Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • ##default.journalSettings.checklist.submissionAppearance##
 • ##default.journalSettings.checklist.bibliographicRequirements##


Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego Zalecenia redakcyjne dotyczące przygotowania materiałów do publikacji
Zalecenia ogólne:

 • Artykuły powinny być przygotowane w formie wydruku komputerowego lub w formie elektronicznej (preferowany plik w formacie DOC albo DOCX, wykluczony format PDF);
 • Artykuły należy przesłać do końca września roku poprzedzającego rok wydania Rocznika na adres Redakcji (Al. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn) lub na adres e-mail: m.lubiszewski@uwm.edu.pl
 • Sugerowana objętość artykułu: 1 arkusz wydawniczy (ok. 20 stron znormalizowanego maszynopisu);
 • Imię i nazwisko autora/autorów oraz nazwa instytucji/uczelni: czcionka 12 pkt;
 • Tytuł referatu: czcionka 14 pkt (bold); podtytuły czcionka 12 pkt (bold);
 • Tekst zasadniczy: czcionka Times New Roman 12 pkt;
 • Interlinia: 1,5 wiersza;
 • Przypisy dolne. Odsyłaczami przypisów powinny być cyfry arabskie.

Zasady cytowania:
Artykuły w języku polskim

 • W wykazie piśmiennictwa należy podawać kolejno: pierwszą literę imienia/imion., nazwisko, tytuł (czcionka italic), nazwę czasopisma w cudzysłowie rok wydania, numer (w przypadku artykułów), miejsce i rok wydania (w przypadku monografii). Przykłady:
  -wydawnictwa książkowe: J. Kowalski, Prawa człowieka, t. 10, Warszawa 2000 r., s. 54 i n.
  - czasopisma: J. Kowalski, Prawa człowieka w Polsce, „Kwartalnik Prawa” 2001, nr 9, s. 567.
 • Autorzy cytowani wcześniej: J. Kowalski, op. cit. (jeśli jedna pozycja), J. Kowalski, Prawa człowieka..., s. 150 (jeśli więcej pozycji), Ibidem (jeśli w poprzedzającym przypisie)
 • Akty normatywne: Ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, Dz.U. z 1997 r., Nr 102, poz. 643.
 • Orzecznictwo (pierwszy raz w tekście): Wyrok ETPC w sprawie Renolde przeciwko Francji z 16.10.2008 r., nr skargi 5608/05, § 80-81. Ten sam wyrok powoływany po raz kolejny: Renolde przeciwko Francji, § 109.
 • Daty w tekście i w przypisach bez zer początkowych. Przykład: 1.1.2010 r.

Artykuły w języku angielskim

 • Należy podawać kolejno: pierwszą literę imienia/imion., nazwisko, tytuł (kursywą), nazwę czasopisma w cudzysłowie rok wydania, numer (w przypadku artykułów), miejsce i rok wydania (w przypadku monografii). Przypis proszę zakończyć kropką. Przykłady:
  - monografie: J. Kowalski, Human Rights, vol. 10, Warszawa 2000, p.54.
  - czasopisma: J. Kowalski, Prawa człowieka w Polsce, Kwartalnik Prawa” 2001, vol. 9, p. 567.
  - artykuły w dziełach zbiorowych: J. Kowalski, Prawo do poszanowania życia prywatnego, T. Wiśniewski (ed.), Prawa człowieka, Warszawa 2010, p. 288.
 • Autorzy cytowani wcześniej: J. Kowalski, op. cit. (jeśli jedna pozycja), J. Kowalski, Prawa człowieka..., p. 150 (jeśli więcej pozycji), Ibidem (jeśli w poprzedzającym przypisie);
 • Akty normatywne: Ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, Dz.U. z 1997 r., Nr 102, poz. 643 (Constitutional Court Law).
 • Orzecznictwo (pierwszy raz w tekście): ECHR Judgment Renolde v. France, 16.10.2008, appl. No. 5608/05, § 80-81. Ten sam wyrok powoływany po raz kolejny: Renolde v. France, § 109.

Prosimy też o dołączenie:

 • 5 słów kluczowych (w języku polskim) oraz 5 keywords (w języku angielskim),
 • streszczenia (w języku polskim) i summary (w języku angielskim)
 • tytułu w języku angielskim.