Geneza i znaczenie dla unijnego porządku prawnego Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Magdalena Szubska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie znaczenia Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej dla unijnego porządku prawnego. Omówiona została geneza, kolejne etapy prac aż do przyjęcia i podpisania przez premierów rządów wszystkich państw UE 7 grudnia 2000 r. na szczycie w Nicei tekstu Karty Praw Podstawowych UE. Omówiono również bardzo istotne zmiany jakie wprowadził Traktat z Lizbony. Traktat ten w sposób jednoznaczny nadał Karcie Praw Podstawowych UE charakter prawnie wiążący. Wejście w życie Traktatu z Lizbony było również kamieniem milowym w kwestii zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony praw podstawowych UE.


Słowa kluczowe:

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, prawa człowieka, katalog praw jednostki, prawa podstawowe, ochrona praw podstawowych


Arnold R., Karta Praw Zasadniczych Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo” 2002

Bojarski Ł.,Schindlauer D., Wladasz K., Wróblewski M. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej jako żywy instrument, Podręcznik dla prawników, Warszawa 2014,

Biuletyn Wspólnot Europejskich, załącznik nr 5/75.

Hambura S., Muszyński M., Karta z komentarzem, Bielsko-Biała 2001

Jaskiernia J., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – konflikt czy komplementarność?, [w:] Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, pod red. A. Wróbla, Warszawa 2009,

Jasiński F., Karta Unii Europejskiej, Warszawa 2003;

Jasiński F., Karta Praw Podstawowych: struktura, zakres regulacyjny i dotychczasowe znaczenie w praktyce, [w:] Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2008,

Kamiński I.C., Karta jako połączenie praw i zasad – strukturalna wada czy szansa?; [w:] Karta w europejskim i krajowym porządku prawnym, pod red. A. Wróbla, Warszawa 2009,

Mazur R., Karta Praw Podstawowych UE, [w:]Ochrona Praw Podstawowych w Unii Europejskiej .Wybrane zagadnienia, red A. Florczak, Warszawa 2009,

Mik C., Wprowadzenie do prawa międzynarodowego praw człowieka. Szkoła praw człowieka. Teksty wykładów, Zeszyt 3, Warszawa 1996,

Mik C., Karta Unii Europejskiej. Zagadnienia podstawowe,[w:] A. Podraza, Traktat Nicejski, Lublin 2001,

Petron A. M. i, Modelli giuridici ed economici per la Costituzione europea, Bologna 2001,

Weiler, J. H. H. The Constitution of Europe, Cambridge 1999,

Wieruszewski R. Postanowienia Karty Praw Podstawowych w świetle wiążących Polskę umów międzynarodowych i postanowień Konstytucji RP Z 1997,[ w:] Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, red.J .Barcz, Warszawa 2008,

Wieruszewski R., Rola i znaczenie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej dla ochrony praw człowieka, „Przegląd Sejmowy” nr 2, 2008,

Wróbel A., Karta Unii Europejskiej – komentarz, Warszawa 2012,

Wyrozumska A., Inkorporacja Karty do UE: status Karty w prawie UE. Zakres obowiązywania i stosowania, główne problemy interpretacyjne z uwzględnieniem stanowiska polskiego; [w:] J. Barcz, Ochrona w Unii Europejskiej, Warszawa 2008,

Wyrozumska A., Karta – polskie obiekcje, „Sprawy Międzynarodowe” 2007, nr 4,

Wyrozumska A., Znaczenie prawne zmiany statusu Karty Unii Europejskiej w Traktacie Lizbońskim oraz Protokołu Polsko- Brytyjskiego, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2(85),

Wróbel A., Objaśnienia do art. 51 KPP, [w:] A. Wróbel (red.), Karta Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2013,

Zeno-Zencovich V., Vardi N., Konstytucyjne podstawy europejskiego prawa prywatnego,„ Nowa Europa. Przegląd Natoliński” Nr II (7), 2008, s. 265.
Pobierz


Opublikowane
2019-04-18

Cited By /
Share

Szubska, M. (2019). Geneza i znaczenie dla unijnego porządku prawnego Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Polski Rocznik Praw Człowieka I Prawa Humanitarnego, (9), 205–219. https://doi.org/10.31648/prpc.3778

Magdalena Szubska 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu