PROCES RECENZJI1

Zasady recenzowania publikacji w czasopismach
(zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Standardowym rozwiązaniem jest model, w którym autor lub autorzy i recenzenci nie znają
  swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
 4. W innym przypadku recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  b) relacje podległości zawodowej,
  c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja musi mieć formę pisemną (jej formularz jest załączony do niniejszych Zasad) i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Dopuszczalne jest przekazanie skanu recenzji drogą elektroniczną.
 6. Autorzy otrzymują drogą elektroniczną zanonimizowane recenzje, chyba, że są one pozytywne i nie zawierają żadnych uwag.
 7. Co najmniej jedna recenzja negatywna skutkuje odrzuceniem artykułu. Artykuły, które uzyskały recenzję pozytywną warunkową zostaną dopuszczone do publikacji pod warunkiem uwzględnienia przez autora uwag zawartych w recenzji.
 8. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje na swojej stronie internetowej listę recenzentów współpracujących.