O czasopiśmie

PRZEGLĄD WSCHODNIOEUROPEJSKI
Czasopismo naukowe
Centrum Badań Europy Wschodniej
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


KOLEGIUM REDAKCYJNE
Aleksander Kiklewicz (redaktor naczelny), Roman Jurkowski (sekretarz),
Norbert Kasparek, Helena Pociechina, Dariusz Radziwiłłowicz, Marek Szczepaniak


RADA PROGRAMOWA
Saule Abisheva (Almaty), Zbigniew Anculewicz (Olsztyn), Selim Chazbijewicz (Astana), Milosav
Čarkič (Belgrad), Walery Demiankow (Moskwa), Jim Dingley (London), Victor Dönninghaus
(Lüneburg), Włodzimierz Dubiczyński (Charków/Warszawa), Michaił Fiedosiuk (Moskwa), Michael Fleischer (Wrocław), Helmut Jachnow (Bochum), Andrzej de Lazari (Łódź), Piotr Majer
(Olsztyn), Adam Maldzis (Mińsk), Rimantas Miknys (Wilno), Iwona Ndiaye (Olsztyn), Żanna Niekraszewicz-Karotkaja (Mińsk), Aleksander Nikulin (Moskwa), Alvydas Nikžentajtis (Wilno), Marek Melnyk (Olsztyn), Svetlana Mengel (Halle), Predrag Piper (Belgrad), Andrzej Sitarski (Poznań), Aleś Smalańczuk (Grodno), Klaus Steinke (Erlangen), Henryk Stroński (Olsztyn), Andrzej
Szmyt (Olsztyn), Alexander Zholkovsky (Los-Angeles), Bogusław Żyłko (Gdańsk)


Czasopismo naukowe „Przegląd Wschodnioeuropejski” (ISSN 2081-1128) jest od 2010 roku wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy współudziale Centrum Badań Europy Wschodniej. Czasopismo znajduje się na liście rankingowej MNiSW.


Zgodnie z ostatnią oceną parametryczną za publikację w „Przeglądzie Wschodnioeuropejskim” przysługuje 70 punktów. Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach elektronicznych w internecie: Scopus, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), POL-index, Index Copernicus, ERIH
Plus. Ponadto pełne teksty artykułów są dostępne na stronie internetowej czasopisma:
http://www.uwm.edu.pl/cbew/p.wschodnioeuropejski.html
a także na platformie czasopisma (tam też są dostępne numery DOI):
https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/issue/archive


W latach 2010-2013 czasopismo było wydawane jako rocznik; od 2014 roku czasopismo jest wydawane dwa razy na rok, czyli jako półrocznik.

Problematyka zamieszczanych artykułów, recenzji i innej informacji naukowej (w tym źródłowej) ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiego zakresu zagadnień związanych z historią, kulturą, ekonomiką, prawem, myślą filozoficzną, literaturą i językiem krajów Europy Wschodniej. Szczególną wagę przywiązujemy do współczesnych polsko-wschodnioeuropejskich kontaktów i powiązań społecznych, kulturowych, ekonomicznych i in., jak również do dziedzictwa społecznokulturowego dawnej Rzeczpospolitej Polskiej.


Redakcja w pierwszej kolejności rozpatruje artykuły o charakterze przeglądowym i interdyscyplinarnym, unikając publikacji wąsko specjalistycznych. Publikacji w czasopiśmie będzie sprzyjać także cytowanie lub przywołanie w przypisach bibliograficznych artykułów wcześniej opublikowanych na łamach „Przeglądu Wschodnioeuropejskiego”.


Teksty w językach słowiańskich, a także w języku angielskim lub niemieckim są przyjmowane przez Redakcję w ciągu roku. Do tekstu prosimy dołączyć:
 imię i nazwisko autora (autorów); jeśli autor/autorka pochodzi z Europy Wschodniej, najpierw
należy napisać imię i nazwisko w transliteracji łacińskiej, a potem w wersji cyrylickiej;
 numer ORCID;
 tytuł w języku artykułu i w języku angielskim;
 5-7 słów kluczowych w języku oryginału oraz języku angielskim;
 streszczenie (500-1000 znaków) w języku angielskim — dotyczy to także artykułów napisanych po angielsku;
 jeżeli autor/autorka publikuje swój tekst w „Przeglądzie Wschodnioeuropejskim” po raz pierwszy, prosimy załączyć krótką notatkę o sobie: tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy i stanowisko, adres do korespondencji (elektroniczny), tytuły najważniejszych publikacji (książek, artykułów) ze wskazaniem roku wydania i stronic (do 10 tytułów).
WAŻNE: w tekście streszczenia proszę uwzględnić następujące aspekty: 1) przedmiot artykułu, jego podstawowy problem badawczy; 2) baza teoretyczna, koncepcja, metody badawcze; 3) charakter, źródła i objętość materiału empirycznego; 4) najważniejsze wnioski. Streszczenie w języku angielskim powinno zostać sprawdzone przez anglistę lub przez native speakera.

Opis

Etyka publikacji

Wytyczne dla autorów

Proces recenzji

Recenzenci