Advantages and Disadvantages of Flexible Forms of Employment in the Opinion of Employees

Magdalena Wysocka

Faculty of Economic Science, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0001-6485-3334


Abstract

Flexibility of the labour market and employment in atypical forms has been indicated for years as a potential source of more effective competition. However, both types of flexibility constitute important changes for employees that cause concern in terms of employment security. In this con-text, the aim of the research was to determine opinions about the advantages and disadvantages of employment in atypical forms. The research was carried out in a chain of pharmacies and among paramedics, i.e. in entities where flexible employment constitutes the basic employment relation-ship. In the respondents’ opinion, there are more disadvantages than advantages of employment in flexible forms, and the main disadvantage of atypical work is employment insecurity.


Keywords:

labour market, flexible forms of employment, opinions of employees


Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce. (2008). Z. Dziubiński, M. Kowalewski (Eds.). Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem.   Google Scholar

Consolidated text of the Act on State Emergency Medical Services of April 25, 2019 (Journal of Laws of 2019, item 993 – Act of September 8, 2006 on the State Emergency Medical Services).   Google Scholar

Convention on part-time work. No. 175 of June 24, 1994 International Labor Organization. Retrieved from http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k175.html (access 19.09.2018).   Google Scholar

EU horizontal policies – employment policy. (2006). Retrieved from http://www.archiwum.parp.gov.pl (access 14.09.2018).   Google Scholar

European Social Charter (reviewed). (1996) – art. 24 regarding termination of employment. Strasbourg. Retrieved from http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter (access 18.11.2018).   Google Scholar

Florek, L. (2003). Tendencje rozwojowe europejskiego prawa pracy w ostatnich latach. In W. Sanetra (Ed.). Sąd Najwyższy wobec prawa pracy i praktyki Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.   Google Scholar

Growth, Competitiveness, Employment: The Challenges and Ways Forward into the 21st Century. (1993). White Paper COM(93) 700. Retrieved from http://ec.europa.eu/white–papers (access 20.10.2018).   Google Scholar

Kalina-Prasznic, U. (2009). Wpływ globalizacji i integracji na zmiany rynku pracy. Warszawa: CeDeWu.   Google Scholar

Kalinowska, B. (2007). Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy w przedsiębiorstwie. In W. Jarmołowicz (Ed.). Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie. Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe.   Google Scholar

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. (2000). Art. 30 w sprawie ochrony pracownika przed nieusprawiedliwionym zwolnieniem z pracy. (2007/C 303/01). Retrieved from https://eur–lex.europa.eu (access 14.11.2018).   Google Scholar

Konwencja w sprawie pracy w niepełnym wymiarze czasu. (1994). Nr 175 z 24 czerwca 1994 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy. Retrieved from http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k175.html (access 19.09.2018).   Google Scholar

Krajowa strategia zatrudnienia na lata 2007–2013. (2005). Retrieved from http://www.mpips.gov.pl (access 22.08.2018).   Google Scholar

Kurowska, A. (2016). Ratownicy medyczni tylko na etatach. Czy to nie nadregulacja? GazetaPrawna.pl, September 27; https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/987671,ratownicy-medyczni-i-pielegniarki-systemu-ratownictwa-maja-byc-zatrudniani-wylacznie-na-podstawie-umowy-o-prace.html.   Google Scholar

Kwiatkowski, E. (2003). Elastyczność popytu na pracę w teoriach rynku pracy. In E. Kryńska (Ed.). Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.   Google Scholar

Kwiatkowski, E. (2011). Procesy przystosowawcze na rynku pracy w warunkach kryzysu. Polska na tle innych krajów. Białystok–Warszawa: PAN–IPiSS–WSE.   Google Scholar

Kwiatkowski, E., & Tokarski, T. (2004). Bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy: Polska i Unia Europejska – tendencje i oczekiwania na przyszłość. In S. Borkowska (Ed.). Przyszłość pracy w XXI wieku. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.   Google Scholar

Lewandowski, P., Koloch, G., & Regulski, A. (2008). Elastyczność rynków dóbr i pracy w Polsce na tle wybranych krajów europejskich. Warszawa: Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych.   Google Scholar

Machol-Zajda, L., & Głogosz, D. (2010). Dotychczasowe i perspektywiczne wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia w podlaskich przedsiębiorstwach. Białystok–Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.   Google Scholar

Mazur, A. (2008). Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w opinii pracowników. In Z. Dziubiński, M. Kowalewski (Eds.). Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem.   Google Scholar

Mazurkiewicz, M. (2016). Elastyczne formy zatrudnienia – poziom wiedzy, opinie oraz stopień ich wykorzystania przez pracodawców. Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 16, 27-49.   Google Scholar

Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji. (2000). E. Kryńska (Ed.). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.   Google Scholar

National Employment Strategy for 2007-2013. (2005). p. 68. Retrieved from http://www.mpips.gov.pl (access 22.08.2018).   Google Scholar

Organiściak-Krzykowska, A. (2006). Zróżnicowanie bezrobocia w Unii Europejskiej na tle wybranych krajów świata i Europy. Warszawa: IPiSS.   Google Scholar

Piotrowski, Ł. (2015). Elastyczne formy zatrudnienia a autonomia woli stron stosunku prawnego. In A. Bieliński, A. Giedrewicz-Niewińska, M. Szabłowska-Juckiewicz (Eds.). Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy. Warszawa: Difin.   Google Scholar

Polityki horyzontalne UE – polityka zatrudnienia. (2006). Retrieved from http://www.archiwum.parp.gov.pl (access 14.09.2018).   Google Scholar

Puzio-Wacławik, B. (2016). Uelastycznianie rynku pracy w Polsce w warunkach globalnej gospodarki. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 257, 102-113.   Google Scholar

Riedman. A., Bieleński, H., Szczurowska, T., & Wagner, A. (2006). Working time and work-life balanse in European companies. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.   Google Scholar

Sochańska-Kawiecka, M., Morysińska, A., Makowska-Belta, E., Kołakowska-Seroczyńska, Z., Szarfenberg, R., & Mering, T. (2013). Elastyczne formy zatrudnienia – skutki społeczne i ekonomiczne. Wrocław: Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji.   Google Scholar

The Charter of Fundamental Rights of the European Union. (2000). – art. on the protection of employees against unjustified dismissal. (2007/C 303/01). Retrieved from https://eur–lex.europa.eu (access 14.11.2018).   Google Scholar

Wiśniewski, Z. (1999). Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.   Google Scholar

Wratny, J. (2003). Nietypowe formy zatrudnienia w perspektywie polskiego prawa pracy. In K.W. Frieske (Ed.). Deregulacja polskiego rynku pracy. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.   Google Scholar

Wysocka, M. (2016). Rola elastycznych form zatrudnienia w kształtowaniu regionalnego rynku pracy. Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.   Google Scholar

Wysocka, M. (2017). Wiedza pracowników o elastycznych formach pracy. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2(805), 38-47.   Google Scholar

Wysocka, M., & Walkowiak, R. (2013). Elastyczne formy pracy w organizacjach ochrony zdrowia. In R. Lewandowski, M. Kautsch, & Ł. Sułkowski (Eds.). Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV(10), 305-313.   Google Scholar

Download


Published
2019-12-31

Cited by

Wysocka, M. (2019). Advantages and Disadvantages of Flexible Forms of Employment in the Opinion of Employees. Olsztyn Economic Journal, 14(4), 369–381. https://doi.org/10.31648/oej.4932

Magdalena Wysocka 
Faculty of Economic Science, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
https://orcid.org/0000-0001-6485-3334License

An Author declares that his paper has not been published before (under the same or another title, or is a part of another publication) and does not infringe copyrights of other persons**. At the same time, the Author transfers to the Publisher the exclusive right to publish and to circulate this work in print in the form of a non-serial journal publication and in a form of an electronic publication.

Author's statement

The journal is available on Creative Common license CC-BY-NC-ND