O czasopiśmie

PRZEGLĄD WSCHODNIOEUROPEJSKI
Czasopismo naukowe
Centrum Badań Europy Wschodniej
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kolegium redakcyjne

Aleksander Kiklewicz (redaktor naczelny) – Roman Jurkowski (sekretarz)
Norbert Kasparek – Helena Pociechina – Dariusz Radziwiłłowicz – Marek Szczepaniak

Rada Programowa

Saule Abisheva (Ałmaty) – Selim Chazbijewicz (Olsztyn) – Milosav čarkič (Bel­grad)
Valery Demiankov (Moskwa) – Jim Dingley (London) – Victor Dönninghaus (Lüneberg)
Włodzimierz Dubiczyński (Charków/Warszawa) – Mikhail Fedosyuk (Moskwa)
Michael Fleischer (Wrocław) Helmut Jachnow (Bochum) – Ēriks Jēkabsons (Ryga)
Alla Kamalova (Kaliningrad/Olsztyn) Alexandr Kravetsky (Moskwa) – Andrzej de Lazari (Łódź)
Piotr Majer (Olsztyn) – Marek Melnyk (Olsztyn) – Svetlana Mengel (Halle)
Nadežda Morozova (Wilno) – Larisa Naidich (Jeruzalem) – Iwona Ndiaye (Olsztyn)
Aleksander Nikulin (Moskwa) – Zhanna Nekrashewich-Karotkaya (Mińsk)
Alvydas Nikžentajtis (Wilno) – Predrag Piper (Bel­grad) Grigorijus Potashenko (Wilno)
Andrzej Sitarski (Poznań) – Ales’ Smalianchuk (Grodno) – Klaus Steinke (Erlangen)
Henryk Stroński (Olsztyn) – Andrzej Szmyt (Olsztyn) – Daniel Weiss (Zürich)
Alexander Zholkovsky (Los-Ange­les) – Bogusław Żyłko (Gdańsk)

Recenzenci

Károly Bibok (Szeged) – Marcin Chełminiak (Olsztyn) – Rustem Ciunczuk (Kazań)

Rafał Czachor (Kraków) – Michaił Darwin (Moskwa) – Michaił Dymarski (Sankt Petersburg)

Piotr Fast (Katowice) – Michał Głuszkowski (Toruń) – Igor Grebienkin (Riazań)

Sergiusz Grinev-Griniewicz (Białystok) – Tatiana Janko (Moskwa) – Wojciech Kajtoch (Kraków)

Joanna Gierowska-Kałłaur (Warszawa) – Zbigniew Klimiuk (Warszawa)

Eugeniusz Koko (Gdańsk) – Natalia Korina (Wiedeń/Nitra) – Mariusz Korzeniowski (Lublin)

Tomasz Kośmider (Warszawa) – Michaił Kotin (Zielona Góra) –Ałła Kożynowa (Mińsk)

Oleg Leszczak (Kielce) – Olga Michajłowa (Jekaterynburg) – Bara Ndiaye (Olsztyn)

Marta Pančíková (Ostrava) – Anna Pavlova (Germersheim) – Jacek Poniedziałek (Toruń)

Tacciana Ramza (Mińsk) – Ludmiła Safronowa (Ałmaty) – Janina Sawicka (Warszawa)

Agnieszka Sowa-Kofta (Warszawa) – Tadeusz Sucharski (Słupsk)

Władimir Szajdurow (Sankt Petersburg) – Dariusz Tarasiuk (Lublin) – Björn Wiemer (Moguncja)

Anatolij Zahnitko (Donieck/Winnica) – Władimir Zaika (Wielikij Nowgorod/Białystok)

Marina Zagidullina (Czelabińsk) – Piotr Zemszał (Toruń) – Arkadiusz Żukowski (Olsztyn)

Czasopismo naukowe „Przegląd Wschodnioeuropejski” (ISSN 2081-1128) jest wydawane od 2010 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Ma­zurskiego w Olsztynie w ramach działalności Centrum Badań Europy Wschodniej. Czasopismo znajduje się na liście rankingowej MNiSW. Zgodnie z ostatnią oceną parametryczną za publikację w „Przeglądzie Wschodnioeuropejskim” przysługuje 70 punktów. Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach elektronicznych w internecie: Scopus, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), EBSCO, POL-index, Index Copernicus, ERIH Plus, MOST-WIEDZY, ICM UW. Ponadto pełne teksty artykułów są dostępne na stronach internetowej czasopisma oraz na stronie www Wydawnictwa UWM w Olsztynie:

http://www.uwm.edu.pl/cbew/p.wschodnioeuropejski.html

https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/issue/archive
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/artykul/14/czytelnia.html

W latach 2010-2013 czasopismo było wydawane jako rocznik; od 2014 roku czasopismo jest wydawane dwa razy na rok, czyli jako półrocznik.

Problematyka zamieszczanych artykułów, recenzji i innej informacji naukowej (w tym źródłowej) ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiego zakresu zagadnień związanych z historią, kulturą, ekonomiką, prawem, myślą filozoficzną, literaturą i językiem krajów Europy Wschodniej. Szczególną wagę przywiązujemy do współczesnych polsko-wschodnio­eu­ro­pejskich kontaktów i powiązań społecznych, kulturowych, ekonomicznych i in., jak również do dziedzictwa społeczno-kul­tu­ro­we­go dawnej Rzeczpospolitej Polskiej. Redakcja ogranicza publikację artykułów o tematyce wąsko specjalistycznej.

Redakcja wspiera autorki i autorów, które/którzy w swoich tekstach cytują lub przywołują (w tekście głównym lub w przepisach) artykuły, wcześniej opublikowane na łamach „Przeglądu Wschodnioeuropejskiego”. W związku z tym zalecamy korzystanie z archiwum czasopisma na stronie internetowej http://www.uwm.edu.pl/cbew/p.wschodnioeuropejski.html

Wszystkie zgłoszone artykuły są recenzowane. Zasady podwójnie ślepej recenzji (double-blind peer review) są opisane na stronie internetowej czasopisma.

Teksty w językach słowiańskich (preferowane są język polski i język rosyjski), a także w języku angielskim są przyjmowane przez Redakcję w ciągu całego roku. Do artykułu (w jego części początkowej) prosimy dołączyć:

  • imię i nazwisko autora (autorów); jeśli autor/autorka pochodzi z Europy Wschodniej, najpierw należy napisać imię i nazwisko w transliteracji łacińskiej, a potem w wersji cyrylickiej;
  • numer ORCID;
  • nazwa reprezentowanej uczelni (miejsca pracy) w języku angielskim; dotyczy to także polskich uczelni wyższych;
  • tytuł w języku artykułu i w języku angielskim;
  • streszczenie (700-1000 znaków) w języku angielskim;
  • 5-7 słów kluczowych w języku angielskim;
  • jeżeli autor/autorka publikuje swój tekst w „Przeglądzie Wschodnioeuropejskim” po raz pierwszy, prosimy załączyć w osobnym pliku krótką notatkę o sobie: tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy i stanowisko, adres do korespondencji (elektroniczny), tytuły najważniejszych publikacji (książek, artykułów) ze wskazaniem roku wydania i stronic (do 10 tytułów).

ważne: w tekście streszczenia proszę uwzględnić następujące aspekty: 1) przedmiot artykułu, jego podstawowy problem badawczy; 2) baza teoretyczna, koncepcja, metody badawcze; 3) charakter, źródła i objętość materiału empirycznego; 4) najważniejsze twierdzenia i wnioski. Streszczenie w języku angielskim powinno zostać sprawdzone przez anglistę lub przez native speakera.

Opis

Etyka publikacji

Wytyczne dla autorów

Proces recenzji

Recenzenci