ETYKA PUBLIKACJI1

Procedura zabezpieczająca przed zjawiskami „ghostwriting” oraz „guest authorship”
(opracowana na podstawie materiałów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż
autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna
być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” (z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś
wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i/lub „guest authorship” (z „guest authorship”/„honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji) redakcja czasopisma wprowadza
następujące rozwiązania.

Autor/rzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia:

  • wkładu poszczególnych osób w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji i kontrybucji, tj. informacji kto
    jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji);
  • informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i
    innych podmiotów.

Ujawnienie powyższych informacji następuje poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór został
opublikowany na stronie internetowej czasopisma.

Oświadczenie może być przesłane (najpóźniej w dniu przesłania ostatecznej wersji tekstu pracy do druku)
drogą tradycyjną (poczta) lub elektroniczną. Poprzez wersję elektroniczną oświadczenia rozumie się skan oświadczenia z własnoręcznym podpisem przesłany w formacie: *.pdf, *.jpg na adres: m.lubiszewski@uwm.edu.pl.
W wersji tradycyjnej (poczta) oświadczenie powinno być przesłane na adres:
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Heweliusza 14
10-718 Olsztyn

Informacja o wykrytych przypadkach „ghostwriting” i/lub „guest authorship” będzie przekazywana odpowiednim podmiotom: instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, redakcjom publikacji naukowych itp.