O czasopiśmie

Czasopismo naukowe „Przegląd Wschodnioeuropejski” (ISSN 2081-1128) jest od 2010 roku wydawane przez Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czasopismo znajduje się na liście B wyróżnionych czasopism MNiSW; zgodnie z ostatnią oceną parametryczną publikacji w „Przeglądzie Wschodnioeuropejskim” przysługuje 10 pkt. Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach elektronicznych w internecie: SCOPUS,
CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL, Pol-Index, Index-Copernicus.

W latach 2010-2013 czasopismo było wydawane jako rocznik; od 2014 roku czasopismo jest wydawane dwa razy na rok, czyli jako półrocznik.
Problematyka zamieszczanych artykułów, recenzji i innej informacji naukowej (w tym źródłowej) ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiego zakresu zagadnień związanych z historią, kulturą, ekonomiką, prawem, myślą filozoficzną, literaturą i językiem krajów Europy Wschodniej. Szczególną wagę przywiązujemy do współczesnych polsko-wschodnioeuropejskich kontaktów i powiązań społecznych, kulturowych, ekonomicznych i in., jak również do dziedzictwa społecznokulturowego dawnej Rzeczpospolitej Polskiej. Redakcja w pierwszej kolejności rozpatruje artykuły o charakterze przeglądowym i interdyscyplinarnym, unikając publikacji wąsko specjalistycznych. Publikacji w czasopiśmie będzie sprzyjać także cytowanie lub przywołanie w przypisach bibliograficznych artykułów wcześniej opublikowanych na łamach „Przeglądu Wschodnioeuropejskiego”.


Teksty w językach słowiańskich, a także w języku angielskim lub niemieckim są przyjmowane przez Redakcję w ciągu roku. Do tekstu prosimy dołączyć:

a) imię i nazwisko autora w transliteracji łacińskiej, jeżeli w oryginale są one zapisane cyrylicą;
b) wersję tytułu w języku angielskim;
c) streszczenie (do 1000 znaków) w języku angielskim — dotyczy to także artykułów napisanych po angielsku;
d) ok. siedmiu słów kluczowych w języku oryginału i języku angielskim;
e) jeżeli autor publikuje swój tekst w „Przeglądzie Wschodnioeuropejskim” po raz pierwszy — krótką notatkę o autorze zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy i stanowisko, adres do korespondencji — pocztowy i elektroniczny, tytuły najważniejszych publikacji (książek, artykułów) ze wskazaniem roku wydania i stronic (do 10 tytułów).

WAŻNE: w tekście streszczenia proszę uwzględnić następujące aspekty: 1) przedmiot artykułu, jego podstawowy problem badawczy; 2) baza teoretyczna, koncepcja, metody badawcze; 3) analiza materiału źródłowego; 4) interpretacja analizy; 5) wnioski. Streszczenie w języku angielskim powinno zostać sprawdzone przez anglistę lub ew. przez native speakera. 

WYMOGI TECHNICZNE:
1) Preferowany edytor tekstu: Microsoft Word 2007, 2010. Ustawienia strony: papier A4; marginesy: górny, dolny, lewy, prawy 2,5 cm; nagłówek i stopka 1,5 cm. Nagłówki na pierwszej stronie — inne.

2) Na pierwszej stronie: po lewej — imię i nazwisko autora (kapitaliki). Pod imieniem i nazwiskiem autora — nazwa reprezentowanej instytucji (np. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Trzeci wiersz — tytuł artykułu; czcionką Times New Roman 14 pkt., pogrubiony, wersaliki, akapit wyśrodkowany. Odstępy przed 24 pkt., po 36 pkt. Po tytule artykułu podaje się (czcionką Times New Roman 10 pkt.): tytuł artykułu w języku angielskim (pogrubiony), wyrazy kluczowe (5-7 wyrazów) w języku artykułu, wyrazy kluczowe w języku angielskim, abstrakt — 500-1000 znaków (ze spacjami).

3) Tekst główny. Czcionka Times New Roman 12 pkt. Akapit: wyrównanie — wyjustowany; interlinia 1,5 wiersza; pierwszy wiersz — wcięcie 1 cm (ustawia się automatycznie w oknie dialogowym Format/Akapit/Specjalne/Pierwszy wiersz).
Wszystkie wyznaczane fragmenty tekstu, np. wprowadzane terminy, podajemy w f o r m a c i e  r o z s t r z e l o n y m : Format/Czcionka/Odstępy między znakami/Rozstrzelony/2,0 pkt. Nie zaleca się użycia w tym celu pogrubienia ani podkreślania.

4) Numery stron — góra strony, do środka. Czcionka numerów stron — Times New Roman 10 pkt.

5) Do tworzenia przypisów bibliograficznych należy zastosować s y s t e m h a r w a r d z k i , polegający na odesłaniu do określonej pozycji umieszczonej w bibliografii załącznikowej. Odesłania te powinny być zamieszczane w nawiasie obok podanego poglądu lub informacji, np.: (Nowak 1999, 10) lub (Nowak / Kowalski 2000, 145 i n.). Proszę unikać rozpisywania tytułów książek i artykułów w tekście — należy stosować jedynie odsyłacze do bibliografii (jak wyżej). Pełne dane bibliograficzne prosimy podać w wykazie literatury przywoływanej (bibliografii), zamieszczonej na końcu artykułu (zob. p. 9).

6) Przypisy dolne (numerowane) prosimy wykorzystywać jedynie w celu zamieszczenia komentarzy, reminiscencji, uwag itp. Format przypisów dolnych: czcionka Times New Roman 10 pkt., akapit: wyrównanie — wyjustowany; interlinia co najmniej 10 pkt; pierwszy wiersz — wcięcie 1 cm (ustawia się automatycznie w oknie dialogowym Format/Akapit/Specjalne/Pierwszy wiersz).

7) Cytaty ujmujemy w cudzysłów (nie kursywą). Cytaty objętością trzy wiersze i więcej prosimy podawać jako tekst blokowy: Czcionka — Times New Roman 10 pkt., akapit — wyjustowany; pierwszy wiersz — brak wcięcia; wcięcia od lewej i od prawej 1 cm; interlinia 1,5 wiersza. Odstępy od tekstu głównego — przed i po 12 pkt. Fragmenty opuszczone należy oznaczyć trzema kropkami w nawiasach kwadratowych [...] (wzór tekstu blokowego).

8) Wszystkie imiona własne przywoływanych lub cytowanych badaczy podajemy w formie inicjałów: R. Jakobson, A. Nagórko, D. Szumska itd. Przy ponownym wspomnieniu autora inicjał imienia się nie powtarza — podaje się tylko nazwisko.

9) Na końcu artykułu zamiesza się listę bibliograficzną. Wykaz prac powinien być uporządkowany alfabetycznie według nazwisk autorów, a w przypadku powtarzającej się daty wydania publikacji tego samego autora, według daty utworów w porządku chronologicznym (do tej samej daty dodaje się litery małe, np. 2000a, 2000b, 2000c). W przypadku prac anonimowych lub dokumentów bez autora (np. stron WWW) w bibliografii należy podać fragment tytułu — jedno lub dwa słowa umożliwiające odnalezienie i identyfikację źródeł, np. (Russia’s Population 2013). Wzór listy bibliograficznej (czcionka Times New Roman 10 pkt):

Awdiejew, A. (1999), Standardy semantyczne w gramatyce komunikacyjnej (teoria i zastosowanie). W: Awdiejew, A. (red.), Gramatyka komunikacyjna. Warszawa / Kraków, 33-68. Bartmiński, J. (1973), O języku folkloru. Wrocław etc.

Bartmiński, J./Niebrzegowska S. (1998), Profile a podmiotowa interpretacja świata. W: Bartmiński, J. (red.), Profilowanie w języku i tekście. Lublin, 211-224.

Bednarczuk, L. (1991), Uwagi o funkcjach języka (Głos w dyskusji nad referatem R. Grzegorczykowej „Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy”). W: Język a kultura. IV, 29-30.

Beličová, H. (1984), Ke vstahu tzv. povrchových a hloubkových vĕtných významů. W: Československa rusistika. XXIX/4, 148-157. Polański, K. (red.) (1995), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław etc. Jäkel, O. (2013), Hypotheses Revisited: The Cognitive Theory of Metaphor (Applied to Reli-gious Texts). W: [dostęp 15 maja 2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.metaphorik.de>.

Polański, K. (red.) (1995), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław etc. Jäkel, O. (2013), Hypotheses Revisited: The Cognitive Theory of Metaphor (Applied to Reli-gious Texts). W: [dostęp 15 maja 2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.metaphorik.de>.

Literatura naukowa, zapisana cyrylicą, powinna zostać transliterowana. W tym celu proszę używać serwisu internetowego: https://www.ushuaia.pl/transliterate. Proszę wybrać opcję transliteracji: rosyjski BGN-PCGN. Po notacji w formie transliterowanej w nawiasach kwadratowych następuje oryginalna notacja czcionką cyrylicką. Na przykład:

FONAREV, A. R. (1998), Psikhologiya lichnostnogo stanovleniya professionala. Moskva. [ФОНАРЕВ, А. Р. (1998), Психология личностного становления профессионала. Москва.]

10) Między tabelami, rycinami, diagramami itp. a tekstem głównym stosować odstęp 12 pkt: FORMAT/AKAPIT/ODSTĘPY PRZED 12 pkt.

11) Zaleca się numerację wszystkich rozdziałów i podrozdziałów. Prosimy przy tym nie używać domyślnej numeracji, tzn. domyślnych list numerowanych.

12) Automatyczne dzielenie wyrazów.

13) W tekście głównym kontrola bękartów i wdów: FORMAT/AKAPIT/PODZIAŁY WIERSZA I STRONY/KONTROLA BĘKARTÓW I WDÓW.

14) Objętość artykułów nie powinna przekraczać 30 000 znaków (z odstępami).

15) Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship”, redakcja czasopisma stosuje odpowiednią procedurę, przyjętą w polskim środowisku nauk humanistycznych. Autorki i autorzy są proszeni o wypełnienie i przesłanie na adres Redakcji Oświadczenia o oryginalności artykułu.

Druk Oświadczenia znajduje na stronie internetowej czasopisma.

16) Artykuł przedstawia się w formie elektronicznej na jeden z adresów: akiklewicz@gmail.com aleksander.kiklewicz@uwm.edu.pl