Wybrane aspekty procedur prawnych, których podmiotem może być małoletni cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski bez opieki

Patrycja Jankowska

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki


Abstrakt

Artykuł dotyczy regulacji na poziomie krajowym dotyczących statusu prawnego małoletnich bez opieki, przebywających na terytorium Polski. Autorka przedstawia syntetyczną charakterystykę obowiązujących w tym zakresie norm prawnych oraz instytucji zaangażowanych w ich stosowanie,  zwracając także uwagę na zagrożenia związane ze stosowaniem prawa wobec tej szczególnej grupy migrantów. Uzupełnieniem tematyki omawianej w tym artykule jest ocena funkcjonowania systemu monitorowania poszanowania praw dziecka, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.


Słowa kluczowe:

migracja, cudzoziemcy, małoletni bez opieki, prawa dziecka, azyl


J. Bhabha, Child Migration and Human Right in a Global Age, Princeton 2014

J. Bucińska, Społeczne prawa człowieka w Europejskiej Karcie Praw Podstawowych, Roczniki Nauk Prawnych, tom XV, nr 1,2005

J. Chlebny, Dowód z przesłuchania strony w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy, ZNSA 2010 r., nr 5–6

K. Chmielewska, Ochrona przesłuchiwanych dzieci, Warszawa 2012

Z. Czarnik, Prawotwórcza rola sądu a dyskrecjonalność sędziowska [w:] M. Dębiński (red.), R. Pelewicz (red.), T. Rakoczy (red.), Dyskrecjonalna władza sędziego. Zagadnienia teorii i praktyki, Tarnobrzeg 2012

K. Fenik, Dziecko, czy uchodźca ? Program przesłuchań dzieci cudzoziemskich bez opieki, Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka. Vol. 4 Nr 12 (2005)

P. Jankowska, Pojęcia nieostre a dyskrecjonalność organów administracji w ustawie o cudzoziemcach [w:] P. Nowakowski-Węgrzynowski (red.), K. Karolak, P. Nowakowski-Węgrzynowski, M. Cieślak, M. Szulc, P. Jankowska, Pojęcia nieostre w prawie administracyjnym, Bielsko-Biała 2016

P.J. Jaros, M. Michalak, Prawa dziecka - dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2015

T. Jasudowicz, Odpowiedzialność państwa–strony Europejskiej Karty Socjalnej w świetle dorobku Europejskiego Komitetu Praw Socjalnych (w:) M. Balcerzak (red.), J. Kapelańska–Pręgowska (red.), Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniami praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Materiały VII Warszawsko-Toruńskiego Kolokwium Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, Toruń 2016

D. Jurczak, Migracja legalna i nielegalna we współczesnej Polsce, Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy WSIiE nr 1, Olsztyn 2012

J. Kondratiewa-Bryzik, Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych, Warszawa 2009

K. Łasak, Złe traktowanie dziecka w europejskiej karcie społecznej oraz konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXIX - zeszyt 3 – 2007

A. Morawska, Handel dziećmi – zarys zjawiska (w:) Z. Lasocik (red.), Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, Warszawa 2006

P. Mostowik, Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym, Kraków 2014

M. Noviello, Napływ ludności do Włoch ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnoletnich, Przegląd Geopolityczny 2016 r. nr 17

K. Piasecki, Zarys sądowego prawa procesowego Unii Europejskiej, Warszawa 2009

A. E. Shelman, S. Lazoritz, The Marry Ellen Wilson Child Abuse Case and the Beginning of Children’s Rights In 19th Century America, Jefferson (USA) i Londyn, 2005

M. Skivenes, R. Barn, K. Kriz, T. Pösö, Child Welfare Systems and Migrant Children. A Cross Country Study of Policies and Practice, Oxford 2015

J. Sozański, Prawa Człowieka w Unii Europejskiej, Warszawa-Poznań 2010

A. Sukiennik, Ochrona praw dziecka-uchodźcy w Europie w latach 2001-2006, Kraków 2015,

M. Wolny, K. Wiśniewska, Międzynarodowe standardy postępowania w sprawach nieletnich [w:] M. Szwast (red.), K. Wiśniewska (red.), M. Wolny (red.), Rzetelność postępowania w sprawach nieletnich, Warszawa 2014

M. Zimmermann, Pojęcie administracji publicznej a „swobodne uznanie”, Warszawa 2009,
Pobierz


Opublikowane
2019-04-18

Cited By /
Share

Jankowska, P. (2019). Wybrane aspekty procedur prawnych, których podmiotem może być małoletni cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski bez opieki. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, (9), 91–109. https://doi.org/10.31648/prpc.3750

Patrycja Jankowska 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki