Immigrants in the Labour Market in Poland

Roman Kisiel

Department of Economic and Regional Policy, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Magda MozolAneta Maciejewska

Department of Economic and Regional Policy, University of Warmia and Mazury in Olsztyn


Abstract

Labour immigrants play an increasingly important role in balancing the situation on labour market in Poland. Given the low demographic growth rate, pessimistic forecasts, mass labour emigration and structural maladjustment of the labour market, Poland faces the huge challenge of preventing a collapse of the pension system and public finance. A solution to the problem could be, for example, an inflow of foreign workers. The character of this paper is both theoretical and practical. The purpose of the article is to analyse the phenomenon of labour immigration in Poland (legal regulations governing employment of foreign workers, scale of immigration) and to present the opinions of employers concerning the employment of foreigners and the obstacles associated with it. The results of surveys conducted among employers in Warmian-Masurian voivodeship will be used for this purpose. According to the respondents, the main advantages of employing immigrants are lower costs (28%) and filling the gaps in the labour market (21%), whereas the biggest obstacle concerns complicated legal regulations (29%). 


Keywords:

immigrants, labour migration, dual labour market


Adamczyk A. 2012. Społeczno-polityczne implikacje imigracji do Polski w latach 1989-2007. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań.

Analizy i raporty Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/ (access: 14 grudnia 2014 r.)

Górny A., Kaczmarczyk P. 2003. Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Prace Migracyjne, 49. OBM UW. Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa.

Jończy R. 2010. Emigracja zarobkowa jako czynnik zwiększający popyt na pracę cudzoziemców -prawidłowości teoretyczne. In: Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy). Eds. R. Jończy, S. Kubiciel. Politechnika Opolska, Pro Media Sp. z o.o., Opole.

Krajobrazy migracyjne Polski. 2012. Eds. P. Kaczmarczyk, M. Lesińska. OBM UW, Warszawa.

Kubiciel-Lodzińska S. 2012. Zatrudnienie obcokrajowców w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem wooewództwa opolskiego) a polska polityka migracyjna. In: Regionalne uwarunkowania rynku pracy. Ed. A. Organiściak-Krzykowska. IPiSS i UWM, Warszawa-Olsztyn.

Kubiciel- Lodzińska S. 2013. Wynagrodzenia cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce (na przykładzie badań z województwa opolskiego). In: Zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy - ujęcie regionalne, krajowe, międzynarodowe. Ed. D. Kotlorz. Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Wydziałowe. Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.

Rocznik Demograficzny 2013. GUS, Warszawa. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statys-tyczne/roczniki- statystyczne/rocznik-demograficzny-2013,3,7.html.

Rocznik Demograficzny 2014. GUS, Warszawa. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statys-tyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny- 2014,3,8.html.

Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, DzU z 2011 r., nr 155, poz. 919.

Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca, DzU z 2009 r., nr 16, poz. 84.

Szczebiot-Knoblauch L., Kisiel R. 2012. Podaż na rynku pracy na obszarach wiejskich w Polsce. Oeconomia Copernicana, 1.

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst jedn., DzU z 2013 r., poz. 674. Ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, DzU z 2013 r., poz. 1650.
Download


Published
2015-06-30

Cited by

Kisiel, R., Mozol, M., & Maciejewska, A. (2015). Immigrants in the Labour Market in Poland. Olsztyn Economic Journal, 10(2), 115–127. https://doi.org/10.31648/oej.3140

Roman Kisiel 
Department of Economic and Regional Policy, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Magda Mozol 

Aneta Maciejewska 
Department of Economic and Regional Policy, University of Warmia and Mazury in OlsztynLicense

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND