemplified by the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship

Paweł Merło

Department of Macroeconomics, Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Marcin Bogdański

Department of Macroeconomics, Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn


Abstract

The Warmińsko-Mazurskie Voivodeship belongs to the group of voivodeships with a low level of economic growth in Poland. When considering the importance of human capital in the process of economic growth stimulation, it should be emphasised that the low level of human capital is one of the obstacles preventing the acceleration of economic growth and improvement in the region. The purpose of the presented analyses was to find the reasons for the low level of human capital in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. The results, prove that the level of human capital in the regions of Warmia, Mazury and Powiśle results from low competitiveness as regards to higher education, and the low competitiveness potential of the regional economy. In a consequence, the labor market is in an unfavorable situation which leads to the outflow of the most skilled and best-educated parts of the labor force.


Keywords:

human capital, economic growth, competitiveness


Annoni P., Dijkstra L. 2013. EU Regional Competitiveness Index RCI 2013. Joint Research Centre EC.

Bronzini R., Piseli P. 2009. Determinants of long-run regional productivity with geographical spillovers: The role of R&D, human capital and public infrastructure. Regional Science and Urban Economics, 39: 187-199.

Fleischer В., Li H., Zhao M.Q. 2010. Human capital, economic growth, and regional inequality in China. Journal of Development Economics, 92: 218-231.

Golejewska A. 2013. Human Capital and Regional Growth Perspective. Barometr Regionalny, 11: 7-17.

Herbst M. 2007. Wpływ kapitału ludzkiego i społecznego na (krótkookresowy) wzrost gospodarczy w polskich regionach. In: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. Ed. M. Herbst. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Herbst M. 2009. Tworzenie i absorpcja kapitału ludzkiego przez miasta akademickie w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 4(38): 21-38.

Herbst M. 2012. Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego: doświadczenia Polski w perspektywie międzynarodowej. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Kukliński A. 2003. O nowym modelu polityki regionalnej - artykuł dyskusyjny. Studia Regionalne i Lokalne, 4(14): 5-15.

Merło P., Bogdański M., Michalak J. 2015. Kapitał ludzki a rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim. In: Efekty inwestowania w kształcenie kadry menadżerskiej dla potrzeb regionalnego rynku pracy. Studium przypadku na przykładzie WNE UWM. Eds. J. Michalak, P. Merło. Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.

Merło P., Michalak J. 2015. Konkurencyjność regionów. Badania i rekomendacje efektywnego inwestowania środków publicznych na poziomie NUTS2 w Polsce. Maszynopis dostępny w Katedrze Makroekonomii UWM.

Mossakowska E. 2008. Poziom i wykorzystanie kapitału ludzkiego w województwie mazowieckim. Zeszyty Naukowe SGGW, 72: 5-16.

Mujahid N., Amjad A., Sanam W.K. 2012. Human Capital Investment and Physical Capital Nexus (A Path to Economic Growth of the Country): A Case Study of Pakistan 1980-2010. Humanities and Social Sciences, 21: 181-187.

Roszkowska S. 2009. Ekonomiczne uwarunkowani migracji międzywojewódzkich w Polsce. Gospodarka Narodowa, 4: 55-74.

Shi M. 2014. Empirical analysis on the relationship between human capital investment and economic growth in rural areas: Based on the data of Henan. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 6(3): 378-382.

Sorensen J.F.L. 2012. Testing the Hypothesis of Higher Social Capital in Rural Areas: The Case of Denmark. Regional Studies, 46: 873 -891.

Świtała J. 2007. Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój regionalny w Polsce w kontekście gospodarki wiedzy. In: Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce. Eds. E. Okoń-Horodyńska, S. Pangsy-Kania. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.

Wierzbicka W. 2017. Kapitał ludzki jako filar gospodarki opartej na wiedzy - analiza stanu regionalnego zróżnicowania w Polsce. Studia Prawno-Ekonomiczne, CIV: 329-343, DOI: 10.26485/SPE/2017/104/19.

Waśniewska A. 2007. Zasoby kapitału ludzkiego na obszarze Warmii i Mazur. In: Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.

Ziejewski T. 2011. Kapitał ludzki - inwestowanie w człowieka (niematerialne czynniki rozwoju). Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(19): 135-141.
Download


Published
2017-12-11

Cited by

Merło, P., & Bogdański, M. (2017). Regional Economy Competitiveness as a Determinant of the Human Capital Level of Exemplified by the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. Olsztyn Economic Journal, 12(4), 401–413. https://doi.org/10.31648/oej.2840

Paweł Merło 
Department of Macroeconomics, Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Marcin Bogdański 
Department of Macroeconomics, Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in OlsztynLicense

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND